วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมผังเมือง

Thesis

โครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ย่านประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

โครงการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่รัตนโกสินทร์ตอนบน

โครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่สยามเพื่อเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมสร้างสรรค์

การออกแบบเมืองในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

The Future workplace

โครงการพัฒนาพื้นที่เมืองตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีแดง พื้นที่รังสิต-คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

โครงการพัฒนาฟื้นฟูเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ในพื้นที่ย่านบางยี่เรือ-ตลาดพลู กรุงเทพมหานคร

โครงการอนุรักษ์เเละพื้นฟูย่านการผลิตสร้างสรรค์ ตลาดน้อย


Sukhumvit Urban Commons

พื้นที่บริเวณพื้นที่ย่านสามเสน