ศูนย์สุขภาวะเมือง

Healthy Cities Center

เกี่ยวกับศูนย์

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 โดยเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในบริบทเมือง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เมืองเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ นโยบาย และการออกแบบพื้นที่สุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

งานที่ศูนย์รับผิดชอบ ได้แก่ การออกแบบพื้นที่โครงการ ทั่วไป หรือพื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมหรือสังคม การออกแบบและวางผังภาคและเมือง การศึกษาค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมือง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางผังเมือง

ตั้งอยู่ที่

เลขที่ 71 อาคารจี.พี.เฮ้าส์ ชั้น 3 ห้อง 3/3 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อ โทร. 02-238-2099 Email: HealthySpaceForum@Gmail.com

ทีมงาน

รศ.ดร.พนิต ภู่จินดาผู้อำนวยการ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังภาคและเมือง
อ.ดร.เปี่ยมสุข สนิทรองผู้อำนวยการ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังภาคและเมือง
นางสาวลลิตา เกรียงวัฒนศิริผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผู้จัดการโครงการ
นายศักรพัฒน์ อนุรักษ์ภราดรสถาปนิกผังเมืองอาวุโส
นายวิชชากร พรกำเหนิดทรัพย์นักผังเมืองอาวุโส และ ผู้จัดการโครงการ
นางสาวสาวิตรี อินทรโฉมสถาปนิกผังเมือง และ ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวศกลวรรณ ข่ายม่านสถาปนิกผังเมือง
นายกานต์ แซ่เอี๊ยวสถาปนิกผังเมือง
นางสาวสุรางคณา ชำนาญกิจโกศลสถาปนิกผังเมือง
นางสาวศิรดา ดาริการ์นนท์สถาปนิกผังเมือง
นางสาวจารวี ดำรงค์กิจการสถาปนิกผังเมือง

โครงการที่แล้วเสร็จ

 1. โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ ในเขตพื้นที่เพื่อการประกอบการอุตสาหกรรม
 2. โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน
 3. โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี
 4. โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมพัทยา

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ

 1. โครงการศึกษาพฤติกรรมระหว่างวันและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวันของผู้ทำงานประจำสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่มีความยืดหยุ่นต่อกิจกรรมที่หลากหลายในบริบทเมือง
 3. โครงการสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
 4. โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District)
 5. โครงการศึกษาบริบทองค์กรเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง
 6. โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
 7. โครงการวางผังและออกแบบสวนสาธารณะบริเวณพื้นที่ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 8. โครงการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัด เพื่อตรวจวัดสุขภาวะเมืองในประเทศไทย (โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อนำสู่กระบวนการสร้างพื้นที่สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความยั่งยืนในบริบทเมือง ระยะที่ 3)
 9. โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เพื่อความยั่งยืนในเขตพื้นที่การศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. โครงการศึกษาการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะด้วยรูปแบบการเดินเท้าและพาหนะไม่ใช้เครื่องยนต์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย