รองศาสตราจารย์

ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์

Assoc.Prof.Rahuth Rodjanapradied (Ph.D.)

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม.(อชม.)

ประวัติการศึกษา

 • Ph.D. (Architecture) Oxford Brookes, U.K. พ.ศ. 2545
 • ผ.ม. (การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524

ประวัติการทำงาน

 • ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.25xx
 • ดำรงตำแหน่งรองศาตราจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.25xx

ผลงานวิชาการ

หนังสือ

 • กระบวนการออกแบบชุมชน
 • การออกแบบชุมชนเมืองในสหราชอาณาจักร

บทความวิชาการ

 • “Dubai: Premium Urban Logistics Case Study.” Logistics Time Magazine, May 2014.
  เกาะท่าเรือ กลางทะเลอันดามัน Engineering Today ปีที่ 11, ฉบับที่ 125 (พ.ค. 2556), หน้า 34-38 :ภาพประกอบ
 • มหานคร นคร และเมืองทิศทางและแนวโน้มการพัฒนา / ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2556 ข่าวช่าง ปีที่ 40,ฉบับที่ 249 (ม.ค.-ก.พ.2556), หน้า 33-36
 • ศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติภาคพื้นดินและชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ระหัตร โรจนประดิษฐ์ข่าวช่าง 40,430 (มี.ค.-เม.ย.2556) 34-40.
 • การพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งน้ำเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2556 Logistics Time 9, 107 (มิ.ย. 2556) 93-95 ภาพประกอบ
 • แนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ภูมิภาค กรณีประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ by ระหัตร โรจนประดิษฐ์2556 Logistics Time 9, 105 (เม.ย. 2556) 80-82 ภาพประกอบ
 • ประชาพิจารณ์ ผลกระทบของท่าเรือพาณิชย์ต่อสภาพแวดล้อม ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2556Logistics Time 9, 104 (มี.ค. 2556) 80-83 ภาพประกอบ
 • การศึกษาเปรียบเทียบ ท่าเรือกรุงเทพกับท่าเรือปินัง (ประเทศมาเลเซีย) by ระหัตร โรจนประดิษฐ์2556 Logistics Time 9, 102 (ม.ค. 2556) 82-84; 9, 103 (ก.พ. 2556) 82-84 ภาพประกอบ
 • SUBASE : ฐานทัพเรือดำน้ำของประเทศไทยนวัตกรรมสถาปัตยกรรมผังเมืองไทย / ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2555 Engineering Today 10, 116 (ส.ค. 2555) 25-29 ภาพประกอบ
 • การวางผังเมืองเพื่อบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์.ข่าวช่าง 39, 423 (ม.ค.-ก.พ. 2555) 37-40 : ภาพประกอบ.
 • โครงการท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสีหนุวิลล์ by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2555 Logistics Time 8, 92 (มี.ค. 2555) 80-84 ภาพประกอบ
 • แนวคิดการพัฒนาโครงการก่อสร้าง ICD สงขลา. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ข่าวช่าง 39, 425 (พ.ค.-มิ.ย. 2555) 36-39 : ภาพประกอบ.
 • การวางผังเมืองโลจิสติกส์กับการประชุมโลจิสติกส์อาเซียน ALRT 2012 by ระหัตร โรจนประดิษฐ์
engineering today 10, 117 (ก.ย. 2555) 35-38; ภาพประกอบ.
 • Laemchabang international business district by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ Logistics Time 9, 98 (ก.ย. 2555) 76-81 ภาพประกอบ
 • Bangkok Uniform Grid by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ Engineering today 10, 120 (ธ.ค. 2555)
 • การฟื้นฟูเมืองในสิงคโปร์ by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ข่าวช่าง 39, 428 (พ.ย.-ธ.ค. 2555) 37-40 : ภาพประกอบ.
 • การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล Airport rail link by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2555 Logistics Time 8, 96 (ก.ค. 2555) 76-81 ภาพประกอบ
 • การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาโลจิสติกส์ของไทย by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2555 Logistics Time 8, 94 (พ.ค. 2555) 81-83 ภาพประกอบ
 • บทวิพากษ์โครงการรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีน by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2555 Logistics Time 8, 93 (เม.ย. 2555) 80-83 ภาพประกอบ
 • การขนส่งทางบกของประเทศไทยในกรณี AEC by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2555 Logistics Time 8, 95 (มิ.ย.55) 73-76 ภาพประกอบ
 • การวางผังเมืองกับความมั่นคงทางทะเล / ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 2554 ชื่อวารสาร Engineering Today 9, 103 (ก.ค. 2554) 50-54 ภาพประกอบ
 • การวางผังเมืองสถานีทหารเรือกรณีเกาะช้าง จังหวัดตราด / ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2554  ชื่อวารสาร วารสารราชบัณฑิตยสถาน[วารสาร] 36, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2554) 152-161 ภาพประกอบ
 • คณะกรรมการฟื้นฟูเมืองแห่งชาติ Engineering Today ปีที่ 9, ฉบับที่ 108 (ธ.ค. 2554), หน้า 38 – 40
 • GIS กับการฟื้นฟูเมืองจากภัยพิบัติ. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์.    ข่าวช่าง 38, 417 (ม.ค.-ก.พ. 2554) 37-40 : ภาพประกอบ.
 • กรณี จังหวัดสงขลา ประเทศไทยกับเมืองนิวลอนดอน สหรัฐอเมริกา. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์. ข่าวช่าง 38, 420 (ส.ค. 2554) 34-38 : ภาพประกอบ.
 • การบริหารท่าเรือโดยยึดหลักธรรมาภิบาล. by ธนัช สุขวิมลเสรี., ระหัตร โรจนประดิษฐ์., ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ Engineering today 9, 104 (ส.ค2554) 52-55
 • ปฏิบัติการ การวางผังเมืองโลจิสติกส์อาเซียนกรณีการออกแบบพื้นที่ริมฝั่งน้ำ. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์. ข่าวช่าง 38, 421 (ก.ย. 2554) 34-38 : ภาพประกอบ.
 • การใช้ระบบสารสนเทศกับการวางผังเมืองโลจิสติกส์. by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ข่าวช่าง 38, 422 (ธ.ค. 2554) 40-44 : ภาพประกอบ.
 • การใช้ระบบสารสนเทศกับการวางแผนโลจิสติกส์ by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2554 Logistics Time 8, 89 (ธ.ค. 2554) 80-82 ภาพประกอบ
 • อาเซียนกับการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย      by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2554 Logistics Time 8, 85 (ส.ค. 2554) 79-82 ภาพประกอบ
 • ท่าเรือปากบารา บทเรียนของท่าเรือโลจิสติกส์ by ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 2554 Logistics Time 8, 83 (มิ.ย. 2554) 80-82; 8, 84 (ก.ค. 2554) 80-82 ภาพประกอบ
 • Urban Design in the United Kingdom 2010, Rahuth Rodjanapradied, Chulalongkorn University Press, Bangkok, THAILAND
 • Proceeding on “RAMA III, E-Port/E-city”, The 2nd Congress of Asian Association of Urban and Regional Studies (AAURS), Theme Building Sustainable Asian Metropolis Guangxi, China December10-14, 2010
 • Proceeding on “Port and Hinterland Development: Case of Songkla, THAILAND”, Beijing Forum 2010 on 5-7 November 2010 in Beijing, China.
 • Proceeding on “The Southern Thailand Land Bridge”, South-East Asia Network for Education and Training Project (SEA-NET) 23-30 September 2010, Institute of Oceanology, National Taiwan University Taipei, TAIWAN
 • Urban Logistics Planning, 2008, Rahuth Rodjanapradied, Chulalongkorn University Press, Bangkok, THAILAND
 • Port City Environmental Planning: case of Ranong Port, THAILAND, United Nations Centre for Regional Development (UNCRD)
 • Naval Urban Architecture, 2007 Rahuth Rodjanapradie,  Chulalongkorn University Press, Bangkok, THAILAND
 • Regional Development in New Perspective, The 1st Congress of Asian Associations of Urban and Regional Studies AAURS, 10-14 December 
2007, Daejeon, South Korea
 • “Urban Renewal Technique in Thailand”: Anne Whitehouse, The Oak Journal, May 2005, Oxford Brookes University, United Kingdom
 • “Principle of Urban and Transportation Design to underline in New Port Town”. PE-kurser, Planimplementring I, 6. kursusgang: Evaluering: Gennem Projecktet, Denmark
 • Principles of transportation design in the new port town, 2003 Rahuth Rodjanapradied, Oxford Brookes University UNITED KINGDOM. “Urban Transport VIII: Urban Transport and the Environment in the 21 st Century”, published by Wit Press, United Kingdom
 • Proceeding Paper “Principle of Urban and Transportation Design to underline in New Port Town”. in Hawaii International Conference on Arts and Humanities January 12 – 15, 2003 Sheraton Waikiki Hotel, Honolulu, Hawaii, USA
 • Kra Canal: Last Version Before the Dark “Kwaw Chang” Year 30th Issues 370 March-April, Journal of Thai Contractors Association under H.M. the King’s Patronage, Thailand
 • Urban Planning and National Defense “NAVICSART” year 46 issue 2 February 2003 Journal of The Royal Thai Navy, Thailand
 • The Impact of Asian’s standard loading weight to Thailand’s transportation Journal of The Royal Institute of Thailand, year 28 Issue 1, January-March 2003,  The Royal Institute of Thailand
 • “Principles of Transportation Design in New Port Town: Laem Chabang, Thailand Central Library, University of Melbourne, Australia
 • Land Bridge and the end of Kra canal, Construction Times Year 30th Issues  368 Jnuary, Journal of Thai Contractors Association under H.M. the King’s Patronage, Thailand
 • The Capital Corridor Development Proposal Journal of Asian Review, Year 23 Issue 1, January-June 2002, Asia Studies Institute, Chulalongkorn University, Thailand
 • Pilot Survey and Public Participation: in case of Kra Canal, Thailand Journal of Environmental Research, year 24 issue 1, January-June 2002,Environmental Research Institute, Chulalongkorn University, Thailand
 • Principles of Transportation Design in New Port Town, Urban Design Approach, Proceeding of International Conference “Transport 2002” WIT: Wessex Institute of Technology, United Kingdom
 • The Tale of Two Ports: London Dockland and Bangkok Port (Thai Version) News Webside of The Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) 19 Februry 2002 , Thailand
 • Trans-Asia Project: Who dare win?, Vissawakum Sarn, Magazine of Engineering Association under Royal Patronage, November 2001, Thailand
 • Proceeding of Special Seminar Land Bridge and Kra canal Proposal, in Political Science Version, 27 July 2001, 13.00-16.00 Promyothee Conference Hall, Burapha University, Chonburi, Thailand
 • Principles of Transportation Infrastructure Design in New Port Town, Case of Laem Chabang, Thailand (English Version) Indo-China Study Magazine, Issue 2-Year 2, January-June 2001, Burapha University Press, Thailand
 • The Real Land Bridge and the end of Kra canal (Thai Version) The Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) October, 2000, Dewa Publishing, Thailand
 • Relationship of Urban Studies in Bangkok Port and Bangkok Metropolitan (Thai Version) Proceeding of 1st Urban Design Conference “Mega City” Bangkok Metropolitan Administration Press, Thailand
 • The Proposal of Grand canal Project (Thai and English Version) The Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA) August, 1999, Dewa Publishing, Thailand
 • The Study of Kra Canal Project in Thailand (Thai Version) 60th years anniversary of Architecture Faculty, Chulalongkorn University, Chulalongkorn University Press, Thailand

บทความวิจัย

งานวิจัย

 • Evaluation on Sustainability of Urban Logistics Planning: Case of One Belt One Road Project, Thailand, International Conference on Connectivity in Asia: Trade, Transport, Logistics and Business in association with the Asian Logistics Round Table (ALRT) 24 – 26 June 2018, RMIT Vietnam University, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • “Urban Logistics Planning of Kho Chang Port Island, Trad Province, Thailand” The International
  Academic Forum IAFOR Sustainability, Energy & the Environment Conferences, IICSEEHAWAII 2017 5-7 Jan 2017 Honolulu, Hawaii, USA
 • “The Third International Airport: Utapoa Airport, THAILAND, Engineering Today Magazine, issue 148 Jul-Aug 2015, ICMCME International Conference on Mechanic, Civil and Material Engineering, June 28-30, 2016, Bali Island, Indonesia
 • “Urban Logistics Planning: Sea Rescue Centre in Siam Gulf, THAILAND” research present in South East Asia Network for Education and Training (SEA-NET) 2014 research on, the Institute of Marine Affairs and Resource Management, the National Taiwan Ocean University (NTOU) Keelung, Taiwan.
 • Urban Logistics Relief: Sea Rescue in Siam Gulf, THAILAND. International Conference on Supply Chain & Logistics Management (ICSCLM 2013) New Delhi, India, December 5-7, 2013 Global Supply Chains and Emerging Markets, Venue: India Habitat Center
 • ALRT 2013: DAWIE PROJECT: Relationship Urban and Regional Planning of THAILAND and Myanmar, Kanchanaburi Province, THAILAND
 • Urban Relief Logistics Planning. Urban Logistics & Flood Disaster Relief, Logistics Seminar, Co-organized by Logistics Management Program, Chulalongkorn University and The Royal Thai Navy, 20 January 2012, Chulalongkorn University, THAILAND
 • Urban Planning for Metropolitan City Development. 1st Panel of Urban Experts Metropolitans and Mega City: Direction and Trend for development, 7 December 2012. Organized by Navamindradhiraj University, THAILAND
 • Urban Logistics Planning and Port City Design. 10 October 2012, Training Course, The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage
 • IAME 2012 : Navy Based City Planning, Taipei, Taiwan
 • Asian Logistics Round Table (ALRT), Research Workshop on Shipping, Port and  International Logistics, 2-3 August 2011, Taipei, Taiwan
 • Waterfront Redevelopment : Bangkok Port, Housing and Planning,  Asian Association on Urban and Regional Studies 3rd International Conference, 11-12 December 2011, Bangkok
 • Urban Conservation and Ecotourism Project: Kanlasin Province, Academic Service Center, Chulalongkorn University
 • Proceeding, Urban Relief Logistics Planning, the Royal Thai Navy and Logistics Management Program, Chulalongkorn University 17 February 2012, Bangkok, Thailand
 • Searching for Key Successful Factors of the Waterfront Development: the Case of Bangkok Port, 5th Asian Logistics Round Table &Coference, University of British Columbia, Canada
 • Evaluation on Sustaianable of Navy Based Planning: The Case of Songkla Province, Thailand. The Internatinal Association of Maritime Economists Conference (IAME 2012, Taipei, Taiwan)
 • ASIAN Logistics : Waterfront Development WFD : Bangkok Port 2011
 • SEABET TAIWAN : Landbridge Satul-Songkla, Thailand
- AAURS : E
 • Port / E-City Guangxi, China
- Port and Hinterland Development: Case of Land bridgeSatul-Songkla, Thailand. Beijing Forum, China
 • E-PORT / E-CITY, Rama III area Bangkok, Thailand. The 2nd Congress of Asian Association of Urban and Regional Studies (AAURS) Guangxi, China
 • Proceeding of Port and Hinterland Development: Case of Satul-SongklaLandbridge,  THAILAND Beijing Forum   5-7 November 2010, Beijing, China.
 • Urban Conservation and Ecotourism Project: Kanlasin Province, THAILAND, Academic Service Center, Chulalongkorn University
 • Asian Logistics Round Table (ALRT), Research Workshop on Shipping, Port and International Logistics, 2-3 August 2011, Taipei, Taiwan
 • Waterfront Redevelopment : Bangkok Port, Housing and Planning,  Asian Association on Urban and Regional Studies 3rd International Conference, 11-12 December 2011, Bangkok
 • Urban Conservation and Ecotourism Project: Kanlasin Province, Academic Service Center, Chulalongkorn University
 • The Historic Development, Kanlasin Province, THAILAND, Academic Service, Center, Chulalongkorn University
 • Waterfront Development WFD: Bangkok Port 2011 , The 3rd Conference of Asian Association of Urban and Regional Studies (AAURS)
 • “Principle of Urban and Transportation Design to underline in New Port Town”. LAMBERT Academic Publishing (LAP) AG & Co. KG K?ln, Germany
 • Thailand rural highway network Project, Transportation Ministry, THAILAND
 • Project: Eastern Region Center Development, National Economic and Social Development Boards NESDB, THAILAND
 • Urban Development Regulation Study Project, National Housing Association Authority, THAILAND
 • Southern Rural Housing Development Project: Songkla Coastal Province, National Housing Association Authority, THAILAND
 • Southern Rural Housing Development: Songkla Province, National Housing Association, THAILAND 2009
 • Urban Development Regulation Study, National Housing Association, THAILAND 2009
 • Thailand rural highway network, Transportation Ministry, THAILAND 2009
 • Suvarnabhumi Aerotropolish and hinterland connection, Transportation Ministry,THAILAND 2008
 • Bangkok Port Redevelopment Project pharse I, The Port Authority of Thailand, Academic Service Center,  Faculty of Economic, Chulalongkorn University
 • Eastern Seaboard Urban Development. National Economic and Social Development Boards  NESDB, THAILAND
 • Thailand: Center of Asian Logistics, Transportation Ministry,THAILAND
 • Ranong Historic Conservation Studies, Academic Service Center,  Faculty of  Architecture, Chulalongkorn University 2548
 • Ranong Redevelopment for Urban Ecotourism, Institution of Ecotourism, Srinakarintawiroj University
 • Urban Redevelopment in the land propoties of the Royal Land Proporty, Academic Service Center,  Faculty of Architecture, Chulalongkorn University 2547

การปฏิบัติงานทางการวางผังบริเวณและผังเมือง

 • กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ขององค์การรับส่งพัสดุภัณฑ์ รสพ. ในเขตการท่าเรือแห่งประเทศไทย 2538
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาการใช้สถานที่และพื้นที่ในเขตท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ.2538
 • กรรมการวางผังเมืองในฐานะตัวแทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาการวางผังเมืองกรุงเทพมหานครในอนาคต ของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบัน Massachusetts Institute of Technology MIT ของสหรัฐอเมริกา 2537
 • คณะทำงาน, กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการวางผังแม่บท การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2537
 • กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองเตย 133 ไร่ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • ร่วมออกแบบและวางผังท่าเรือของบริษัท ยูนิไทยจำกัด 2535
 • กรรมการวางผังเมืองของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะตัวแทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาการวางผังเมือง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของสำนักผังเมือง 2535
 • วางผังแม่บท การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในส่วนของพื้นที่เมือง ประมาณ 900 ไร่ เพื่อประกอบกับการวางผังพื้นที่การปฎิบัติการท่าเรือในเขตรั้วศุลกากร 2534
 • ออกแบบและวางผังการปรับปรุงพื้นที่คลองเตย ในเขตของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประมาณ 133 ไร่ 2534
 • ออกแบบและวางผังบริเวณตลาดคลองเตย 2533

ประสบการณ์อื่น

 • ประกาศนียบัตร Port Planning and Financing EC/ASEAN APPA (Asean Port Authority Associations) Thailand พ.ศ. 2538
 • ประกาศนียบัตร General Management for Senior Manager EC/ASEAN APPA (Asean Port authority Associations) Singapore พ.ศ. 2537
 • ประกาศนียบัตร Ocean and Coast Management, South East Asia Network Education Training (SEA-NET) Taiwan 2010 พ.ศ. 2553
 • ประกาศนียบัตร Marine Affairs and Resource Management, South East Asia Network Education Training (SEA-NET) Taiwan 2014 พ.ศ. 2557

รางวัลและทุน

รายวิชาที่สอน

ระดับปริญญาตรี

 • 2503312 การวางแผนภาคและเมืองเบื้องต้น
 • 2503313 การวางแผนภาคและเมืองเบื้องต้น
 • 2503581 วิทยานิพนธ์
 • 2503654 โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง
 • 2503685 การฟื้นฟูเมือง
 • 2503811 วิทยานิพนธ์
 • 2540811 วิทยานิพนธ์