มีเดีย

Media

ความรู้เรื่องเมือง สอนให้เรามองปัญหาได้กว้างขึ้น

ภาควิชาวางแผนภาคและเมือง เป็นกลไกสำคัญ ที่ทำให้เมืองพัฒนายิ่งขึ้น

การผังเมือง คือ เครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ

เมืองเป็นแหล่งรวมความหลากหลาย ความเจริญ และ โอกาส

การที่เรามองภาพรวมเป็น ก็เหมือนกับนก ที่เราจะเห็นปัญหา กว้างกว่าคนอื่น

เมืองมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของคน

เมืองเป็นสิ่งที่ตอบสนองชีวิตประจำวันและสะท้อนคุณภาพชีวิต

สถาปนิกผังเมืองคืออะไร? สถาปนิกผังเมืองจุฬามีจุดเด่นอย่างไร?

ผังเมืองไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร? สถาปนิกช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?

อนาวิน เจียมประเสริฐ