รองศาสตราจารย์

ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ

Assoc. Prof. Jittisak Thammapornpilas (Ph.D)

email address: jittisak.t [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • Ph.D. (Urban Planning) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 • M.UD. (C.E.A.A) (Urban Design) U. of Paris-La Villette, พ.ศ. 2541 France
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

 • ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2540
 • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2549
 • ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายงานด้านการจัดการทรัพย์สิน ปีXXXX ถีงปัจจุบัน

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

หนังสือ | Books

 • จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ. 2558. สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น (Urban Design Basic). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทความวิชาการ | Journal Publications

 • Urban spatial development to mitigate Urban Heat Island effect in the inner area of Bangkok, Nakhara Journal.
 • การออกแบบชุมชนเมืองในสถานการณ์ไม่ปกติ การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • “พื้นที่ชุมนุมทางการเมืองกับการออกแบบชุมชนเมือง.” การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2556  “Inclusive City” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 20 ธันวาคม 2556
 • โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะนครปารีส การประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาระศาสตร์
 • ปารีส-ออสมาน การประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาระศาสตร์
 • มุกมังกร การประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาระศาสตร์ หน้า 94-100
 • ทัศนียวิเคราะห์ (Picturesque Analysis) การประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาระศาสตร์ หน้า 113-121
 • สุขภาพเมือง วิบากกรรมคนเมือง (Urban Help) การประชุมวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาระศาสตร์ 2548
 • เมืองใต้ร่มเงา: การออกแบบชุมชนเมืองประหยัดพลังงาน การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2551  เรื่อง เมืองประหยัดพลังงาน หน้า 11-21
 • รูปทรงเมืองกับอุณหภูมิ-ความน่าอยู่ในกรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2552  เรื่อง นวัตกรรมเมือง – เมืองนวัตกรรม หน้า 229-245
 • เมืองก(ล)างร่ม การประชุมวิชาการนวัตกรรมพลังงาน 2552
 • ห่มเงา หนาวแดด การประชุมวิชาการนวัตกรรมพลังงาน 2553
 • เมืองก(ล)างร่ม (ภาคต่อ) การประชุมวิชาการนวัตกรรมพลังงาน 2554

บทความวิจัย | Research Papers

งานวิจัย | Research Projects

 • โครงการวางและจัดทำผังเมืองพุนพิน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2560
 • โครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 2560
 • โครงการการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 2560
 • โครงการการเตรียมชุมชนอัจฉริยะเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 2560
 • โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559-2560
 • โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2559-2560
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ดิน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ปตท. มหาชน จำกัด พ.ศ. 2559-2560
 • โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 2557-2558
 • โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 2557-2558
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบแนวคิด โครงการ Smart City บริษัท ปตท. มหาชน จำกัด 2557-2558
 • โครงการแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตชั้นใน เพื่อบรรเทาปัญหาปรากฎการณ์เกาะความร้อน 2556-2557
 • โครงการ “เขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay District)” มาตรการทางผังเมืองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมลักษณะทางกายภาพเมือง กรุงเทพมหานคร 2556-2557
 • โครงการพัฒนามาตรการ กลไก และเครื่องมือ ในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2555-2556
 • โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมวัดมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก 2555-2556
 • โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) 2553-2555
 • โครงการนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม 2553-2555
 • โครงการความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะทางกายภาพกับสภาวะอุณหภูมิในระดับจุลภาคของกรุงเทพมหานคร 2553-2555
 • โครงการการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ  2552
 • โครงการจัดทำเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
(การจัดทำแผนและผังแม่บทบนที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และแผนปฏิบัติการโครงการเมืองใหม่เชิงอนุรักษ์ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย) 2550
 • โครงการจัดทำมาตรฐานด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 2549
 • โครงการกำหนดสาระสำคัญสำหรับการรับรองโครงการพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐาน 2549
 • โครงการจัดทำเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย 2549
 • โครงการสำรวจทางโบราณคดี เพื่อกำหนดขอบเขตโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 2548
 • โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง 2548
 • โครงการจัดทำผังเมืองเฉพาะบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง 2547
 • การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในกรุงเทพฯ ชั้นในและบริเวณใกล้เคียง 2547
 • โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษ 2547
 • โครงการนำร่องเพื่อการป้องกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองด่าน-คลองบางขุนเทียน-คลองสนามชัย 2546
 • โครงการจัดทำต้นฉบับมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม “คู่มือสถาปนิก” (ระยะที่ 1) 2546
 • โครงการจัดทำผังเบื้องต้นศูนย์ราชการรัฐสภาแห่งใหม่  2545
 • โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์: ติดตามตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐและเอกชนในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (แผนปฏิบัติการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการจราจร และการใช้ที่ดินในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์)  2544

งานบริการวิชาการ | Academic Services

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

 • คณะกรรมการออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง 2553
 • คณะกรรมการออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง 2554
 • คณะกรรมการออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง 2555
 • คณะกรรมการออกข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง 2557

รางวัลและทุน | Scholarships and Awards

รายวิชาที่สอน | Subjects

 • 2503212 Environmental Design Priciple III
 • 2540627 Urban Design Fundamentals
 • 2540641 Urban Design Studio
 • 2503211 Computer Application for Urban Architecture I
 • 2503212 Computer Application for Urban Architecture II