คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

Faculty Staff

รองศาสตราจารย์

ดร.พนิต ภู่จินดา

Assoc.Prof.Panit Pujinda, Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม./ผ.ด. (ต่อเนื่อง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชัยชนะ แสงสว่าง

Asst.Prof.Chaichana Saengsawang

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

Asst.Prof.Khaisri Paksukcharern, Ph.D.

รองศาสตราจารย์

ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

Assoc.Prof.Apiwat Ratanawaraha, Ph.D.

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.

สาขาวิชายุทธศาสตร์เมือง

รองศาสตราจารย์

ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ

Assoc.Prof.Jittisak Thammapornpilas, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุภาพิมพ์ คชเสนี

Supapim Gajaseni

เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ.

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.นิรมล เสรีสกุล

Asst.Prof.Niramon Serisakul, Ph.D.

อาจารย์

ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์

Pornsan Vichienpradit, Ph.D.

อาจารย์

ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย

Nattapong Punnoi, Ph.D.

เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.

สาขาวิชายุทธศาสตร์เมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คมกริช ธนะเพทย์

Asst.Prof.Komgrit Thanapet

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย

Asst.Prof. Prin Jhearmaneechotechai, Ph.D.

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ.

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

อาจารย์

ดร.สิริรัตน์ เสรีรัตน์

Sirirat Sereerat, Ph.D.

อาจารย์

ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี

Sutee Anantsuksomsri, Ph.D

อาจารย์

ดร.เปี่ยมสุข สนิท

Peamsook Sanit, Dr.Eng.

เลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร ผ.ม./ผ.ด. (ต่อเนื่อง)

อาจารย์

ภัณฑิรา จูละยานนท์

Panthira Julayanont

เลขานุการภาควิชาฯ