ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุภาพิมพ์ คชเสนี

Asst.Prof.Supapim  Gajaseni

email address: supapim.h [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • M.Des. (Real Estate and Urban Development), Harvard University, USA พ.ศ.2543
 • M.C.P. (City Design and Development), with Urban Design Certificate, M.I.T., USA พ.ศ.2541
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม-เกียรตินิยม ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

 • ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543
 • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

หนังสือ | Books

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • “Locating Globalisation: Bangkok and Its ‘Creative’ Economy in the Making” in Proceedings of the International Seminar on Urban Culture Arte-Polis: Creative Culture and the Making of Place. School of Architecture, Planning and Development Policy. Department of Architecture, Institute of Technology Bandung, Indonesia, July 2006.
 • “Urban Mechanisms: ‘Mesh’ and the Transformation of Bangkok’s Spaces ofConsumption” in Proceedings of The Second International PhD Seminar in Urbanism, Universitat Polit?cnica de Catalunya, June 27 – 29 , 2005.

บทความวิจัย | Research Papers

งานวิจัย | Research Projects

 • “Can we have a pedestrian-friendly city, please? An account of Bangkok’s city building in light of weak institutions” in 28th Association of European Schools of Planning Congress, Czech Technical University, Prague, Czech Republic, 2015.
 • “Can Bangkok’s housing and planning policies cope with the impact of the mass rapid transit?” in 28th European Network of Housing Research Conference, ISTCE Lisbon University Institute, Lisbon, Portugal, 2015.
 • “New Forms of Public Spaces in Bangkok: from Houses and Pavements to Condos and the Third Place” in 24th Association of European School of Planning Congress, Aalto University of Technology, Helsinki, Finland, 2010.
 • “Locating Globalisation: Bangkok and Its ‘Creative’ Economy in the Making” in International Seminar on Urban Culture Arte-Polis: Creative Culture and the Making of Place. School of Architecture, Planning and Development Policy. Department of Architecture, Institute of Technology Bandung, Indonesia, July 2006.
 • “Urban Mechanisms: ‘Mesh’ and the Transformation of Bangkok’s Spaces of Consumption” The Second International PhD Seminar i n Urbanism, Universitat Polit?cnica de Catalunya, June 27 – 29 ,2005.
 • “Post-Traditional Bangkok: the Real and the Simulacra?” in International Association for the Study of Traditional Environments (IASTE) 2004 conference: Sharjah/ Dubai, UAE
 • “Inclusion/ Exclusion: Changing Nature of Public Spaces” in EURA Conference on Public Spaces, University of Brno, Czech Republic, 2004.
 • “Back to the City: Bangkok’s Landscapes of Consumption” in 21st Association of European School ofPlanning Congress, University of Grenoble, France, 2004.
 • การศึกษารูปแบบก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำ คู คลอง 2545
 • โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดแผนปฏิบัติการปรับปรุงพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณวัดนาคกลาง วัดเครือวัลย์ วรวิหาร วัดอรุณราชวราราม พระราชวังเดิม วัดโมลีโลกยาราม มัสยิดต้นสน วัดหงส์รัตนาราม และกุฎีเจริญพาศน์ 2545
 • Assessment of Bangkok Waterways’ Potentials as Major Elements in Urban Development: a Case Study of Klong Rop Krung, Bangkok, Thailand Studied Bangkok’s urban growth pattern, introduced catalyst projects such as commercial and residential development and transportation facilities for waterway corridors, thesis in city planning, MIT, 1998.
 • When The Time Bomb Exploded: A Study of Correlation Between Bangkok’s Urban Land Use Pattern and the Collapse of the Real Estate Market, final paper for Theory of City Form class, MIT, 1998.
 • Thonburi Historical Area Improvement Project Conduct economic and social assessment of the study area, make recommendations to promote sustainable community development. Submitting to the Office of Policy and Planning, Ministry of Science and Environment by Chulalongkorn University, ongoing
 • Master Plan of South Boston Waterfront, Boston, MA. Planned for the extension of Boston Downtown to improve the connection to the seaport and airport facilities. Proposal includes a convention center, airport-related facilities, office, commercial, entertainment and residential development on over 1000-acre site. Submitted to the City of Boston by MIT, 1997.
 • Master Plan King Mongkut Institute of Technology, Rajburi Campus Prepared a master plan for a self-sustained community of 10,000 plus. The scheme was to establish a pattern to encourage private investment in and around the campus. Submitted to King Mongkut Institute of Technology by MIT, 1997.
 • Development Strategies for Lowell Street Corridor, Wilmington, MA Improved pattern of sprawl development through the use of land use and building control, urban design guidelines, and development incentives. Submitted to the Town of Wilmington by MIT, 1997.

งานบริการวิชาการ | Academic Services

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

รางวัลและทุน | Scholarships and Awards

รายวิชาที่สอน | Subjects

ระดับปริญญาตรี | B.Arch.

 • 2503363 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 3 (Urban Architectural Design Studio III)
 • 2503445 การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
 • 2503314 การพัฒนาฟื้นฟูเมือง (Urban Redevelopment)
 • 2503362 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 2 (Urban Architectural Design Studio II)

ระดับปริญญาโท | M.U.R.P.

 • 2540623 กระบวนการออกแบบและพัฒนาชุมชนเมือง (Urban Design and Development Processes)
 • 2540642 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2 (Urban Design Studio II)