วิทยานิพนธ์การวางแผนภาคและเมือง (เอก)

Thesis in Urban and Regional Planning (PhD)

 • การเกิด รูปแบบ และผลกระทบด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ตาบอด ในเขตบางเขน และเขตสายไหม ในกรุงเทพมหานคร (2557)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45362
 • รูปแบบสถาบันเพื่อการจัดการน้ำชุมชนกรณีศึกษาลุ่มน้ำขาน จังหวัดเชียงใหม่ (2556)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43606
 • บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานคร (2555)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36432
 • เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (2555)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36747
 • กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (2554)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22813
 • ประสิทธิภาพของการใช้ที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2554)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28307
 • การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่ (2554)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28290
 • ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น (2554)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46662
 • ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่ (2550)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13824
 • ผลกระทบของโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมต่อการพัฒนาเมืองใน สปป.ลาว (2549)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41526
 • ขนาดและขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เหมาะสมของสถานีตำรวจนครบาล (2549)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56912