future of thai urban life

Public Talk: The Future of Thai Urban Life

การบรรยายสาธารณะในโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย”
 

เกิด / อยู่อาศัย / เดินทาง / ทำงาน / จับจ่าย / ตาย
6 รูปแบบการใช้ชีวิตเมืองในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?
“คน” และ “เมือง” พร้อมรับมือแล้วหรือยัง?
 
เชิญฟังการบรรยายสาธารณะว่าด้วย “อนาคตชีวิตเมือง” โดยคณะนักวิจัยในโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” นำโดย ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ และ รศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ที่จะฉายภาพอนาคตการใช้ชีวิตในเมือง พร้อมชมภาพยนตร์สารคดี End Game (2018) ที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อวาระสุดท้ายในชีวิต ปิดท้ายด้วยเสวนาสาธารณะ “End Game” กับ การจากลาของชีวิตยุค 4.0 โดย ผศ. ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ และ คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ฝ่ายวิจัย
 
กำหนดการบรรยายในวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30-18.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
กิจกรรมนี้เป็นการบรรยายสาธารณะฯ จัดโดย โครงการวิจัยคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ร่วมด้วย คณะภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CE.US)
 

กำหนดการ
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานบริหารแผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0/ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
09.00 – 09.10 น. แนะนำโครงการ “คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” โดย รศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ หัวหน้าโครงการวิจัยชุดคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย
09.10 – 12.30 น. การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นอนาคตชีวิตคนเมือง 4.0
– การอยู่อาศัยในเมือง อ.ภัณฑิรา จูละยานนท์
– การทำงานในเมือง โดย อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์
– การเดินทางในเมือง โดย อ. ดร.เปี่ยมสุข สนิท
– การซื้อของในเมือง โดย อ. ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น. การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นอนาคตชีวิตคนเมือง 4.0
– การเกิดในเมือง โดย รศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
– การไร้บ้านในเมือง โดย อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
– การตายในเมือง โดย ผศ. ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
16.00 – 16.45 น. อภิปรายและสรุปการเสวนา
17.00 – 17.45 น. ฉายภาพยนตร์สารคดี “End Game” ณ ห้อง Do 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.45 – 18.30 น. เสวนาสาธารณะ “End Game” กับ การจากลาของชีวิตยุค 4.0 วิทยากรพิเศษ โดย ผศ. ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ดำเนินรายการ โดย คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม