ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย

Asst.Prof. Prin Jhearmaneechotechai, Ph.D.

email address: prin.j [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • Ph.D. (Architecture), Ecole Doctorale: Ville, Transport et Territoires, Université Paris-Est, Paris, France พ.ศ.2562
 • DPEA (Architecture), Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris la Villete (ENSAPLV) พ.ศ. 2547
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

 • ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552
 • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560
 • ดำรงตำแหน่งรองคณบดี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2561

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

หนังสือ | Books

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • “The study of the Tha Chin basin boundaries and overlapping territories from the government sectors’ maps”, paper presented in CU:Ads 2010 symposium, Chulalongkorn University, September 2010
 • “Bangkok Historic Canal : AGRICULTURAL TRACES IN URBAN PHENOMENON”, PAPER PRESENTED IN ACAU BKK 2009 (Asia Coalition for Architecture and Urbanism) the 4th international workshop ,BANGKOK 2009
 • “Floating markets: The tide of amphibious identity”, paper presented in ACAU KL 2007 (Asian Coalition for Architecture and Urbanism) the 3rd International Workshop “Making global cities-Linkages and Identity”, Kuala Lumpur, Malaysia, July 2007

บทความวิจัย | Research Papers

งานวิจัย | Research Projects

 • “ฐานข้อมูลแผนที่อำเภอเมืองทั่วราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2503”, “Database of 1960 maps of Mueang districts of Thailand”, Academic Journal of Architecture (AJA), Vol.65, 2016 บนฐานข้อมูล ACI อ้างอิงระดับนานาชาติ.2559
 • “ผังเมืองเฉพาะกับการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์: กรณีศึกษามหานครปารีสและลอนดอน สำหรับการอนุรักษ์พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร” , “Specific plan for conservation of Historic Town: Case study of Paris and London for the Rattanakosin area in Bangkok”, in Thai, Academic Journal of Architecture (AJA), Vol.64, 2015 บนฐานข้อมูล ACI อ้างอิงระดับนานาชาติ.2558
 • “Aquatic Cities in the Central Plain of Thailand : study of urban form and maps of 1960.”, Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning, Vol.11, 2015 (Smart Asian Cities) บนฐานข้อมูล TCI อ้างอิงระดับชาติ
 • “Consequences from the government’s mega-projects to Thai resilient and adaptable society: from 1952 to 2012” paper presented in The 2nd GPSS-GLI International Symposium Sharing and Creation of Knowledge, Wisdom and Values for Sustainable and Resilient Society Date: January 19-22, 2014 Organized by: Graduate Program in Sustainability Science – Global Leadership Initiative (GPSS-GLI), Graduate School of Frontier Sciences (GSFS), The University of Tokyo
 • “วังสวนดุสิต : เมื่อพระพุทธเจ้าหลวง สร้างบ้านสร้างเมือง”, ในส่วน “ถนน” “การก่อสร้างถนน” และ “คลอง” ของวังสวนดุสิต ผู้แต่ง: บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช สำนักพิมพ์มติชน, 2557
 • “Study of Bangkok’s land use and form of the land plot along the main canals from the 1906-1941’s map”: Relation of water, agriculture and land plots in the West of Bangkok., paper for the conference “Architecture of Southeast Asian Cities: how do architectural and urban expressions of modernity relate to heritage?”, June 2013, ENSAPB, Paris, France
 • “Water Management in the beginning of 20th Century in Thailand”, Prin JHEARMANEECHOTECHAI, Bundit CHULASAI, ?Silapa Wattanatham-Art&Culture?, Vol.33 No.7,P.32-37,May 2012, in Thai
 • “Water Brick” 2012, Edition ASA (Association of Siamese Architects), Chapter 2, Water and cities, Prin JHEARMANEECHOTECHAI, Terdsak TECHAKITKAJORN, Danai THAITAKOO, Poon KWANSUWAN.
 • “Evolution of water system for agricultural and urban development: The Central Plain of Thailand in the beginning of 20th century”, Paper presented in 2nd CU:ADS 2011 (Chulalongkorn University Architectural Design Symposium 2011), “Learn from the Past, Design for the Future”, Bangkok, Thailand . September 14, 2011
 • “The study of the Tha Chin basin boundaries and overlapping territories from the government sectors’ maps”, paper presented in CU:Ads 2010 symposium, Chulalongkorn University, September 2010
 • “Conservation measures for ancient towns in Thailand”, paper presented in Bulletin de l’Observatoire de Siem Reap- Angkor, patrimoine et developpement- Siem Reap 2010
 • “Bangkok Historic Canal: AGRICULTURAL TRACES IN URBAN PHENOMENON”, PAPER PRESENTED IN ACAU BKK 2009 (Asia Coalition for Architecture and Urbanism) the 4th international workshop ,BANGKOK 2009
 • “Floating markets: The tide of amphibious identity”, paper presented in ACAU KL 2007 (Asian Coalition for Architecture and Urbanism) the 3rd International Workshop “Making global cities-Linkages and Identity”, Kuala Lumpur, Malaysia, July 2007

งานบริการวิชาการ | Academic Services

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

รางวัลและทุน | Scholarships and Awards

รายวิชาที่สอน | Subjects

 • 2503415 URBAN REHABILITATION
 • 2503463 UA Design 3(Studio)
 • 2503464 UA Design 4 (Studio)
 • 2503131 Structure & Materials
 • 2503132 Evolution of Human Settlements