อาจารย์

ดร.สิริรัตน์ เสรีรัตน์

Sirirat Sereerat (Ph.D.)

email address: sirirat.se [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • Ph.D. The University of Tokyo พ.ศ. 2557 (Socio-cultural Environmental Studies)
 • D.E.A.(L’UrbanismeetsesTerriores) University of Paris 12 พ.ศ. 2547
 • D.E.S.S. University of Bordeaux I พ.ศ.2546 (Concervoireet realizer avec le bois)
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

 • ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2558-ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557-2558
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550-2551
 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548-2550

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

หนังสือ | Books

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • Peerapun, W., Sereerat, S., Sanit, P., & Vichienpradit, P. (2020). Master Planning for Conservation and Development of Krung Rattanakosin 2032. Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, 19, 39-58.
 • Sereerat, S., & Sirijintana, W. (2020). Bangkok motorcycle taxis as eyes on the street?. Transportation research interdisciplinary perspectives, 7, 100220.

บทความวิจัย | Research Papers

 • Sereerat S. (2013), Could it be a tree , Art4D, Thailand, http://www.art4d.asia/news-detail.php?id=129
 • Sereerat S. (2013), 2k540 Aki-Oka Artisan, Art4D 195, Thailand, http://www.art4d.asia/news-detail.php?id=2&title=2k540%20AKI-OKA%20Artisan
 • Sereerat S. (2012), Lost in Creative Structures, Art4D 191, Apr: , Thailand, http://www.art4d.com/templates/v3/story_detail.php?issue=191&art=25
 • Sereerat S. (2010), Respect, dialoque, and metaphor, Art4D 172, May10 : 95-100, Thailand, http://www.art4d.com/templates/v3/story_detail.php?issue=172&art=7
 • Sereerat S. (2010), Zaana Priztker Prize 2010, Art4D, Thailand
 • Sereerat S. (2010), In the Beginning, Art4D 176, Nov : 60-63, Thailand, http://www.art4d.com/templates/v3/story_detail.php?issue=176&art=18
 • Sereerat S. (2009), Genetic Code, Art4D 166, Dec09-Jan10 : 68-73, Thailand.

บทความเสนอในการประชุมและรายงาน | Conference Papers and Reports

 • Sereerat, S. (2013), Bangkok Street Vending, Identity and Glocality: The Case of Siam Commercial District, 12th International Congress Asian Planning Schools Association 2013, November 1st-3rd, Taipei.
 • Sereerat, S. (2013), Shopping and Street Vending in the Glo-cal Context: the case of Bangkok, 43rd Annual Meeting of Urban Affair Association 2013, April 3rd -6th, San Francisco.
 • Sereerat, S. (2012), The ‘Self-made’ Public Place: A spatio-Cultural Identity of Two Asian Cities, International Conference on Urban Design Asia 2012, October 17th -19th, Seoul.
 • Sereerat, S. (2012), Emergence of Unconventional Street Vending during Bangkok’s Flooding Crisis in 2011, The International Society of Habitat Engineering and Design (ISHED) 2012, October 13th -15th, Shanghai.

งานวิจัย | Research Projects

 • หัวหน้าโครงการ-การวิเคราะห์การค้าอาหารข้างทางจากมุมมองโครงข่ายเมือง (Analysing street food vending from the urban network perspective) – ทุนรัชดาภิเษกวมโภช อาจารย์ใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560-ปัจจุบัน
 • หัวหน้าโครงการ-มูลฐานการออกแบบชุมชนเมืองยุคใหม่-ทุนภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560
 • หัวหน้าโครงการ-โครงสร้างและวัสดุในงานออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง 2558
 • ผู้ช่วยวิจัย โดยมีหัวหน้านักวิจัย Guillaume Legrand ภายใต้หัวข้อวิจัยเรื่อง Timber Architectural Research: Innovative timber facade frame for curtain wall system โดย Centre technique de bois et ameublement (CTBA) : Pôle de construction, Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส.2546

งานบริการวิชาการ | Academic Services

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณูปโภค, โครงการจัดการทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2559-2560
 • ผู้จัดการบรรยายพิเศษ ชุด อาหารสมองคนเมือง ตอน City 24H 2560
 • ผู้จัดการบรรยายพิเศษ ชุด อาหารสมองคนเมือง ตอน Film and the Cities /2 2559
 • ผู้จัดการบรรยายพิเศษ ชุด อาหารสมองคนเมือง ตอน Informal 2559
 • ผู้จัดการบรรยายพิเศษ ชุด อาหารสมองคนเมือง ตอน Films and the Cities 2558
 • ผู้จัดการบรรยายพิเศษ ชุด อาหารสมองคนเมือง ตอน Urban Think Tank 2558
 • กรรมการพิจารณาหลักสูตรผังเมืองมหาบัณฑิต
 • กรรมการพัฒนาแบบอาคารปฏิบัติการผังเมืองและสถาปัตยกรรม
 • อนุกรรมการประสานงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ IASTE 2006

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

 • ผู้ดำเนินรายการสัมนาและรับฟังความคิดเห็น, การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4. โครงการจัดการทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น., ห้อง 301 อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพ. 2560
 • ผู้ดำเนินรายการสัมนาและรับฟังความคิดเห็น, การจัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2. โครงการจัดการทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 6 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น., โรงแรม ปริ้นพาเลส, กรุงเทพ. 2560
 • ผู้ดำเนินรายการสัมนาและรับฟังความคิดเห็น, การสัมนา ขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่าอากาศยาน, สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น., โรงแรม รามาการ์เดน, กรุงเทพ.2560
 • ผู้ดำเนินรายการสัมนาและรับฟังความคิดเห็น, การจัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1. รับฟังข้อคิดเห็นการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, โครงการจัดการทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 20 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น., โรงแรม รอยัลปริ้นเซส, กรุงเทพ. 2560
 • ที่ปรึกษาการจัดเวิร์คชอป วางแผน ดำเนินรายการ ล่าม และนักเขียน สำหรับเวิร์คชอป Creative structure: Diverse form composed of diverse material by Jun Sato, 1-2 March 2012
 • กรรมการจัดการประกวดแบบอนุสรณ์สถานซึนามิ อ.เขาหลัก จ.พังงา จัดโดย สภาสถาปนิกThe Committee of Tsunami Memorial Design Competition, Council of Architecture of Thailand
 • กรรมการออกข้อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบด้วยไม้ บริษัท co.ltd
 • ออกแบบตกแต่งภายใน โครงการบ้านที่อยู่อาศัย N-house บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม. อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 2555
 • ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน โครงการบ้านที่อยู่อาศัย K-house อาคารพาณิชย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 40 ตร.ม. อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 2554
 • ออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เป็นที่อยู่อาศัย โครงการบ้านอนันตกูล อาคารสูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม. เชิงสะพานซังฮี้ เขตบางพลัด กรุงเทพ 2550
 • ออกแบบตกแต่งภายใน โครงการบ้านที่อยู่อาศัย P-house บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 500 ตร.ม. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2549
 • ออกแบบตกแต่งภายใน โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ PLATO SHOWROOM ขนาดพื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม., ชั้น 3 อาคาร สยามพารากอน, เขตปทุมวัน กรุงเทพ 2548

รางวัลและทุน | Scholarships and Awards

 • ทุนรัชดาภิเษกสมโภช อาจารย์ใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล, หัวหน้าโครงการ-การวิเคราะห์การค้าอาหารข้างทางจากมุมมองโครงข่ายเมือง (Analysing street food vending from the urban network perspective), 2560-2562
 • ทุนสนับสนุนการจ้างงานนิสิตเพื่อทำงานโครงการจัดทำหนังสื่อและสื่อวิดิทัศน์ การบรรยายอาหารสมองคนเมือง ปี 2561 ตอน City 24H 2561
 • ทุนสนับสนุนการจ้างงานนิสิตเพื่อทำงานโครงการจัดทำหนังสื่อและสื่อวิดิทัศน์ การบรรยายอาหารสมองคนเมือง ปี 2560 ตอน Informal 2560
 • ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสนอผลงานวิจัย Sornprasit,S (2016), Street Vending as a Resilient Urban Element, 17th IPHS 206 Conference, July 7th-21st, Delft, Netherlands. 2559
 • ทุนสนับสนุนการจ้างงานนิสิตเพื่อทำงานโครงการจัดทำหนังสื่อและสื่อวิดิทัศน์ การบรรยายอาหารสมองคนเมือง ปี 2558 ตอน Urban Think-tank และ Films and the cities 2559
 • ทุนสนับสนุนการจ้างงานนิสิตเพื่อทำงานโครงการจัดทำหนังภาพสื่อการสอน Built Environment Studioม 2559
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ของภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ โครงสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรมผังเมือง สนับสนุนการวิจัย 2558
 • ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย International conference Supporting Funds for Young Researchers- Global-COE เพื่อเสนอผลงานวิจัย “Bangkok Street Vending, Identity and Glocality: The Case of Siam Commercial District”, ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International Congress Asian Planning Schools Association 2013, November 1st-3rd, Taipei.
 • ทุนมหาวิทยาลัยโตเกียว The University of Tokyo Academic Research Grant Program, 2012 – 2nd Term สนับสนุนการวิจัย  2555
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนการนำเสนอบทความในต่างประเทศ เพื่อเสนอผลงาน “Shopping and Street Vending in the Glo-cal Context: the case of Bangkok” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 43rd Annual Meeting of Urban Affair Association 2013, April 3rd -6th, San Francisco.
 • The Honorable Mention paper “The Emergence of Unconventional Street Vending during Bangkok’s Flooding Crisis in 2011” on 1st International Conference of ISHED (International Society of Habitat Engineering and Design), the theme of which “Asia City in the New Age”.
 • ทุนมหาวิทยาลัยโตเกียว The 2nd Academic Research Grant Program of The University of Tokyo (International) 2010 สนับสนุนค่าเดินทางไปทำการวิจัยระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ 3 เดือน
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยแนวหน้า รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2549 สาขา Interdisciplinary study จัดสรรทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้าน Urban development study ณ Department of Socio-cultural Environmental Studies, Graduate school of Frontier Science, The University of Tokyo.
 • ทุนเข้าร่วมสัมนา Salzburg Seminar’s Freeman Fellowship Program 2006: Session 437, “Public-Private Partnerships: Harnessing Markets to Drive Development” 14-19 November 2006. Zalzburg Seminar.

รายวิชาที่สอน | Subjects

 • 2503341 สังคมวิทยาเมือง (Urban Sociology)
 • 2503556 สัมนาการออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง (Urban Architectural Design Seminar)
 • 2540627 มูลฐานการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Fundamentals)
 • 2503131 โครงสร้างและวัสดุ (Structure and Materials)
 • 2503312 การวางแผนภาคและเมืองเบื้องต้น (Introduction to Urban and Regional Planning)
 • 2503161 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 (Studio in Environmental Design 1)
 • 2503362 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2 (Studio in Environmental Design 2)
 • 2503263 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 3 (Studio in Urban Architectural Design 3)
 • 2503565 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 5 (Studio in Urban Architectural Design 5)
 • 2501132 วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม 1 (Architectural Materials and Constructions)