รองศาสตราจารย์

ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

Assoc. Prof. Apiwat Ratanawaraha (Ph.D.)

email address: apiwat.r [a] chula.ac.th

ประวัติการศึกษา | Education

 • Ph.D. M.I.T., U.S.A. พ.ศ. 2549
  (Economic Development & Technology Policy)
 • M.C.P. M.I.T., U.S.A. พ.ศ. 2545
  (International Development & Regional Planning)
 • M.Phil.  University of Cambridge, U.K. พ.ศ. 2540
  (Land Economy)
 • B.Eng.  University of Tokyo, Japan พ.ศ. 2539
  (Urban Engineering)

ประวัติการทำงาน | Professional Experiences

 • รองศาสตราจารย์. ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2559
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สอนวิชาทฤษฎีการวางแผนและปฏิบัติ เศรษฐศาสตร์เมือง การคลังสาธารณะเมือง นโยบายและการบริหารจัดการที่ดิน การบริหารจัดการเมือง การบริหารการวางแผน พัฒนาการด้านเศรษฐกิจสังคมของเมืองและภาค โครงสร้างพื้นฐานเมือง การวางแผนภาค ระเบียบวิธีวิจัย ปฏิบัติการวางแผนภาค สัมมนาปริญญาเอก. 2540 – ปัจจุบัน.
 • Visiting Assistant Professor. สอนวิชา Infrastructure in Crisis: Energy Security Challenges Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technology. 2552 – 2557 (fall term).
 • อาจารย์พิเศษ. สอนวิชา Urbanization in Developing Countries หลักสูตร International Development Studies คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.
 • อาจารย์พิเศษ. สอนวิชาการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน การเงินโครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550-2555.
 • อาจารย์พิเศษ. สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ดินและการพัฒนาเมือง เศรษฐศาสตร์การประเมินทรัพย์สิน โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2550-2555.
 • อาจารย์พิเศษ. สอนวิชา กลยุทธ์การวางแผนพื้นที่ท้องถิ่นบูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 2550.
 • ผู้ช่วยสอน. วิชา Analytics of Cities, Professor Alice H. Amsden, Massachusetts Institute of Technology. 2546.

ผลงานวิชาการ | Academic Experiences

หนังสือ | Books

 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2558) เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย: ปริทัศน์สภานภาพความรู้. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2557) ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 2576. เชียงใหม่: แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (บรรณาธิการ) (2556) ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • Ratanawaraha, A., Chairatana, P., Ellis, W.W. (2013) Innovation Systems in Southeast Asia. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

บทความวิชาการ | Publications

บทความในหนังสือ | Book Articles

 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2556) “บทนำ” ใน อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (บรรณาธิการ) ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • Ratanawaraha, A. (2016) “Inequality, Fragility, and Resilience in Bangkok” in Mancini, F. and Ó Súilleabháin, A (eds) “Building Resilience in Cities under Stress.” New York: International Peace Institute.
 • Ratanawaraha, A. (2013) “Bangkok.” In Shirley, I. and Neill, C. (eds) Metropolitan Cities in Asia and the Pacific. London: Rutledge.
 • Ratanawaraha, A. and Polenske, K. R. (2007) “Measuring Geography of Innovation: A Literature Review” in Polenske, K. R. (ed) The Economic Geography of Innovation. Cambridge, UK: Cambridge University Press. pp. 30-59.

บทความในวารสาร | Journal Articles

 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2555) “บทแนะนำหนังสือ Water: The Epic Struggle for Wealth, Power, and Civilization” วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2552) “เครื่องมือการเงินเพื่อการฟื้นฟูเมือง” วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2543) “ทำเอง ควบคุม หรือปล่อยอิสระ: บทเปรียบเทียบการแทรกแซงของรัฐในตลาดบริการขนส่งสาธารณะนอกระบบ” วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 137-162.

บทความเสนอในการประชุม | Conference Papers

 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2550) “(บาง) ประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์ของการฟื้นฟูเมือง. บทความประกอบการเสวนา “การฟื้นฟูเมือง” จัดโดยสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง. จัดที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 21 สิงหาคม 2550.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2543) “บททบทวนและวิพากษ์แนวคิดความสมดุลระหว่างงานกับที่อยู่อาศัยในการวางแผนมหานคร” เสนอในการประชุมวิชาการสาขาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองและผังเมือง ครั้งที่ 1 เรื่อง “มหานคร” 24 มกราคม 2543. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • Ratanawaraha, A. (2008) “Bangkok: A Situational Yet Unjust City.” Paper presented at the Asia-Pacific Metropolitan Development Forum. Chinese Executive Leadership Academy Pudong (CELEP), Shanghai, China. 2 -6 November 2008.
 • Ratanawaraha, A. (2003) “Knowledge, Institutions, and Urban Economic Development” Paper presented at the 8th Inter-University Conference on Asian Megacities, Tsinghua University, Beijing, China. March 2003.

บทความในจุลสาร | Booklet Articles

 • “Urban Security is not Secure” Issue 24, December 2012. (with W. Pruecksamars)
 • “Facing The Immeasurable: Black Holes in Southeast Asia’s Shadow Economies” Issue 23, November 2012. (with A. Pritchard)
 • “All For One And One For All: Sharing in Southeast Asia” Issue 22, October 2012. (with A. Pritchard)
 • “Clustering for Development” Issue 21, September 2012.
 • “All Aboard: Growing Middle-Class Tourism in Southeast Asia” Issue 20, August 2012. (with A. Pritchard)
 • “Whither (or Wither) Local NGOs?” Issue 19, July 2012. (with W. Pruecksamars)
 • “The Rise of Renewable Energy and NIMBY-ism” Issue 18, June 2012. (with W. Pruecksamars)
 • “Intra-Regional Public-Private Partnerships.” Issue 17, March 2012. (with W. Pruecksamars)
 • “Capitalizing on History.” Issue 16, February 2012.

บทความในหนังสือพิมพ์ | Articles in Newespaper

 • “อุบัติเหตุรถตู้ ต้องแก้ไขในระดับนโยบายขนส่งสาธารณะ (เขียนร่วมกับศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์) มติชนรายวัน. วันที่ 6 มกราคม 2560
 • “มักกะสันไม่ควรเป็นเฉพาะสวน” มติชนรายวัน. วันที่ 16 เมษายน 2558.
 • “พัฒนาริมน้ำด้วยกระบวนการ ไม่ใช่การก่อสร้าง” มติชนรายวัน. วันที่ 12 มิถุนายน 2558.
 • “ที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิพื้นฐาน” มติชนรายวัน. วันที่ 9 กรกฎาคม 2558.

บทความงานวิจัย | Research Papers

บทความในหนังสือ | Book Articles

 • ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ. 2560. ปัญหาอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสาธารณะกับแนวคิดการเปลี่ยนรถตู้เป็นรถโดยสารขนาดเล็ก. ในรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2557-2558: มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย.
 • Ratanawaraha, A. (2013) “Introduction: Innovation Systems in Southeast Asia.” In Ratanawaraha, A., Chairatana, P., Ellis, W.W. (eds) Innovation Systems in Southeast Asia. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
 • Ellis, W. and Ratanawaraha, A. (2013) “Singapore – Reinventing the Innovation Economy.” In Ratanawaraha, A., Chairatana, P., Ellis, W.W. (2013) Innovation Systems in Southeast Asia. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
 • Ratanawaraha, A. (2007) “Does Income Distribution Affect Innovation?” in Gibson, D., Heitor, M. and Ibarra-Yunez, A. (eds.) Connecting People, Ideas, and Resources across Communities. Series on “Technology Policy and Innovation” Ashland, OH: Purdue University Press. pp. 259-288.

บทความในวารสาร | Journal Articles

 • Ratanawaraha, A. and Chalermpong, S. (2018) “How Operators’ Legal Status Affects Safety of Intercity Buses in Thailand.” Transportation Research Record. 7 May 2018. Online. ISSN: 0361-1981
 • Ratanawaraha, A. (2015) “Bangkok’s Challenges towards Sustainability and Inclusiveness.” Shanghai Urban Planning Review. 2015. 3, 61-68.
 • Ratanawaraha, A. and Chalermpong, S. (2016) “How the Poor Travel in Bangkok.” Transportation Research Record. 2568. 83-89.
 • Chalermpong, S., Ratanawaraha, A. and Sucharitkul, S. (2016) “Market and Institutional Characteristics of Passenger Van Services in Bangkok, Thailand.” Transportation Research Record. 2581. 88-94.
 • Chalermpong, S., and Ratanawaraha, A. (2015) “Land Use Impacts on Station Access Behaviors of Bangkok Bus Rapid Transit Passengers.” Transportation Research Record. 2533, 50-59.
 • Ratanawaraha, A. and Chalermpong, S. (2016) “Monopoly Rents in Motorcycle Taxi Services: Evidence from Bangkok, Thailand.” Transportation Research Record. 2512, 66-72.
 • Ellis, W. Ratanawaraha, A., Diskul, D. Chandrachai, A. (2013) “Social Entrepreneurship as a Mechanism for Agro-Innovation: Evidence from Doi Tung Development Project, Thailand.” International Journal of Business and Social Science. 3(23). 138-151.

บทความเสนอในการประชุม | Conference Papers

 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, พรสรร วิเชียรประดิษฐ์, อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้, สุภาพร อินทรภิรมย์. การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือในการจัดทำแผนที่ระดับเสียงในเมืองด้วยสมาร์ทโฟน ในพื้นที่ปทุมวัน-บางรัก กรุงเทพมหานคร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560 เรื่องเมืองนวัตกรรม. จัดที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 5 มิถุนายน 2560.
 • กฤติญา นิมมานรดี, ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ และอภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2555) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร” (ร่วมกับ) การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 15-16 มีนาคม 2555 จ.ชลบุรี.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2554) “ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ในประเทศไทยในช่วงปี 2524-2548” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2553 เรื่องเมืองเป็นธรรม. จัดที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และสฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ (2553) “รูปแบบการกระจุกตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานคร” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2553 เรื่องนวัตกรรมเมือง เมืองนวัตกรรม. จัดที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 18 ธันวาคม 2553.
 • Ratanawaraha, A. and Chalermpong, S. (2018) “How Operators’ Legal Status Affects Safety of Intercity Buses in Thailand” Paper presented at the 97th Transportation Research Board Annual Meeting, 7-11 January 2018. Washington, D.C.
 • Chullabhodi, C., Chalermpong, S., and Ratanawaraha, A. (2018) “Minimum Parking Requirements and Residential Property Value: Evidence from Bangkok” Paper presented at the 97th Transportation Research Board Annual Meeting, 7-11 January 2018. Washington, D.C.
 • Chalermpong, S., Ratanawaraha, A. and Chullabhodi, C. (2017) “User Characteristics and Effectiveness of Park-and-Ride Facility in Bangkok, Thailand” Paper presented at the 96th Transportation Research Board Annual Meeting, 8-12 January 2017. Washington, D.C.
 • Chalermpong, S., Ratanawaraha, A. and Sucharitkul, S. (2016) “Market and Institutional Characteristics of Passenger Van Services in Bangkok, Thailand.” Paper presented at the 95th Transportation Research Board Annual Meeting, 10-14 January 2016. Washington, D.C.
 • Ratanawaraha, A. and Chalermpong, S. (2016) “How the Poor Travel in Bangkok.” Paper presented at the 95th Transportation Research Board Annual Meeting, 10-14 January 2016. Washington, D.C.
 • Ratanawaraha, A., Chalermpong, S., and Chullabhodi, C. (2015) “Walking Distance of Commuters after Modal Shift to Rail Transit in Bangkok” Paper presented at the 2015 EASTS (Eastern Asia Society for Transportation Studies) Conference, Cebu, 11 June 2015.
 • Ratanawaraha, A. and Chalermpong, S. (2014) “Towards Transit-Oriented Development in Bangkok: Evidence and Challenges” Asia Public Policy Conference “Urban Transport and Land Use in Rapidly Growing Asian Cities”. Ho Chi Minh City, June 5 – 6, 2014.
 • Chalermpong, S. and Ratanawaraha, A. (2015) “Travel Behavior of Residents of Condominiums near Bangkok’s Rail Transit Stations.” Paper presented at the World Congress on Transport Research. Rio de Janeiro, Brazil. 15-18 July, 2013.
 • Chalermpong, S. and Ratanawaraha, A. (2015) “Travel Behavior of Residents of Condominiums near Bangkok’s Rail Transit Stations.” Paper presented at the World Congress on Transport Research. Rio de Janeiro, Brazil. 15-18 July, 2013.
 • Ratanawaraha, A. (2012) “City Innovation Systems in Southeast Asia: Informality, Intermediaries, and Incentives.” Paper presented at the 10th GLOBELICS International Conference “Innovation and Development.”Hangzhou, China. 8-11 November 2012.
 • Ratanawaraha, A. and Chalermpong, S. (2011) “Infrastructure-Induced Rent and Rent Seeking: A Case Study of a Bangkok Airport.” Paper presented at the International Transportation Economic Development (I-TED) Conference 2011. Charleston, WV, USA. 1-3 May, 2011.
 • Chalermpong, S. and Ratanawaraha, A. (2011) “Differences in High-Density Residential Development along Bangkok’s Rail Transit Corridors.” Paper presented at the International Transportation Economic Development (ITED) Conference 2011, Charleston, WV, USA. 1-3 May 2011.
 • Ratanawaraha, A. and Tiyawongsuwan, S. (2010) “Spatial Patterns of Creative Industries in Bangkok.” Paper presented at 7th ASIALICS International Conference “Global Recession and Reform of Innovation Systems in Asia”, Taipei, Taiwan. 15-17 April 2010.
 • Ratanawaraha, A. (2010) “Regulatory and Governance Issues in Controlling Urban Development in the Bangkok Metropolitan Region.” Paper presented at the International Workshop on Sustainable City Region. Tainan, Taiwan. 23-25 February, 2010.
 • Ratanawaraha, A. (2007) “The Rise of Late Standardizers: Challenges and Opportunities in the Global Economy” Paper presented at the Mossavar-Ramani Center for Business and Government, John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Cambridge, MA. 12 October 2007.
 • Ratanawaraha, A. (2005) “Late Standardization: From Catching-Up to Forging Ahead” Paper presented at the 2nd ASIALICS International Conference “Innovation Policy and Management in Changing Asia, Jeju Island, South Korea. April 2005.
 • Ratanawaraha, A. (2004) “International Standards, Trade, and Technological Development: Issues and Implications for Developing Countries” Paper presented at the 1st ASIALICS International Conference “Innovation Systems and Clusters in Asia: Challenges and Regional Integration”, Bangkok, Thailand. April 2004.
 • Ratanawaraha, A. (2003) “Does Income Distribution Affect Innovation?” Paper presented at the 7th International Conference on Technology Policy and Innovation, Monterrey, Mexico. June 2003.
 • Ratanawaraha, A. (2000) “Hypermarkets and Traditional Fresh Markets in Transition: the Bangkok Case” Paper presented at the 5th Inter-University Seminar on Asian Megacities, Seoul National University, South Korea. February 2000.

งานวิจัย | Research Projects

ด้านการพัฒนาเมือง ที่ดิน การขนส่งและเศรษฐกิจเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หัวหน้าโครงการย่อย. แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย 4.0 :กรณีศึกษาภูเก็ต เชียงราย และพัทลุง. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0. ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2561-62.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านอนาคตศึกษา. ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2561.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินกิจการและการกำกับดูแลกับระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย. ทุนสนับสนุนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560-61.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการการปริทัศน์สถานภาพความรู้เรื่องการเช่าที่ดินและที่อยู่อาศัยในเมืองในประเทศไทย. ทุนสนับสนุนจากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560-61.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการ Traffic Safety in Bangkok. ทุนสนับสนุนจาก World Resources Institute, Bloomberg Philanthropies. 2559-60.
 • นักวิจัย. โครงการ “สาทรโมเดล” ระบบจอดแล้วจรในกรุงเทพมหานคร. ทุนสนับสนุนมูลนิธิโตโยต้า และ World Business Council for Sustainable Development. 2559-60.
 • นักวิจัย. โครงการนโยบายการพัฒนาโครงข่ายและการเชื่อมต่อในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเพื่อรองรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในบริบทไทย. ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2557-59.
 • นักวิจัย. โครงการ Fostering Climate Resilience through Entertaining Games ในแผนงาน Global Resilience Partnerships. ทุนสนับสนุนจาก FHI360, The Rockefeller Foundation, USAID, SIDA. 2558.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการปริทัศน์สถานภาพความรู้เรื่องเศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย. ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555-57.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการ Pilot Deployment of Community-Based Online Communication Platforms in Low-Income Communities in Bangkok. ทุนสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation. 2557-58.
 • หัวหน้าโครงการ. “Exploring the Trade Pattern and Developmental Implications of Land Concessions: The Case of Thailand.” ทุนสนับสนุนจาก United Nations ESCAP. 2555-56.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการ Informal City Dialogues: The 2040 Challenge for Bangkok. ทุนสนับสนุนจาก Forum for the Future และ The Rockefeller Foundation. 2555-56.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการ System and Institutional Interfaces between Informal and Formal Transportation in Bangkok.ทุนสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation. 2555-56.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ของรัฐ กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข รบ.553 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. ทุนสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี. 2554-55.
 • นักวิจัย. โครงการการขนส่งข้ามพรมแดนของประเทศไทย. ทุนสนับสนุนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554.
 • นักวิจัย. โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร. ทุนสนับสนุนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการ Chulalongkorn Lecture Series: Inequality and Injustice in Access to Resources and Basic Services in Thailand. ทุนสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation. 2554.
 • ผู้วิจัยด้านเศรษฐกิจและสถาบัน. โครงการ Community Revitalization through Art: Case Studies of Two Bangkok Neighborhoods. ทุนสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation. 2553-54.
 • หัวหน้าโครงการ โครงการ รูปแบบการกระจุกตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาธุรกิจบริการสถาปัตยกรรม โฆษณา และซอฟต์แวร์. ทุนสนับสนุนจาก International Development Research Centre – IDRC. 2553.
 • ที่ปรึกษา. โครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม. ทุนสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการ Towards Innovative, Liveable, and Prosperous Asian Megacities. ทุนสนับสนุนจาก International Development Research Centre – IDRC. 2552-55.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ในประเทศไทยในช่วงปี 2524-2548. ทุนสนับสนุนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550-51.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่กับการพัฒนาระบบนวัตกรรม. ทุนสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549-50.
 • หัวหน้าโครงการ โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างแรงงานกับการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทย. ทุนสนับสนุนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการการแข่งขันระหว่างตลาดดั้งเดิมกับตลาดสมัยใหม่. ทุนสนับสนุนจาก Inter-University Seminar on Asian Megacities. 2542.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 • ผู้วิจัยด้านการใช้ที่ดิน. โครงการ Improving Flood Management Planning in Thailand. ทุนสนับสนุนจาก International Development Research Centre. 2555-2558.
 • ผู้วิจัยด้านการใช้ที่ดิน. โครงการวางแผนบริการจัดการน้ำเชิงบูรณาการระหว่างชุมชนท้องถิ่น. ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. 2555-2556.
 • ผู้วิจัย. โครงการการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม – การใช้อิทธิพลในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาการเก็งกำไรที่ดินบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ. ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนาและสถาบันพระปกเกล้า. 2552-2553.

มหาวิทยาลัยอาเทนีโอ เดอ มะนิลา (Ateneo de Manila University)

 • ที่ปรึกษา. โครงการ Universities and Councils Network on Innovation for Inclusive Development in Southeast Asia. ทุนสนับสนุนจาก International Development Research Centre. 2555-2558.

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology)

 • ผู้ช่วยวิจัย. โครงการ Motorization in China and India Project, National Academies โครงการ MIT-MUST (Malaysian University of Science and Technology) Project. ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลมาเลเซียและบริษัท Motorola. 2544-2545.
 • ผู้ช่วยวิจัย. โครงการ Sustainable Mobility. ทุนสนับสนุนจาก World Business Council for Sustainable Development. 2546-2547.

ด้านนโยบายเทคโนโลยี นวัตกรรมและสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หัวหน้าโครงการ วิทยาศาสตร์เปิดและมีส่วนร่วมด้านนโยบายและนวัตกรรมเมือง: โครงการทดลองพัฒนาแผนที่มลพิษทางเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. ทุนสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2559-2562.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการ Open Knowledge for Innovation: Present Status and Prospects in Asia and the Pacific. ทุนสนับสนุนจาก United Nations ESCAP. 2559.

มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto, Scarborough) และ iHub, Nairobi

 • Adviser. โครงการ “Open and Collaborative Science in Development (OCSDNet)” ทุนสนับสนุนจาก The International Development Research Centre. 2554-2559.

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)

 • Visiting Scholar, Harvard-Yenching Institute หัวข้อการวิจัย “The History and Political Economy of Urban Standards in Thailand. 2557-2558.
 • Doctoral Fellow, Belfer Center for Science and International Affairs, JFK School of Government. งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยี นวัตกรรมและการพัฒนา. ทุนสนับสนุนจาก Task Force on Science, Technology and Innovation, United Nations Millennium Project. 2547-2549.

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology)

 • Doctoral Fellow, Industrial Performance Center งานวิจัยด้านการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี. ทุนสนับสนุนจาก MIT Industrial Performance Center. 2547-2549.
 • ผู้ช่วยวิจัย. โครงการ Geography of Innovation. ทุนสนับสนุนจาก Cambridge-MIT Institute. 2546-2548.

ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development)

 • นักศึกษาฝึกงาน. Division on Investment, Technology, and Enterprise Development (ทุนสนับสนุนจาก MIT Center for International Studies. 2546.

มหาวิทยาลัยซินซินเนติ (University of Cincinnati)

 • Visiting Scholar, โครงการ Urban Growth Management and Land Use-Transport Planning. ทุนสนับสนุนจาก United States Information Agency. 2541.

งานวิจัย | Research Projects

 • Ratanawaraha, A. and Chalermpong, S. (2014) “Embracing Informal Mobility in Bangkok” Final report submitted to The Rockefeller Foundation.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2554) “ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ในประเทศไทยในช่วงปี 2524-2548” เสนอต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (2543) รายงานการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างแรงงานกับการเติบโตด้านประชากรเมืองในประเทศไทย” เสนอต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • “Towards Innovative, Livable, and Prosperous Asian Megacities” Final research report submitted to the International Development Research Centre (IDRC). 2012.
 • “Best Practices in Technology Transfer and Capability Building: South Korea, Singapore, Malaysia, and Costa Rica” Report submitted to Division on Investment, Technology and Enterprise Development, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2004.
 • “Privatizing Public Planning.” Issue 15, January 2012.
 • “Informal Mobility is Here to Stay.” Issue 14, October 2011.
 • “The Future of Domestic Migration in Southeast Asia.” Issue 13, September 2011.
 • “Coming of the Grey Collar Age.” Issue 7, March 2011.
 • “In Gates We Trust.” Issue 3, March 2010.
 • “From Forest to Food to Feedstock.” Issue 1, January 2010.

งานบริการวิชาการ | Academic Services

ด้านการพัฒนาเมือง ที่ดิน การขนส่ง และเศรษฐกิจเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์. โครงการผังแม่บทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศตวรรษที่ 2 (เขตการศึกษา). เจ้าของโครงการ – สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560-2561.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์. โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงครั้งที่ 4. เจ้าของโครงการ – สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. 2560-2561.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์. โครงการศึกษาและทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริเวณสวนหลวง-สามย่าน. เจ้าของโครงการ – สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2559-2560.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง. โครงการศึกษาจัดระบบจอดแล้วจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. เจ้าของโครงการ – สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม. 2558-2559.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายรัฐหรือผังเมือง. โครงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารประจำทาง. เจ้าของโครงการ – กรมการขนส่งทางบก. 2558-2559.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุน. โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจ วางผัง ออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา สำหรับงานผังเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. เจ้าของโครงการ – สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. 2558-2559.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์. โครงการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูย่านมักกะสัน. เจ้าของโครงการ – บริษัทพัฒนาเอกชน. 2558-2559.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง. โครงการพัฒนามาตรการ กลไก และเครื่องมือในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร. เจ้าของโครงการ – สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. 2556-2557.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน. โครงการโครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณถนนราชดำเนินกลาง. เจ้าของโครงการ – สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. 2555-2556.
 • นักวิจัยและคณะกรรมการกำกับ โครงการ Asia Development Dialogue ร่วมกับ Oxfam GB และ National University of Singapore. ทุนสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation. 2554-2556.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Land acquisition, compensation, and resettlement. โครงการ Environmental Assessment of Trans-Border Road Link (Dawei-Phu Nam Ron, Thailand). เจ้าของโครงการ – Italian Thai Development. 2554-2555.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง. โครงการการจัดทำเครื่องมือด้านกฎหมายเพื่อการฟื้นฟูเมืองในประเทศไทย เจ้าของโครงการ – การเคหะแห่งชาติ. 2552-2553.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน. โครงการจัดทำมาตรฐานผังเมืองของกรุงเทพมหานครเจ้าของโครงการ – สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. 2551-2552.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน. โครงการศึกษาเพื่อออกแบบองค์ประกอบชุมชนเมือง – ชุมชนเมืองหนองจอก. เจ้าของโครงการ – สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. 2551-2552.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ. โครงการศึกษาเพื่อออกแบบภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย เจ้าของโครงการ – จังหวัดกาญจนบุรี. 2551-2552.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ. โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการวางผังเมืองรวม. เจ้าของโครงการ – กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2550-2551.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง โครงการเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์วางแผนพื้นที่และประสานเชื่อมโยงการจัดการเชิงพื้นที่ทุกระดับ. เจ้าของโครงการ – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549-2550.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง. โครงการแปลงเป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติ. เจ้าของโครงการ – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2556.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง. โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายและ 25 แนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เจ้าของโครงการ – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2555.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง. โครงการศึกษาและพัฒนาสิทธิการถือครองที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนำไปสู่กรรมสิทธิ์ในที่ดินรัฐ. เจ้าของโครงการ – สำนักงานการปฏิรูปการเกษตร. 2551.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน: การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดิน และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ. เจ้าของโครงการ – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551.

บริษัท Noviscape Consulting Group

 • Co-editor and writer, Platform for horizon scanning and trend monitoring of poverty and development in Southeast Asia. เจ้าของโครงการ – The Rockefeller Foundation. 2553-2554.

ด้านนโยบายเทคโนโลยี นวัตกรรมและสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ที่ปรึกษา. โครงการดำเนินการย่านนวัตกรรมปทุมวัน, ย่านนวัตกรรมพัทยา, ย่านนวัตกรรมโยธี. เจ้าของโครงการ – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2560.
 • ที่ปรึกษา. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนภาคในการพัฒนาแนวระเบียงนวัตกรรมตะวันออก-ตะวันตก ตอนใต้ ระยะที่ 1. เจ้าของโครงการ – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2560.
 • หัวหน้าโครงการ. โครงการศึกษาแนวคิดและแนวทางการให้บริการในอุทยานนวัตกรรม. เจ้าของโครงการ – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2549-2550.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย. เจ้าของโครงการ – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2549.

ประสบการณ์อื่น | Other Experiences

 • กรรมการในคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านกายภาพ การใช้พื้นที่และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา. 2558-59.
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง วุฒิสภา. 2558-59.
 • Co-Guest Editor. Foresight, Special issue on Urban Futures. 2558.
 • Co-Guest Editor. Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, Special issue on Smart Asian Cities. 2558.
 • บรรณาธิการ ฉบับพิเศษ เรื่อง การฟื้นฟูเมือง วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2552.
 • Co-Guest Editor. International Journal of Foresight and Innovation Policy, Special issue on Investment and Innovation Policies to Promote Technology Development and Commercialisation. Volume 5, No.4. 2552.
 • ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำประเทศไทย หนังสือพิมพ์เลาดง (Laodong) ของเวียดนาม. 2542-43.
 • ผู้สื่อข่าวและผู้จัดรายการข่าวและสารคดี สถานีวิทยุ Radio Japan ใน International Bureauบรรษัทกระจายเสียงญี่ปุ่น (NHK). 2535-39.
 • ผู้ช่วยประสานงานโครงการและล่ามภาษาไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA). 2535-39.

ทุนและรางวัล | Scholarships and Awards

 • ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556-57, 2557-2558. 2559-2560
 • ทุนสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554-2555
 • รางวัลบทความวิจัยดีเด่นเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร (ร่วมกับกฤติญา นิมมานรดี และศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์)
 • ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2554 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” (หัวหน้าโครงการวิจัย นิพนธ์ พัวพงศกร)
 • ทุนวิจัยมูลนิธิบลูมเบิร์ก (Bloomberg Foundation). 2558-59.
 • ทุนวิจัยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation). 2553, 2554-55, 2555-56, 2557-58
 • ทุนวิจัย International Development Research Centre. 2552 -55, 2555-58
 • ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542, 2550, 2560, 2560-61.
 • ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549-50
 • Harvard-Yenching Visiting Scholarship, 2557-58
 • MIT Industrial Performance Center Doctoral Fellowship. 2547
 • MIT Center for International Studies Summer Grant. 2547, 2548, 2549
 • MIT Graduate Assistantship. 2546-2549
 • Harvard-Yenching Doctoral Scholarship. 2543-2547
 • MIT Program on Human Rights and Justice Fellowship. 2546
 • Lloyd and Nadine Rodwin Fellowship. 2546-2547
 • MIT Emerson Travel Grant. 2549
 • MIT Center for International Studies Travel Fellowship. 2546
 • ทุนรัฐบาลไทย 2530-2540
 • IAESTE scholarship for practical training in Germany, 2538
 • University of Tokyo Travel Grant. 2539-2540
 • Audience Award and Bronze Award, YWCA Speech Contest, Tokyo. 2531

รายวิชาที่สอน | Subjects

ระดับปริญญาตรี | B.Arch.

 • 2503442  เศรษฐศาสตร์เมือง (Urban Economics)
 • 2503443  การบริหารจัดการเมือง (Urban Management)

ระดับปริญญาโท | M.U.R.P.

 • 2503616  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวางแผน (Research Methods for Planning)
 • 2503653  การคลังสาธารณะเมือง (Urban Public Finance)
 • 2503686  ทฤษฎีการวางแผนและการปฏิบัติ (Planning Theory and Practice)
 • 2503687  พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและภาค (ECON SOC DEV)