ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชัยชนะ แสงสว่าง

Asst. Prof. Chaichana Saengsawan

ประวัติการศึกษา

 • ผ.ม. (การวางผังเมือง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530
 • วท.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน พ.ศ. 2526

ประวัติการทำงาน

 • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2533

ผลงานวิชาการ

หนังสือ

บทความวิชาการ

 • บทความทางวิชาการเรื่อง “วิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานเมืองฟ้าแดดสงยาง: มุมมองจากภาพถ่ายทางอากาศ และการขุดค้นทางโบราณคดี” .2556
 • วิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผน, 2503660. 2541
 • “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด” วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.(2539): หน้า 75-81.

บทความวิจัย

งานวิจัย

 • งานวิจัย “โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดน” 27 มีนาคม 2557 – 20 มกราคม 2558 เสนอต่อ กรมทางหลวงชนบท
 • งานวิจัย “โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลด้านผังเมือง เพื่อใช้ในการตรวจสอบพิจารณาอนุญาตการใช้ประโยชน์ ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี”. ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 9 กรกฎาคม 2556 – 5 มีนาคม 2557.
 • โครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะบริเวณท่าเรือน้ำลึก และชุมชนวิชิต จังหวัดภูเก็ต เสนอต่อ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต (รองผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง) 2547
 • โครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะบริเวณชุมชนเทพกษัตรี ศรีสุนทร และป่าลอก จังหวัดภูเก็ต เสนอต่อ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต (รองผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง) 2547
 • โครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะบริเวณชุมชนเกาะแก้ว รัษฎา และกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เสนอต่อ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต (รองผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง) 2547
 • “การจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร.4 ธันวาคม 2541. ผลการวิจัยนำไปใช้ในการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์: GIS Network เชื่อมโยงระหว่างกองสารสนเทศที่ดินกับสำนักงานเขตคลองเตย. (สัดส่วนงานที่รับผิดชอบ 20%)
 • ชัยชนะ แสงสว่าง (หัวหน้าโครงการ). สุวัฒนา ธาดานิติ และขวัญสรวง อติโพธิ. การศึกษา และจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540. 367 หน้า. (ทุนวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) เสนอผลการวิจัยในการสัมมนา เรื่อง “การศึกษาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน” จัดทำโดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ร่วมกับกองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม.22 พฤษภาคม 2540. โรงแรมอิมพีเรียลธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน. (สัดส่วนงานที่รับผิดชอบ 80%)
 • สมบัติ อยู่เมือง (หัวหน้าโครงการ). ศุภิชัย ตั้งใจตรง. ชัยชนะ แสงสว่าง. พีระพนธ์ โสพิศสถิตย์ และดรุณี นาทพัฒนพงศ์. การจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2540. 78 หน้า.(ทุนวิจัยของสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร)
 • การพัฒนาจัดสร้างระบบข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณ จังหวัดน่าน เสนอต่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2539
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 2539
 • การพัฒนาจัดสร้างระบบข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอต่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 2538
 • การพัฒนาจัดสร้างระบบข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณ จังหวัดตราด เสนอต่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 2537
 • เกียรติ จิวะกุล (หัวหน้าโครงการ) ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, นิลุบล คล่องเวสสะ. นิพันธ์ วิเชียรน้อย. ครรชิต ผิวนวล. 
สำเรียง เมฆเกรียงไกร และชัยชนะ แสงสว่าง. การศึกษาเพื่อจัดทำแผนและผังพัฒนาเขต: เขตคลองเตย. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2536. 358 หน้า. (ทุนวิจัยของกรุงเทพมหานคร)
 • เสนอผลการวิจัยในการสัมมนาเรื่อง “การศึกษาเพื่อจัดทำแผนและผังพัฒนาเขต: คลองเตย” จัดโดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ร่วมกับกองผังเมืองกรุงเทพมหานคร. ตุลาคม 2536. 
ผลการวิจัยนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเขต คลองเตย ในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4/2535-2539
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด “ วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) หน้า 75-81”
 • การพัฒนาจัดสรรสร้างระบบข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยระบบสารสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณจังหวัดจันทบุรี เสนอต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 2536
 • การพัฒนาจัดสรรสร้างระบบข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยระบบสารสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม เสนอต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 2535
 • ผังโครงสร้างจังหวัดลพบุรี, สำนักผังเมือง, 2533 (ผู้ร่วมวิจัย)
 • ผังโครงสร้างจังหวัดระนอง, สำนักผังเมือง, 2533 (ผู้ร่วมวิจัย)
 • ผังโครงสร้างจังหวัดพังงา, สำนักผังเมือง, 2533 (ผู้ร่วมวิจัย)
 • ผังโครงสร้างจังหวัดเพชรบุรี, สำนักผังเมือง, 2533 (ผู้ร่วมวิจัย)
 • ผังโครงสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช, สำนักผังเมือง, 2533 (ผู้ร่วมวิจัย)
 • โครงการกำหนดเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ 2 เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าร้อยเอ็ด และเมืองเก่าปัตตานี เสนอต่อ สำนักนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้าโครงการ) 2556
 • โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง) 2553
 • โครงการศึกษาการพัฒนาความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคชุมชนเมืองศูนย์กลางในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง) 2552
 • โครงการศึกษาพัฒนาระบบการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด เสนอสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง ) 2552
 • โครงการศึกษาการปฏิรูปขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางของประเทศไทย เสนอต่อ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง) 2551 โครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะชุมชนเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เสนอต่อ สำนักงานจังหวัดกระบี่ กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกระบี่ (รองผู้จัดการโครงการ) 2549

งานบริการวิชาการ

 • วิทยากรบรรยาย วิชา 2205337 ภูมิศาสตร์เมือง หัวข้อ ระบบเมืองของประเทศไทย วันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์อื่น

รางวัลและทุน

รายวิชาที่สอน

 • 2503678 GIS Plan
 • 2503676 Adv Plan
 • 2503323 Geo IT Urban Arch
 • 2503565 UA5 Studio