รองศาสตราจารย์

ดร.พนิต ภู่จินดา

Assoc. Prof. Panit Pujinda (Ph.D.)

หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

email address: panit.p [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • Dr.-Ing. (Transport Engineering) Darmstadt U. of Tech., Germany พ.ศ. 2549
 • M.R.P. (Transport Planning) S.U.N.Y. – Albany, U.S.A. พ.ศ. 2541
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

 • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ 25xx-
 • ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ 25xx-
 • ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

หนังสือ | Books

 • พนิต ภู่จินดา. 2556. การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า (เอกสารวิชาการลำดับที่ 90).
 • พนิต ภู่จินดา. 2556. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พนิต ภู่จินดา. 2556. คู่มือการออกแบบระบบกายภาพเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน. กรุงเทพฯ: โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนทางวิชาการเพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างพื้นที่สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความยั่งยืนในบริบทเมือง.
 • พนิต ภู่จินดา. 2550. วิพากษ์เมือง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (111 หน้า)
 • พนิต ภู่จินดา, เปี่ยมสุข สนิท 2561. คู่มือการออกแบบพื้นที่สุขภาวะในเขตพื้นที่ประกอบประกอบการอุตสาหกรรม

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • “เกณฑ์มาตรฐานทางเท้าในย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมเมือง กรณีศึกษา ย่านปทุมวัน” การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 8, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 – 16 มีนาคม 2555.
 • “ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรน้ำและปัญหาอุทกภัยกับสุขภาวะเมือง” การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2555 “เมืองสุขภาวะ” 23 มีนาคม 2555.
 • “ผังเมืองที่เป็นธรรม – การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง” งานสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1, 25 มีนาคม 2554
 • “Transit Oriented Development กับการพัฒนาเมืองและระบบคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 7, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 ตุลาคม 2553.
 • “บัญญัติสิบประการสำหรับการวางแผนการขนส่งและจราจรเพื่อเมืองประหยัดพลังงาน” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2551 เรื่อง “เมืองประหยัดพลังงาน”, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 พฤศจิกายน 2551, หน้า 61-74.
 • พนิต ภู่จินดา. “คาดผิด – ผิดคาด” เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2550 สาระศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, http://www.sarasatr.info/files/s50-21.pdf
 • พนิต ภู่จินดา. “การบูรณะฟื้นฟูระดับเมืองด้วยโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและจราจรระดับภาค” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2550: หน้า 59 – 72.
 • Pujinda, Panit. “Aerotropolis: Yes or No for Asian Megacities?.” Proceedings of the 12th Inter-University Seminar on Asian Mega-Cities. Seoul National University, South Korea 29 March – 1 April 2007. pp. 1 – 9
 • Pujinda, Panit. “Public involvement procedures in world class cities: Cities with international airports”, Proceedings of the 7th International Conference on Urban Planning and Environment (UPE7), Bangkok, Thailand, online http://www.upebangkok.org/images/Jan_3/Room_6/p02/Full_paper_UPE7.doc
 • Pujinda, Panit. “The Competitiveness of Airport Regions in Southeast Asia: The lesson from two arch rivals in Europe” in Nakhara: Journal of Oriental Design and Planning, Faculty of Architecture Chulalongkorn University, Volume 2. pp.69 – 80.
 • พนิต ภู่จินดา. “สีลมสี่มิติ” เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2549 สาระศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. http://www.sarasatr.info/files/49/s49-43.pdf
 • พนิต ภู่จินดา. “การวางแผนภาคและเมืองด้วยแผนยุทธศาสตร์.” วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับปีพุทธศักราช 2543: หน้า 127-135.
 • 1999 “Strategic Approach for Urban and Regional Planning”, The Academic Journal of Faculty of Architecture, Chulalongkorn Universtiy.
 • พนิต ภู่จินดา. “ผลของโครงการโดดเดี่ยว.” เอกสารบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการสาขาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง และผังเมือง ครั้งที่ ๑ เรื่อง “มหานคร”: หน้า 15-25.2542
 • พนิต ภู่จินดา. “โครงการรูปแบบอุตสาหกรรมในพื้นที่รอยต่อระหว่างภาค กรณีศึกษาอุตสาหกรรมที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นรอยต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๔ จังหวัด.” สาระศาสตร์สถาปัตย์ 2542 ฉบับ 2: หน้า 63-82.

บทความวิจัย | Research Papers

งานวิจัย | Research Projects

 • โครงการวางผังเมืองเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ จังหวัดปราจีนบุรี (อำเภอกบินทร์บุรีและศรีมหาโพธิ์)
  ระยะเวลา 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยจังหวัดปราจีนบุรี.2557
 • โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก – เชียงใหม่
  ระยะเวลา 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.).2557
 • โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ.2557
  ระยะเวลา 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.).2557
 • โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนบน
  ระยะเวลา 14 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง .2556
 • โครงการวางผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อลดความแออัดของชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำปิงตอนล่าง
  ระยะเวลา14 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง.2556
 • โครงการวางและจัดทำผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล
  ระยะเวลา 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 2555
 • โครงการจัดทำหลักเกณฑ์การจัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง เมืองอุตสาหกรรม เมืองศูนย์ราชการ เมืองการศึกษา และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ ระยะเวลา 4 เดือน ทุนสนับสนุนโดยคณะกรรมการผังเมือง.2555
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล
  ระยะเวลา 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง.2554
 • โครงการวิจัยเรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานทางเท้าในย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมเมือง กรณีศึกษา ย่านปทุมวัน”
  ระยะเวลา 6 เดือน ทุนสนับสนุนโดย the Deutsche Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Development and Implementation of Climate Protection Programme in Thailand,
  Project No.2008-9297.6 .2554
 • โครงการศึกษาขั้นรายละเอียดของโครงการนำร่องการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
  ระยะเวลา 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย.2554
 • โครงการวางและจัดทำผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
  ระยะเวลา 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 2553
 • โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
  ระยะเวลา 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2553
 • โครงการวางและจัดทำผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน
  ระยะเวลา 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง.2552
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
  ระยะเวลา 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง.2552
 • โครงการวางและจัดทำผังเมืองอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  ระยะเวลา 8 เดือน ทุนสนับสนุนโดยจังหวัดระยอง.2552
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โครงการ 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง.2551
 • โครงการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
  ระยะเวลา 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง.2551
 • โครงการจัดทำแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555.
  ระยะเวลา 6 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรุงเทพมหานคร.2551
 • การสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค : จังหวัดสุโขทัย ปีที่สิ้นสุดโครงการ พ.ศ.2550 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.).
 • โครงการประเมินทิศทางและแนวทางแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการ 45 วันทุนสนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ.2550
 • โครงการจัดทำมาตรฐานด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร โครงการ 20 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรุงเทพมหานคร.2550
 • โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางผังเมืองรวม โครงการ 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง.2550
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดสมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โครงการ 10 เดือน ทุนสนับสนุนโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง.2550
 • กิจกรรมและการสัญจรบนทางเท้าย่านธุรกิจถนนสีลม ปีที่สิ้นสุดโครงการ พ.ศ.2549 ทุนสนับสนุนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2549
 • 1999 The settlement pattern of industrial development on the border among four major regions in Thailand”, funding from Faculty of Architecture Chulalongkorn University
 • รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ที่มี อุตสาหกรรมหนาแน่น กรณีศึกษาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่สิ้นสุดโครงการ พ.ศ.2542 ทุนสนับสนุนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2542
 • ผลของนโยบายกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อรูปแบบการเติบโตของเมือง ปีที่สิ้นสุดโครงการ พ.ศ.2541 ทุนสนับสนุนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2541
 • 1998 “The impacts of BOI’s industrial development policies on urban development in Thailand”, funding from Faculty of Architecture Chulalongkorn University.2541

งานบริการวิชาการ | Academic Services

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

วิทยากร | Speakers

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 กรกฎาคม 2555
 • “วิชาการจัดการผังเมือง” หลักสูตรการพัฒนาเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รุ่นที่ 6,สถาบันพระปกเกล้า 19 – 21 กรกฎาคม 2555
 • “การผลักดันการเดินและการใช้จักรยานสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย, สำนักงานนโยบายและแผนการ จราจรและ ขนส่ง 18 กันยายน 2554
 • “การขนส่งอย่างยั่งยืนในกรุงเทพฯ จะเป็นจริงได้อย่างไร, กรุงเทพมหานคร 2 เมษายน 2553
 • “ปัญหาเมือง”, สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 19 มกราคม .2550
 • “Aerotropolis กับนครสุวรรณภูมิ” สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 13 กรกฎาคม 2549

กรรมการและที่ปรึกษา | Committee

 • ที่ปรึกษา ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
 • ผู้แทนรัฐบาลไทย ใน The GMS Task Force on Urban Development, Asian Development Bank (ADB) พ.ศ. 2557
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักผังเมืองไทย พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ (คำสั่งคณะกรรมการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการที่ ๑/๒๕๕๑) พ.ศ. 2550 – 2551
 • อนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมประจำส่วนกลาง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 – 2551
 • กรรมการ คณะกรรมการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๑๗/๒๕๕๐) พ.ศ. 2550 – 2551
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550 – 2551
 • กรรมการกำกับการศึกษาโครงการวางผังพัฒนาศูนย์ชุมชนย่านบางนา-ศรีนครินทร์ (สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, เจ้าของโครงการ) พ.ศ. 2549 – 2550

รางวัลและทุน | Scholarships and Awards

 • Merit Award for Distinguished Presentation, “Public involvement procedures in world class cities: Cities with international airports”, The 7th International Conference on Urban Planning and Environment (UPE7), Bangkok, Thailand.2550

รายวิชาที่สอน | Subjects

ระดับปริญญาตรี | B.Arch.

 • 2503331 การวางผังการขนส่งเมือง
 • 2503515 การวางแผนภาคและเมือง
 • 2503565 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 5

ระดับปริญญาโท | M.U.R.P.

 • 2503690 สัณฐานวิทยาเมือง
 • 2503675 ปฏิบัติการวางแผนภาค

ระดับปริญญาเอก | Ph.D.

 • 2503704 สัมมนาการวางแผนภาคและเมือง