วิทยานิพนธ์การวางแผนภาคและเมือง (โท)

Thesis in Urban and Regional Planning (Master)

2550

 • ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี (การวางแผนภาค)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13845
 • แนวทางการอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (การวางแผนภาค)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41973
 • รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร (การวางแผนภาค)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19907
 • ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี (การวางแผนภาค)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44201
 • แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง (การวางแผนภาค)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14056
 • รูปแบบและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12366
 • ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพของการค้าในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41958
 • ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องหนังขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41722
 • แนวทางการพัฒนาย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร (การวางผังเมือง)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13862
 • การวางแผนการจัดการน้ำเสียของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมืองพัทยา (การวางผังเมือง)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13489
 • แนวทางป้องกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (การวางผังเมือง)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21189
 • อิทธิพลของโครงสร้างพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมือง ในพื้นที่เขตต่อเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร (การวางผังเมือง)
 • แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (การวางผังเมือง)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19778
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแม่ฮ่องสอน
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14045
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแม่ฮ่องสอน
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14045
 • การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง กรุงธนบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41947

2551

 • ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแยกจังหวัด
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59008
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานในภูมิภาค : กรณีศึกษาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56760
 • ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารและอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีต ในอำเภอบางปะอินและอำเภออุทัย ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16025
 • ผลกระทบของท่าเรือกรุงเทพต่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่โดยรอบ
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57242
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแพร่
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58570
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการสัญจรกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57226
 • แนวทางการพัฒนาการสัญจรทางน้ำโดยเรือขนส่งมวลชนในคลองกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเพื่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้าบีทีเอส
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16940
 • การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของพื้นที่ศูนย์กลางเมืองชลบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52918
 • การบริหารจัดการชุมชนย่านถนนสายไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16787

2552

 • รูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16018
 • ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมประเภทผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในอำเภอบางปะอินและอำเภออุทัย ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15868
 • ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมประเภทผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในอำเภอบางปะอินและอำเภออุทัย ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15868
 • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของรูปแบบการถือครองที่ดิน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบบ้านมั่นคงชนบทตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาและบ้านมั่นคงชนบทตำบลดอนยอ จังหวัดนครนายก
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16785
 • แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59225
 • แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการเดินอากาศ : กรณีศึกษาท่าอากาศยานสมุย
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16746
 • มิติการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของเมือง กรณีศึกษาเมืองนครนายก
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16510
 • ผลกระทบทางกายภาพของสวนอุตสาหกรรมโรจนะที่มีต่อพื้นที่โดยรอบ
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18743
 • อิทธิพลของสถานศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง กรณีศึกษาเมืองสงขลา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15996
 • รูปแบบการใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19070
 • รูปแบบและบทบาทพื้นที่ว่างเพื่อการสันทนาการในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18152
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนพื้นที่ปกคลุมอาคารต่อพื้นดินในย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18053
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำรงบทบาทด้านพาณิชยกรรมย่านการค้าพาหุรัด
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17815
 • บทบาทและการใช้พื้นที่ในสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17334
 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34642
 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33314

2553

 • ผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีต่อตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18782
 • พฤติกรรมการเดินทางของผู้พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (บีทีเอส) บนถนนสุขุมวิท
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20292
 • ปัจจัยในการส่งเสริมการเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบราง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33332
 • การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59319
 • ผลกระทบต่อเมืองของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19428
 • ปัจจัยทางกายภาพกับความแตกต่างของอุณหภูมิในพื้นที่เมือง : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32161
 • ผลกระทบของชุมชนจัดสรรล้อมรั้วที่มีผลต่อการเข้าถึงชุมชนเดิมในจังหวัดนนทบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20690
 • ผลกระทบของแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่มีต่อชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนปากคลองชักพระ กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20748
 • ผลกระทบของทางเดินเลียบแม่น้ำต่อชุมชนริมน้ำ กรณีศึกษาย่านกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20700
 • การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20055
 • พัฒนาการของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20096
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาททางด้านพาณิชยกรรมของย่านการค้าศูนย์กลางเมืองชลบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20859
 • การพัฒนาระบบการสัญจรเสริมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20801
 • ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18787
 • ความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนหลังการรื้อย้ายชุมชนแออัด กรณีศึกษาชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7-12 กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18741
 • ความแตกต่างของการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของคนในชุมชนล้อมรั้วและไม่ล้อมรั้วในจังหวัดนนทบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19053
 • ผลกระทบของอุตสาหกรรมประมงต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/33342

2554

 • พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27491
 • ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26561
 • รูปแบบการเดินทางของนักเรียนในสถาบันกวดวิชาบริเวณโดยรอบสี่แยก พญาไท
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34297
 • การสร้างฉันทามติเพื่อการถือครองที่ดินแบบโฉนดชุมชนในที่ดินกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล : กรณีศึกษา ชุมชนคลองโยง จังหวัดนครปฐม
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32291
 • ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42475
 • พัฒนาการเชิงพื้นที่ของย่านบ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35669
 • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อผู้เช่าจากการรื้อถอนอาคารในชุมชนสวนหลวงเพื่อการพัฒนาตามการวางผังแม่บทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32100
 • การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30487
 • รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดินชุมชนมุสลิม ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29329
 • การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและแหล่งงานของประชากรวัยทำงานที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเกิดใหม่ กรณีศึกษา โครงการจัดสรรที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว ย่านราชพฤกษ์
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27314
 • อิทธิพลของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ที่มีต่อชุมชนและบริเวณพื้นที่โดยรอบ
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35760
 • การบริหารจัดการพื้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/36091
 • การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนใต้จุดตัดทางด่วนศรีรัชและทางด่วนเฉลิมมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32473
 • การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาในชุมชนเมือง กรณีศึกษา การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาในชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนใต้จุดตัดทางด่วนศรีรัชและทางด่วนเฉลิมมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37097
 • การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการสร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดทำผังเมืองรวม
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35327

2555

 • การเชื่อมโยงมุมมองทางสายตาในการออกแบบภูมิทัศน์เมืองชายทะเล กรณีศึกษา เมืองพัทยา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44992
 • การกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45340
 • ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42358
 • ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองแพร่
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42353
 • พฤติกรรมการเดินทางไปทำงานของคนจนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนรายได้น้อยตามแนวรถไฟสายเหนือในกรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44994
 • การบริหารจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45001
 • การย้ายชุมชนที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศจากแหล่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42363

2556

 • ถนนคนเดินสำหรับพาณิชยกรรมชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างถนนราชดำเนินและถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51438
 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49685
 • การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49216
 • ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่มีต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบ
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43849
 • ปัจจัยเชิงที่ตั้งและการบริหารจัดการที่มีผลต่ออัตราค่าโดยสารของจักรยานยนต์รับจ้างบนเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43847
 • พฤติกรรมการใช้จักรยานในเขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43848
 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43338
 • พฤติกรรมการเดินของผู้ที่เปลี่ยนมาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43425
 • ระดับการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43431
 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43256
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43257
 • เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของเมืองสงขลา ก่อนและหลังการสร้างสะพานติณสูลานนท์
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43255

2557

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46214
 • ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44590
 • ความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนดผังเมืองรวมกับพื้นที่ระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46577
 • ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนาเกลือ จังหวัดเพชรบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44489
 • ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/56223
 • ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนจากการถูกโยกย้ายที่อยู่อาศัยในโครงการก่อสร้างสนามบินหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46226

2558

 • บทบาทของตลาดนัดจตุจักรกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51293
 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51194
 • ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51197
 • กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินทำกินของผู้มีรายได้น้อย: กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51196
 • พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50867

2559

 • พัฒนาการของพื้นที่ย่านตลาดน้ำบางพลี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58140
 • รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีแอร์พอร์ตลิงค์และสถานีรถไฟสายตะวันออก
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55617
 • การวางผังเมืองและการปรับตัวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: กรณีศึกษาน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55219
 • โครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารกรณีศึกษาย่านเยาวราช
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55748
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด บ.ว.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน) และแนวคิดหน่วยชุมชนละแวกบ้าน
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58355
 • รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเรือโดยสารริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52405
 • แนวทางการจัดการน้ำผิวดินโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานเขียวกรณีศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52408
 • รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเดินทางเข้าถึงสถานีของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52406
 • การประเมินความเสี่ยงภัยการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เมืองอุดรธานี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52409
 • การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืน (Nighttime Light Satellite Image) วิเคราะห์ความเจริญเติบโตของเมือง ในประเทศไทย
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52407
 • ผลการดำเนินมาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินที่มีต่อการพัฒนาตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52320

2560

 • การประยุกต์ใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59767
 • รูปแบบเชิงพื้นที่ของการล่อซื้อยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจโคกคราม กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59766
 • ผลกระทบของการเผาอ้อยต่อพื้นที่เมือง: กรณีศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59768
 • พฤติกรรมการเดินทางเพื่อซื้อสินค้าที่สยามสแควร์ของผู้บริโภคออนไลน์
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59905
 • พฤติกรรมการใช้พื้นที่จอดแล้วจรของไฮเปอร์มาร์เก็ต ในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนระบบราง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60165
 • ผลกระทบของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างและดัดแปลงอาคารภายในระยะ 15 เมตร จากทั้งบริเวณสองฟากของเขตถนนสายหลัก
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/60166

2550

 • แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม (การวางผังชุมชน)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52029
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี (การวางผังเมือง)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13583
 • ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร (การวางผังชุมชน)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12949
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14167
 • แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา (การวางผังชุมชน)
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20168
 • การวางแผนเชิงกายภาพสำหรับการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะระดับชุมชน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19242
 • สนามทัศนะและรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของชุมชนเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนย่านเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15674
 • แนวทางการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่โล่งว่างในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14312
 • แนวทางการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่โล่งว่างในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14312
 • แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13669
 • สนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของชุมชนชานเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนท่าทราย นนทบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12774
 • แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41940

2552

 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16101
 • องค์กรชุมชนและกลไกของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม : ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19958
 • ระบบนิเวศชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะกลางปากแม่น้ำกระบี่ ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16771

2553

 • แนวทางการประสานการพัฒนาทางด้านกายภาพของย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20269
 • แนวทางการออกแบบชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20310
 • วิถีการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม กรณีศึกษาชุมชนวัดขจรศิริและชุมชนมัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20786

2556

2557

 • แนวทางการพัฒนาเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้หลายระดับ:กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46646
 • รูปแบบพื้นที่และการใช้พื้นที่ของย่านพาหุรัด กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44488
 • แนวทางการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองเพื่อสร้างความหลากหลายกรณีศึกษา พื้นที่สีลม
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46647
 • แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบอาคารในย่านพาณิชยกรรมเพื่อเชื่อมต่อการสัญจรโดยการเดินเท้า: กรณีศึกษาย่านสีลม กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44487
 • แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44486
 • แนวทางการออกแบบพื้นที่รอยต่อระหว่างมหาวิทยาลัยศูนย์กลางเมืองและพื้นที่โดยรอบ: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46344
 • รูปแบบเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพื่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน้ำ กรณีศึกษา ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46429

2558

 • แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เมืองเพื่อการสัญจรในพื้นที่ย่านราชดำเนินกลาง
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51199
 • ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพของพื้นที่เปิดโล่งกึ่งสาธารณะในศูนย์การค้าชุมชน
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51198
 • แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนรอบข้างเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51200
 • แนวทางการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพเมืองเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงจากการจราจรในกรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51133
 • แนวทางการพัฒนาพื้นที่โล่งรอบอาคารพาณิชยกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ : กรณีศึกษาพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจกรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51129
 • แนวทางการออกแบบพื้นที่เมืองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายใต้มาตรการการให้สิทธิ์อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่ม
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51128

2559

 • แนวทางการจัดวางกลุ่มอาคารเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนกรณีศึกษาศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม สีลม-สาทร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58497
 • แนวทางการออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55623
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสายตาเฝ้าระวังในผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างกับการเกิดอาชญากรรมโดยรอบจุดให้บริการจักรยานยนต์รับจ้างในเขตจตุจักร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55622
 • การอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์โดยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา กรณีศึกษา พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55624
 • การปรับภูมิทัศน์ทางสัญจรเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
  http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/55631