สารจากหัวหน้าภาค

Message from head of department

ประชากรเมืองในโลกเพิ่มขึ้นส้ปดาห์ละ 1.5 ล้านคน แต่พื้นที่เมืองมีจำกัด ไม่สามารถขยายตัวจนเกินเขตการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานแบบเมือง และต้องไม่บุกรุกพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เมืองแห่งอนาคตจึงต้องมีการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่เมืองในรูปแบบใหม่ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองมุ่งผลิตนักพัฒนาเมืองในรูปแบบสหสาขาวิชา มีการเรียนรู้ข้ามศาสตร์อย่างสมบูรณ์ เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาเมืองให้เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน

รองศาสตราจารย์

ดร. พนิต ภู่จินดา

หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย