รองศาสตราจารย์

ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

Assoc. Prof. Khaisri Paksukcharern (Ph.D.)

email address: khaisri.p [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • Ph.D. (Architecture) University College London, U.K. พ.ศ. 2546
 • M.Arch. (Architecture) University of Washington, U.S.A. พ.ศ. 2536
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • รองคณบดี ธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน
 • ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2561
 • หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 9 เมษายน พ.ศ.2559
 • ประธานหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2558
 • กรรมการฝ่ายนโยบายวิชาการ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ.2559
 • กรรมการดำเนินงานโครงการสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม (Smart Center) พ.ศ. 2557
 • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 • ประธานหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556
 • ที่ปรึกษาคณบดีด้านมาตรฐานงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555
 • กรรมการพิจารณาอาจารย์ผู้สมควรได้รับรางวัลประเภทต่างๆ พ.ศ. 2552
 • กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาการวางแผนภาคและเมือง (หลักสูตรต่อเนื่อง) พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549
 • กรรมการโครงการพิเศษฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549
 • กรรมการบริหารหลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549
 • กรรมการฝ่ายนโยบายวิจัย พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549
 • เลขานุการคณะกรรมการภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548
 • กรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชน เมือง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design and Development Center : UddC) พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการพิจารณาการดำเนินโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และถนนจุฬาฯ 100 ปี
 • บริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ.2559
 • คณะทำงานกำกับดูแลที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและทบทวนแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณสวนหลวง-สามย่าน และสยามสแควร์ พ.ศ. 2556 ถึงพ.ศ.2559
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ.2559
 • ที่ปรึกษากรรมการ คณะกรรมการส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าเขตพาณิชย์สยามสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ.2559

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

หนังสือ | Books

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • Paksukcharern, K., “Sustaining Urban Spatial Network of Historical Communities through the Reuse of Temple Grounds and Social Space – A Case Study of Rattanakosin, Bangkok.” Nakhara 12 Journal of Environmental Design and Planning. Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, Bangkok, Vol 12 ; (117-186 (2016).
 • Paksukcharern, K., “Temporal Intervention, The City Innovation for Public Art in Bangkok.” ในหนังสือ ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและ พื้นที่ทางสังคม (Towards Architectural Theories : Public Space and Social Space). สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557.
 • Rattanathavorn, T., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “Conservation of spatial centrality: a case study of markets in Ayutthaya historic town.” Manusya: Journal of Humanities, Vol 17.1 : 78-103 (2014).
 • Rattanathavorn, T., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “Existence of the communities in historic Ayutthaya town.” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 9 : 15-28 (2013).
 • Summaniti, L., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “Suan Nai Bangkok Suan Nok Bangchang: Emergence and Transformation of the Chao Phraya Delta’s Orchard Based Floating Market, Thailand.” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 8 (2012).
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “พื้นที่ว่างจิตไม่ว่าง”. วารสารวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 02/05) : หน้า 53.
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “พื้นที่ว่างขนาดเล็ก พื้นที่ทางสังคมของชุนไทย”. เอกสารการประชุม วิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552.
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “เข้าใจผิดคิดว่าเป็นชุมชน”. วารสารวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 03/06) : หน้า 52.
 • Nathiwuttikun, L., Peerapun, W. and Paksukcharern, K., “The logic of multi-use of public open spaces in Chiang Mai city” Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Vol 4 (2008).
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “ซอยลัดประหยัดพลังงาน”. การประชุมวิชาการด้านการวางแผน ภาคและเมือง ครั้งที่ 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “กำแพงในซอย รั้วในใจ”. การประชุมวิชาการด้านการวางแผน ภาคและเมือง ครั้งที่ 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 • Kasemsook, A. and Paksukcharern, K.,“Planning a Deep Island: introducing Space Syntax to an urban planning process for Phuket, Thailand”. The 5th International Space Syntax Symposium Proceedings Volume II 5 (2005) : p.715-724.
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “วาทกรรมของเมือง ผ่านโครงสร้างเชิงสัณฐาน”. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) : หน้า 63-76.
 • Paksukcharern, K., Kasemsook, A., Suvannajata, R . “Isaan Dead Space Society: The Spatial and Empirical Analysis of Tung Srimuang Udonthani”. Proceedings, Silpakorn Architectural Discourse 3rd Symposium 3 (March 2004) : p.22.1-22.21.
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “Dead Space Society”. การประชุมวิชาการประจำปีสถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตุลาคม 2546) : หน้า 321-332.
 • Paksukcharern, K . “Men, Trains and Automobiles the Transformation of Transport Nodes into Urban Places and Space Syntax Application”. Proceedings of an International Workshop Pedestrian Street: Public Participation for Livable Cities and Good Quality of Life (October 2003) : p.43-50.
 • ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ. “Space Syntax บทพิสูจน์สัตยาบันสถาปนิก”. วารสารวิชาชีพ สถาปัตยกรรมอาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 05:41)

บทความวิจัย | Research Papers

งานวิจัย | Research Projects

 • Paksukcharern, K., Research Report on The City Innovation for Public Art in Bangkok. Asian City Innovation Systems Initiative (CIS-ASIA), International Development Research Center (IDRC). 2013
 • อภิรดี เกษมศุข, ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, สิงหนาท แสงสีหนาท รายงานวิจัยเพื่อการ ศึกษาผังชุมชนหลักในลุ่มน้ำเพชรบุรี พ.ศ. 2551
 • อภิรดี เกษมศุข, ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, รพิฑตย์ สุวรรณะชฏ. รายงานวิจัยเพื่อการ ฟื้นฟูและวางแนวความคิดเพื่อการออกแบบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี. พ.ศ. 2547

งานบริการวิชาการ | Academic Services

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังออกแบบชุมชนเมือง โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม ด้วยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transferred Development Right – TDR) และมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development – PUD)
 • หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาและทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณสวนหลวง-สามย่าน เสนอต่อสำนักงานจัดการ ทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2560
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชั้นใน กรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ250” เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2559
 • ที่ปรึกษาด้านการวางผังออกแบบชุมชนเมือง โครงการศึกษาศักยภาพการเข้าถึง สาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้า และโครงการศึกษาดัชนีศักยภาพการเดินเท้า เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟู ย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 ถึงพ.ศ.2558
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
 • สถาปนิก โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เสนอต่อ Lumbini Development Trust ประเทศเนปาล พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูย่านถนนราชดำเนิน เสนอต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2557
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวางและจัดทำผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการวิจัยเมืองสุขภาวะ เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2555
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำมาตรฐานผังเมือง กรุงเทพมหานคร เสนอต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาเมืองกระบี่ พื้นที่ชุมชนศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เสนอต่อจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2549
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการสำรวจทางโบราณคดี เพื่อกำหนดขอบเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เสนอต่อกรมศิลปากร พ.ศ. 2548
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อน ท่าปอมคลองสองน้ำ และสระมรกต จังหวัดกระบี่ เสนอต่อจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2548
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการจัดทำแผนแม่บทและ โครงการพัฒนาเมืองภูเก็ต พื้นที่ชุมชนเทพกระษัตรี ป่าคลอก และศรีสุนทร / พื้นที่ชุมชนเกาะแก้ว รัษฎา และกระทู้ / พื้นที่ชุมชนวิชิต และท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต เสนอต่อจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2548
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนและภูมิทัศน์เมือง โครงการศึกษาการใช้ที่ดินของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เสนอต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

สภาวิชาชีพ / สมาคมวิชาชีพ

 • กรรมการ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2561-2563
 • อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558-2561
 • อนุกรรมการฝ่ายจัดทดสอบความรู้และพัฒนาระบบการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558-2561
 • ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก พ.ศ. 2558-2561
 • อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
 • อนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ.2558
 • อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ สมาคมนักผังเมืองไทย พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ.2558
 • ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ.2557
 • กรรมการ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ.2557
 • ประชาสัมพันธ์ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ.2557
 • อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ สภาสถาปนิก พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553
 • อนุกรรมการรับรองคุณวุฒิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553
 • กรรมาธิการประชาสัมพันธ์วิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ.2553
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 28(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน
 • สามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สภาสถาปนิก พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบัน
 • กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการมหานครแห่งความสุข (ฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ชีวิตใหม่) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ.2558
 • กรรมการตัดสินการประกวดแบบ อาคารสำนักงานใหญ่กรมทางหลวง พ.ศ. 2558
 • ผู้ชำนาญการด้านสถาปัตยกรรม คณะกรรมการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร สำนักงานแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ.2558
 • อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการออกแบบองค์กรและกระบวนการปฏิบัติด้านการผังเมืองแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง วุฒิสภา พ.ศ. 2556-2557
 • กรรมการตัดสินการประกวดแบบ ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ถนนราชดำเนิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ พ.ศ. 2554
 • กรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกศิลปิน “ศิลปาธร” กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551
 • กรรมการตัดสินการประกวดแบบสัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2551
 • รองประธานคณะทำงานประสานงานการตัดสินเพื่อการประกวดแบบนานาชาติ แนวความคิดอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิแห่งชาติ จังหวัดพังงา สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสภาสถาปนิก พ.ศ. 2548
 • กรรมการตัดสินการประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2548 / 2547 และ 2543
 • ประธานกรรมการตัดสินการประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม นานาชาติ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2539

รางวัลและทุน | Scholarships and Awards

 • รางวัลชมเชย การประกวดงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ARCASIA AWARD FOR ARCHITECTURE 2005-2006 โครงการ “บ้านล้อมลาน” ชลบุรี โดย Architect Regional Council of Asia
 • รางวัลชมเชย การประกวดงานสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2543
 • โครงการ “บ้านล้อมลาน” ชลบุรี โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลเกียรติยศ การประกวดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม โครงการพิพิธภัณฑ์ หอศิลปร่วมสมัย กรุงเทพฯ จัดโดยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2541
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ ทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Urban Phenomena” จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2540
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7
 • หัวข้อ “Reflection of Identity” จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2538
 • รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลชมเชย การประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ ทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Water Formation” จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2537
 • รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแบบความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม หัวข้อ “8×20 Glass House” จัดโดยบริษัท ไทย-อาซาฮี จำกัด กรุงเทพฯ พ.ศ.2537
 • Exhibited Entry Certificate, The 10th RIBA International Student competition
 • หัวข้อ “HYBRID AND SUPERIMPOSITION” จัดโดย RIBA (Royal Institute of British Archiects)
 • ที่ Royal Academy of Arts, London, England พ.ศ.2535

รายวิชาที่สอน | Subjects

 • 2503111 หลักการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 (Envionmental Design Principles I)
 • 2503161 ปฎิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 (Studio in Environmental Deign I)
 • 2503415 การฟื้นฟูบูรณะเมือง (Urban Rehabilitation
 • 2503463 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 3 (Urban Architectural Design Studio III)
 • 2503690 สัณฐานวิทยาเมือง (Urban Morphology)
 • 2540622 ทฤษฎีและหลักการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Theories and Principles)
 • 2540641 ปฏิบัติการออกแบบชุมชน 1 (Urban Design Studio I)