อาจารย์

ดร.เปี่ยมสุข สนิท

Peamsook Sanit (Ph.D)

email address: peamsook.s [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • Dr.Eng (Urban Transportation Planning) Yokohama National University, พ.ศ. 2557 Japan
 • ผ.ม. (การวางแผนภาค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 • อ.บ. (ภูมิศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

 • ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

หนังสือ | Books

 • แผนผังพระนคร พ.ศ. 2471 .2560
 • พนิต ภู่จินดา, เปี่ยมสุข สนิท 2561. คู่มือการออกแบบพื้นที่สุขภาวะในเขตพื้นที่ประกอบประกอบการอุตสาหกรรม

บทความวิชาการ | Journal Publications

บทความวิจัย | Research Papers

 • Purba, F. Nakamura, S. Tanaka, P. Sanit and R. Ariyoshi (2015) Evaluating TransJogja Service Quality based on User Perceptions and Expectations. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Vol. 11 (2015) p. 1173-1187
 • Purba, F. Nakamura, S. Tanaka, P. Sanit and R. Ariyoshi (2015) An Assessment Of New Urban Bus System for Tourism City – Case Study: Forein Users Satisfaction of Transjogja. Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. D3 (Infrastructure Planning and Management) Vol. 71 No. 5 p. I_743-I_753
 • P. Wongwiriya, F. Nakamura, S. Tanaka, P. Sanit and R. Ariyoshi (2015) Paratransit in Developing Countries: Songtaew in Thailand. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies (CD-ROM).
 • Sanit, P. et al. (2013), Residential Location Choice Analysis along the Urban Railway Corridor in Bangkok, Thailand. Proceeding of 13thWCTR, Rio de Janeiro, Brazil.
 • Sanit, P. et al. (2013) Location and Mode Choice Decision Mechanism Analysis of Multi-Worker Household in Bangkok, Thailand. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Vol. 10
 • Sanit, P. et al. (2013) Analysis of Location Choice Behavior and Urban Railway Commuting of Bangkok’s Households. International Symposium on City Planning 2013 Journal
 • Sanit, P. et al. (2012), Evaluating Transit-Oriented Development along Urban Railway in Bangkok, Thailand. International Symposium on City Planning 2012 Journal, pp.111-123.
 • Sanit, P., Nakamura, F., Tanaka, S., and Wang, R. (2013) Assessing Impact of Residential Self-selection on Travel Choice Behavior in Bangkok, Thailand. 48th of Infrastructure Planning Conference, Japan Society of Civil Engineering, November 4, 2013, Osaka, Japan. (Under review)
 • Sanit, P., Nakamura, F., Tanaka, S., and Wang, R. (2012) Travel Choice Behavior Analysis of Urban Railway Residents in Bangkok, Thailand. Proceedings of 46th Infrastructure Planning Conference, Japan Society of Civil Engineering, CD-ROM, November 2-4, 2012, Saitama, Japan.
 • Sanit P., (2009) Rural-Urban Linkages Pertaining to Rural Small-Scale Manufacturing in Bangkok Mega-Urban Region : A Case Study of Pathum Thani Province. Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS), Volume 6. Issue 2.

งานวิจัย | Research Projects

 • Post-Doctoral Research หัวข้อ “High-speed Rail Station Area Development Making Connections between High-speed Rail and Urban Transportation (Intermodal Accessibility): Lessons for Transit-Oriented Development (TOD) in Developing Countries (พ.ศ. 2558)
 • ปริญญานิพนธ์ ปริญญาเอก หัวข้อ “A Study on Assessing Impact of Residential Self-Selection on Travel Choice Behavior in Developing Countries: A Case Study of Transit-Oriented Development in Bangkok” (พ.ศ. 2557)
 • ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2549 รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในชนบทของพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ” หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพของอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบท: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี”
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7: สภาจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลตะวันตก”
 • โครงการวิจัย “วิวัฒนาการด้านการวางผังเมืองในประเทศไทยในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7”

ผู้ร่วมวิจัย | Co-researcher

 • Effects of the New Parking Systems in Japan for People with Disabilities in Urban Space
 • Evaluating Bus Rapid Transit in Medium Size Cities in Developing Countries: Case Studies of Jogjakarta and Palembang-Indonesia
 • Analysis of the Interrelationship of Land Use and Transportation Development along Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA), Metro Manila
 • Evaluating Accessibility of public Transportation: Case Study of Circular Railway in Yangon, Myanmar
 • Implementing Adaptive Traffic Signal Control System: Case Study of Yangon, Myanmar
 • A Study on Traffic Safety: Case Study of Mandalay, Myanmar
 • A Study on Paratransit in Medium Size City in Developing Countries: Case Study of Khon Kaen, Thailand
 • A Study on Feeders of Bus Rapid Transit in Developing Countries: Case Study of Lahore, Pakistan

งานบริการวิชาการ | Academic Services

 • นักวิจัย – “โครงการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์” เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พ.ศ. 2559
 • นักวิจัย – “โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการออกแบบพื้นที่สุขภาวะในเขตพื้นที่เพื่อการประกอบการอุตสาหกรรม” เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, พ.ศ. 2559
 • นักวิจัย- “โครงการดำเนินการโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวัน” เสนอต่อ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2560

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

รางวัลและทุน | Scholarships and Awards

รายวิชาที่สอน | Subjects

 • 2503646 เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับการวางแผน (Analytical Techniques for Planning)
 • 2503654 การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง (Infrastructure and Transport Planning)
 • 2503688 การเขียนรายงานวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (Academic Writing in Urban and Regional Planning)
 • 2503694 ปฏิบัติการวางแผนภาคและเมือง (Urban and Regional Planning Workshop)
 • 2503894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar)