ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คมกริช ธนะเพทย์

Asst.Prof.Komgrit Thanapet

email address: komgrij.t [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • M. Arch. (Architecture) University of Canberra พ.ศ. 2545
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539
 • Ph.D. Candidate in Urban Planning National Cheng Kung University, Taiwan

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

 • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์. ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี XXXX –

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

หนังสือ | Books

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • Thanapet, K. and Kung, S.F., 2015. Spatial Composition and Configuration Changes in Bangkok Metropolitan Region Landscape. Nakrara: Journal of Environmental Design and Planning. Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. Bangkok. Page: 9–28.
 • Thanapet, K. & Kung, S. F.. (2015). THE YESTERDAY OF TOMORROW: SPATIAL QUANTITY AND CHANGES OF LANDSCAPE ECOLOGY IN BANGKOK METROPOLITAN REGION, FROM 2007 TO 2012. Proceeding of International Conference on Planning and Design, 2015, NCKU, Tainan, Taiwan.
 • Thanapet, K., 2014. Shades of Power & The Politics of ‘Rom’. Small Talk Bangkok: What makes a city a good place for everyone? Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. Bangkok. Page: 70–84
 • กงเฉียนฟา, คมกริช ธนะเพทย์, และหวงนวลชิง. 2555. “เมืองสุขภาวะในไต้หวัน: การพัฒนา การจัดรูป องค์กร การดำเนินการ และดัชนีชี้วัด.” ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. เอกสารการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2555 “เมืองสุขภาวะ”, 68-85. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • คมกริช ธนะเพทย์, 2554. ยูโทเปียสมัยใหม่ (กว่า): ปฏิสันถารแห่งสถาปัตยกรรมและวิถีเมือง. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. หน้า: 33–50
 • “Green Justice”. Just City Conference. Department of Urban and Regional Planning, Chulalongkorn University
 • ผศ. คมกริช ธนะเพทย์, 2553. จากบาเบลสู่ยูโทเปียสมัยใหม่. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. หน้า: 39-54
 • “Experiences of Architectural Design Studio with the Communities”. Innovation City Conference. Department of Urban and Regional Planning, Chulalongkorn University . 2552
 • ผศ. คมกริช ธนะเพทย์ อ. สุรเชษฐ์ เกษมศิริ และอ. ศิโรดม เสือคล้าย, 2551. ปากน้ำโพ 4 มิติ: รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองนครสวรรค์. การประชุมวิชาการ ISACS 2008. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • คมกริช ธนะเพทย์, 2550. สารไวรัสและการปลอมแปลงเจตจำนงค์คำร้องขอเปิดคดีว่าด้วยสถาปัตยกรรมและสื่อหลังสมัยใหม่: การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 10. กรุงเทพ.
 • คมกริช ธนะเพทย์, 2549. เชิงอรรถการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมหลังสมัยใหม่. สาระศาสตร์: การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 9. กรุงเทพ. หน้า 183–202
 • คมกริช ธนะเพทย์, 2548. สุนทรียภาพหลังสมัยใหม่: ความน่าจะงาม. สาระศาสตร์: การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 8. กรุงเทพ. หน้า 66 ถึง 82
 • คมกริช ธนะเพทย์, 2547. การวางผังมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากมุมมองหนึ่งของปรัชญาพุทธ กรณีศึกษา: การพัฒนาของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาค. สาระศาสตร์: การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 7. กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 97 ถึง 114
 • คมกริช ธนะเพทย์, 2547. วาทกรรมของสถาปนิกไทยที่มีต่อเรื่องความยั่งยืนในรอบ 10 ปี. เอกสารรวบรวมผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ฮอมภูมิ-สถาปัตยปาฐะ 47 “ วิถีสถาปัตย์ วิถีชุมชน วิถีชาวบ้าน ณ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม 2547. หน้า 20–1 ถึง 20–25
 • คมกริช ธนะเพทย์, 2546. การสำรวจศูนย์กลางของนิยามถึงชายขอบแนวคิด “(การออกแบบ) สถาปัตยกรรม (อย่าง/ที่) ยั่งยืน”. Sustainable Design การออกแบบอย่างยั่งยืน. กรุงเทพ: Simple Scale Publishing. หน้า 33 ถึง 45
 • “Definition Survey of Sustainable Architecture Design from the Center to the Edge”. Bangkok: Simple Scale Publishing. 13 Pages.

บทความวิจัย | Research Papers

งานวิจัย | Research Projects

งานบริการวิชาการ| Academic Services

 • นักวิจัยและวิทยากรบรรยาย: มหาวิทยาลัยในย่าน: จุฬาร่วมสานมรดกวัฒนธรรมชุมชน โดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .2554
 • คณะทำงาน: โครงการกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2 โดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 2553
 • กรรมมาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ประจำปี 2551-2552
 • ประธานคณะทำงานการจัดการประชุมวิชาการ CDAST 2008: Intellectuals, Creativity and Innovation for Self-sufficiency. 2551
 • คณะทำงาน : โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองนครสวรรค์ เสนอต่อการเคหะแห่งชาติ 2550-2551
 • คณะทำงาน : โครงการประเมินโครงการบ้านเอื้ออาทร ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เสนอต่อการเคหะแห่งชาติ 2550
 • คณะทำงาน : โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการ พัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองพิษณุโลก เสนอต่อการเคหะแห่งชาติ 2548-2549
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดแบบแนวคิดทางสถาปัตยกรรม ระดับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภายใต้หัวข้อ “ขยะ” ในงานสถาปนิก 49 จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ.
 • คณะกรรมการตัดสินวิทยานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ณ ห้องแกลอรี่ (หอศิลป์รังสิต ตึก 6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.
 • วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวคิดเรื่องสถาปัตยกรรมสีเขียวและสถาปัตยกรรมยั่งยืน” ในโอกาสงานครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องแกลอรี่ (หอศิลป์รังสิต ตึก 6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 2549
 • วิทยากรบรรยายในรายวิชา “มาตรฐานการออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม” โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 2547-2548

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

รางวัลและทุน | Scholarships and Awards

 • รางวัลความคิดยอดเยี่ยมดีเด่น ในการประกวดแนวคิดทางสถาปัตยกรรมระดับวิชาชีพภายใต้หัวข้อ “Foundation” ในงานสถาปนิก 48 โดยสมาคมสถาปนิก สยามฯ ผลงาน “เมือง: รากฐานอันที่มีชีวิตของโรงเรียนสถาปัตยกรรม”
 • รางวัลความคิดยอดเยี่ยมดีเด่น ในการประกวดแนวคิดทางสถาปัตยกรรมระดับวิชาชีพภายใต้หัวข้อ “ไทยใหม่อย่างไรดี” ในงานสถาปนิก 49 โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ผลงาน “เพราะไทยไม่เคยเก่า”

รายวิชาที่สอน | Subjects

 • 2503212 หลักการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2 (Environmental Design Principles II)
 • 2503262 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2 (Studio in Environmental Design II)
 • 2503263 ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3 (Studio in Environmental Design III)
 • 2503341 สังคมวิทยาเมือง (Urban Sociology)
 • 2503433 การวางแผนและจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Planning and Management)
 • 2503640 สภาพแวดล้อมเมือง (Urban Environment)