ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.นิรมล เสรีสกุล

Asst. Prof. Niramon Serisakul (Ph.D)

email address: niramon.se [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • D.Eng. (Urban Engineering) The University of Tokyo พ.ศ.2548
 • M.Eng. (Urban Engineering) The University of Tokyo พ.ศ.2545
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม-เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

 • 2012-present: Director, Urban Design and Development Center
 • 2008-present: Member, Arts and Architectural Conservation Committee, the Association of Siamese Architect Under Royal Patronage (ASA).
 • 2005-present: Assistant professor, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

หนังสือ | Books

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • Kulsrisombat, N. (2012) Inclusive, Culture-led Urban Regeneration: A Case Study of the Kadeejeen Neighborhood, Bangkok, in Asian City Innovation System Network, http://cisasia.net
 • Kulsrisombat, N. (2012) Policy Brief on Culture-driven Urban Regeneration, in Asian City Innovation System Network, http://cisasia.net
 • Kulsrisombat, N. and Chuntamara, C. (2011) Experience in Social Lighting: Kadeejeen Art Festival, Lighting Urban Community International (LUCI), Une publication de la Commission Strategies Urbains de LUCI preside par la Ville de Liege.
 • Kulsrisombat, N. (2010) Art-Led Revitalization in Asian Cities: A Case Study of Bangkok (in Japanese) Volume 40, Number 3, Winter 2011 page 33-39.
 • Kulsrisombat, N. (2008), De Facto Urban Regeneration: A Case Study of Chiang Mai City, Thailand, in Sustainable City Regions: Space, Place and Governance, Kidokoro, T., Harata, N., Subanu, L.P., Jessen, J., Motte, A., Seltzer, E.P (eds), cSUR-UT Library for Sustainable Urban Regeneration, Springer (Japan).
 • Sirapacharanan, S. et al (2007), Implementation Plan for Sustainable Tourism Development: KoLanta, Krabi Province, Chulalongkorn University Printings.
 • Kulsrisombat, N. and Saeng La-or, S. (2007), Interpretation of Cultural Heritage in Community-Based Tourism Management: a Case Study of Yee-Sarn Community, SamutSongkhram province, in the research conference proceeding titled
 • Interpretation: From Monument to Living Heritage organized by International Council on Monuments and Sites Thailand (ICOMOS Thailand), November 1-3, 2007.
 • Pujinda, P. and Kulsrisombat, N. (2007), The Urban Growth Management Policy in Thailand in the Urban Growth Management Policy in the World (to be translated in Japanese), the Center of Sustainable Urban Regeneration (cSUR) publication Series, the University of Tokyo (In Press).

บทความวิจัย | Research Papers

งานวิจัย | Research Projects

 • Project director, the Bangkok’s Walkability Index, by Urban Design and Development Center, funded by Thai Health Promotion Foundation.
 • Project leader, Community Revitalization Through Arts: Case Studies of Two Neighborhoods, Bangkok, funded by Rockefeller Foundation, December 2010 -September 2012.
 • Researcher, Bangkok Comprehensive Plan (the 3rd Revision), by Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, 2010-present.
 • Project leader, Inclusive, Culture-led Urban Regeneration in Bangkok, funded by Asian City Innovation Systems Initiative (CIS-ASIA), 2009-present.
 • Project leader, Art-led Community Revitalization in Bangkok, by Asian City Innovation Systems Initiative (CIS-ASIA), 2009-present.
 • Researcher, Urban Planning Standards for Bangkok Metropolitan, by Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, funded by the Bangkok Metropolitan Authority, 2006-2010.
 • Researcher, World Heritage Nomination File for Phu Phrabat, Udon Thani Province, International Council on Monuments and Sites Thailand (ICOMOS Thailand), , funded by the Fine Arts Department, 2009-2010.
 • Researcher, Urban Regeneration Through Partnership, Japan Foundation, 2008-2009.
 • Researcher, Urban Regeneration: A Case Study of Chiang Mai City, Thailand, funded by the Center for Sustainable Urban Regeneration at the University of Tokyo, 2007-2008.

โครงการออกแบบและพัฒนาเมือง | Urban Design and Urban Development Projects

 • Project director, The Regeneration of Bangkok Inner Cities and Kadeejeen-Khlongsan Neighborhood (โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน เสนอต่อ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร) by Urban Design and Development Center, funded by Bangkok Metropolitan Administration.
 • Project director, The Regeneration of Yannawa Riverfront (โครงการริมน้ำยานนาวา), by Urban Design and Development Center, funded by Thai Health Promotion Foundation.
 • Project director, the Bangkok’s Walkability Index (โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี), by Urban Design and Development Center, funded by Thai Health Promotion Foundation.
 • Project director, The Regeneration of Rachadamnoen Avenue (โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เสนอต่อ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์), by Urban Design and Development Center, funded by the Crown Property Bureau.

งานบริการวิชาการ | Academic Services

 • Project leader, The 5th Kadeejeen-Arts-In-Soi, by Association of Siamese Architect under the Royal Patronage, 2014.
 • Project leader, The 4th Kadeejeen-Arts-In-Soi, by Association of Siamese Architect under the Royal Patronage, 2013.
 • Project leader, The 3rd Kadeejeen-Arts-In-Soi, by Association of Siamese Architect under the Royal Patronage, 2012.
 • Project leader, University in Neighborhood : The Training Course on Building Community Leaders for Cultural Heritage Revitalization, granted by Rockefeller Foundation (Asia) and Department of Urban and Regional Planning, Chulalongkorn University, 2011.
 • Project leader, The 2nd Kadeejeen-Arts-In-Soi, by Association of Siamese Architect under the Royal Patronage, 2010.
 • Project leader, The 1st Kadeejeen-Arts-In-Soi, by Association of Siamese Architect under the Royal Patronage, 2010.
 • Project leader, Kadeejeen Neighborhood Revitalization, by Association of Siamese Architect under the Royal Patronage, 2010.
 • Project leader, Bangkok Waterway Cultural Heritage Mapping 2010, by Association of Siamese Architect under the Royal Patronage, 2010.
 • Project leader, Bangkok Waterway Cultural Heritage Mapping 2009, by Association of Siamese Architect under the Royal Patronage, 2009.
 • Project leader, Bangkok Waterway Cultural Heritage Mapping 2008, by Association of Siamese Architect under the Royal Patronage, 2008.

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

วิทยากร/ผู้บรรยาย | Speaker

 • Speaker: TEDx Bangkok 2015, Bangkok, June 13, 2015
 • Speaker: Shell: New Lens on Future Cities, Bangkok, December 15, 2014
 • Keynote speaker: OWHC/UNESCO Workshop on People-centered Conservation Principle for World Heritage Cities and Towns, Gyeongju, Republic of Korea/ 24-26 September 2014
 • Committee, International Competition on Cultural Landscape in Bhutan, August 7-20, 2014
 • Speaker: The First International Conference of International Alliance for Sustainable Urbanization and Regeneration (IASUR) “Sustainable Society as Our Challenge”, Japan, October 24-27, 2014

การให้สัมภาษณ์สื่อ | Interviewee

 • Gavroche, Cahier Special Inondations Les méfaits du béton, 13 February, 2012.
 • Le Monde, Ayutthaya : merveille en péril, 23 November, 2011.
 • Le Monde, Yingluck sous le flot des critiques, 28 November, 2011.
 • Le Monde, Encerclee parleseaux Bangkok tente de resister aux inondations, 18 October, 2011.
 • Le Monde, Bangkok s’enfonce inexorablement dans la mer. Une mégalopole face à l’urgence de l’adaptation, 20 July, 2011.

การฝึกอบรม | Trainer

 • 2014: Course on Cultural Institutions in the Service of Urban and Territorial Development (Paris, France) (Maison des Cultures du Monde and Ministry of Culture, France)
 • 2012: Course on Conservation of Built Heritage (Rome, Italy) (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property: ICCROM)

รางวัลและทุน | Scholarship and Awards

 

รายวิชาที่สอน | Subjects

 • 2503212 หลักการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2
 • 2503262 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2
 • 2503414 การอนุรักษ์เมือง
 • 2503464 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 4