อาจารย์

ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์

Wan Chantavilasvong

email address: wan.c [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • Master in City Planning (MCP), Massachusetts Institute of Technology, 2018 (Cambridge, MA, USA)
 • Bachelor of Architecture, Chulalongkorn University, 2012 (Bangkok, TH)

เพิ่มเติม | Additional

 • Certificate on Machine Learning, Columbia University, 2019 (online)
 • Certificate on Applied Data Science, Columbia University, 2019 (online)

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

 • Lecturer. Chulalongkorn University, Department of Urban and Regional Planning, 2018-present. (Bangkok, TH)
 • Foresight and Futures Lab Lead. Institute of Public Policy and Development, 2020. (Bangkok, TH)
 • Research Assistant. (Asst.Prof. Jason Jackson) Massachusetts Institute of Technology, Department of Urban Studies and Planning, 2018-2019. (Cambridge, MA, USA)
 • Board Member and former Volunteer. Creative Life Foundation, 2013-present. (Bangkok, TH)
 • Knowledge Manager and former Research Intern. Universidad de Ingeniería y Tecnología, Centro de Investigación y Tecnología del Agua, 2018-2019. (Lima, PE)
 • Teaching Assistant (video editing). (Negotiation and Dispute Resolution in the Public Sector by Prof. Lawrence Susskind). Massachusetts Institute of Technology, Department of Urban Studies and Planning, 2017-2018. (Cambridge, MA, USA)
 • Community Planner Intern. Boston Planning and Development Agency, 2017. (Boston, MA, USA)
 • Intern. United Nations Development Programme (UNDP-Egypt), Innovation for Development Unit (14D), 2017. (Cairo, EG)
 • Adjunct Lecturer. Chulalongkorn University, Department of Architecture, 2015-16. (Bangkok, TH)
 • Design Lead. Thammasat University, School of Global Studies, G-Lab: social innovation lab, 2014-2016. (Patumthani, TH)
 • Architectural Project Manager and Office Manager. Evaristti Studios, 2012-2013. (Bangkok, Thailand)

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

บทความวิชาการ | Journal Publications

บทความเสนอในการประชุม | Poster Presentations

 • Flores, G., Valencia, G., Del Alcazar, J., Chantavilasvong, W., Velarde, J., Calderon, E., & Abad, J. D. (2019, December). Dancing Rivers in the Amazon Basin, the science behind the movement of rivers: A data visualization platform. In AGU Fall Meeting 2019. AGU.

งานวิจัย | Research Projects

 • ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์. (กำลังดำเนินการ). คนเมือง 4.0: อนาคตการทำงานในเมืองหลักของประเทศไทย (Urbanites 4.0: The Futures of Regional Urban Work in Thailand). ทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0.
 • ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และ อภิวัฒน์ รัตนวราหะ. (2562-63). คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย (Urbanites 4.0: The Futures of Thai Urban Life). ทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0. หาได้จาก https://www.khonthai4-0.net/?wpfb_dl=91

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

 • Analytics Advisor and Specialist. Urban Design and Development Center, 2018-present. (Bangkok, TH)
 • Spatial Analytics Consultant. New Town Korat, Department of Public Works and Town & Country Planning, 2020-21. (Nakhon Ratchasima, TH)
 • Spatial Analytics Advisor. Magnolia Quality Development Corp. (MQDC), 2018-19. (Bangkok, TH)
 • Data Analytics Specialist Consultant. (2018-19). DES Policy Lab,  Ministry of Digital Economy and Society, 2018-19. (Bangkok, TH)

ทุนการศึกษาและรางวัล | Scholarships and Awards

 • MIT International Science and Technology Initiatives (MISTI) Travel Grant. 2018.
 • MIT DUSP Graduate Student Fellowship. 2016-2018.
 • Honorable Mentioned – Fine Art (Amateur). Monochrome Awards. 2016.
 • Honorable Mentioned – Wildlife (Amateur). Monochrome Awards. 2014.

รายวิชาที่สอน | Subjects

B.Arch in Urban Architecture

 • 2503312 Introduction to Urban and Regional Planning
 • 2503461 Community Planning & Design Studio
 • 2503462 Urban Planning & Design Studio
 • 2503581 Thesis

M.Sc. in Urban Strategies

 • 2503617 Skills in Urban Strategies
 • 2503618 Urban Theories
 • 2503620 Seminar in Urban Strategies
 • 2503621 Urban Strategies Workshop I
 • 2503622 Urban Strategies Workshop II