ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

Urban Design and Development Center

ที่มาและความเชี่ยวชาญ

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2555 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็น “แกนกลาง” (Platform) เชื่อมต่อและบูรณาการความรู้แขนงต่างๆ ผ่านการมองแบบองค์รวม  และประสานงานระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการฟื้นฟูเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบการฟื้นฟูเมืองประเภทต่างๆ (Urban Renewal Prototype) สำหรับการพัฒนาพื้นที่สำคัญอื่นๆ ต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการโครงการฟื้นฟูเมือง เพื่อการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองของประเทศไทย และร่วมผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการออกแบบและพัฒนาเมืองในอนาคตต่อไป

ที่อยู่

338 17 อาคารอามีโก้ ชั้น 9 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางสื่อสารสาธารณะ

เว็บไซต์: www.uddc.net

facebook: www.facebook.com/uddcbangkok

ความเชี่ยวชาญ

 1. ประสานงาน และสร้างกระบวนการร่วมหารือระหว่างภาคียุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน องค์กร และสถาบันในภาคส่วนต่างๆ ให้ร่วมกันทำงานอย่างครบวงจร และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนาเมืองที่เหมาะสม
 2. ให้คำปรึกษา ออกแบบวางผัง และบริหารจัดการ เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ โดยการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมไปถึงประสานงานเพื่อส่งมอบผังและแผนงานให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 3. เชื่อมโยงโครงการฟื้นฟูเมืองเข้ากับการเรียนการสอน ด้วยการสร้างพื้นที่สาธิตสาธารณะ โดยให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถร่วมคิดและพัฒนาไปด้วยกันได้
 4. จัดการประชุมทางวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเมืองทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
 5. เป็นแหล่งความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองที่ได้จากประสบการณ์จริง โดยให้บริการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 6. เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม ประชุม และสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเมือง และเป็นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในแวดวงการออกแบบและพัฒนาเมืองไปพร้อมๆกัน

โครงการที่สำเร็จแล้ว

 1. โครงการศิลป์ในซอย
 2. โครงการกรุงเทพฯ 250
 3. โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง
 4. โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะที่ 1 และ 2
 5. โครงการริมน้ำยานนาวา
 6. โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ชุมชนริมน้ำย่านคลองสาน

โครงการที่กำลังดำเนินการ

 1. โครงการผังแม่บทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศตวรรษที่ 2: เขตการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. โครงการศึกษาศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้าและศึกษาศักยภาพการเดินเท้า (ระยะที่ 3)
 3. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ระยะที่ 2
 4. ข้อเสนอโครงการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ระยะที่ 3 เพื่อสนับสนุนงานระดับปฏิบัติการของพื้นที่เมืองสุขภาวะ
 5. Open Data for a More Inclusive Bangkok: a case study of Phatumwan district

บุคลากร

ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์
อ.ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์
วีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์
อ.ดร.ณัฐพงษ์ พันธ์น้อย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
แทนศร พรปัญญาภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/สถาปนิกผังเมือง
อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/นักผังเมือง
จิรัฎฐ์ ม้าไว ผู้จัดการทั่วไป/นักสังคมศาสตร์
ปิยา ลิ้มปิติ สถาปนิกผังเมือง
กนกพิชญ์ ปิยะสันติกุล สถาปนิกผังเมือง
ปรีชญา นวราช สถาปนิกผังเมือง
สุภาพร อินทรภิรมย์ นักภูมิสารสนเทศ
วิรุฬห์วรรณ พิทักษ์ทอง นักวิจัยเมือง
ธนพร โอวาทวรวรัญญู นักสังคมวิทยา
สุพัตรา เพชรี นักประชาสัมพันธ์
รัชฎาภรณ์ แทนปั้น นักประชาสัมพันธ์
นูรซาลบียะห์ เซ็ง ผู้ประสานงานโครงการ
เกริดา โคตรชารี ผู้ประสานงานโครงการ
ดร.นภาสินี สืบสุข ผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน