ผังเมืองจุฬาฯ

หลักสูตร / Courses

การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมือง

PH.D.

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมือง

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมือง เป็นหลักสูตรที่เปิดรับบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มุ่งเน้นผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นนักวิจัยด้านการวางผังและออกแบบ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหศาสตร์ที่ต้องบูรณาการความรู้ของหลายศาสตร์เข้าด้วยกันอันนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่ต้องการสร้างสรรค์องค์ความรู้ขั้นสูงเพื่อนำมาประยุกต์ในด้านการวางผังและออกแบบเชิงบูรณาการ ทั้งองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา รวมถึงมีผลงานวิจัย ตำราและผลงานวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องมากที่สุดของประเทศ มีทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยและการสนับสนุนของหน่วยวิจัย (Research Unit) ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาเมืองที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและก้าวทันกับสถานการณ์การพัฒนาเมืองของโลกในปัจจุบัน

การเรียนการสอน

ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3-4 ปี การเรียนการสอนในปีแรกจะเป็นรายวิชาบังคับที่เป็นวิชาพื้นฐานทั้งหมด โดยไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลเป็น S/U ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเมืองและชุมชนมนุษย์ เพื่อให้นิสิตจากต่างสาขาวิชามีพื้นฐานความรู้อย่างเพียงพอต่อการศึกษาต่อไป และวิชาเลือกที่ส่งเสริมทักษะเฉพาะด้าน อาทิ เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่สำหรับการวางผังและออกแบบ ตลอดจนทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาเมืองเชิงลึกในทุกมิติทั้งกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถทำวิจัยตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่จำเป็นสำหรับจบการศึกษารวมตลอดหลักสูตร แบ่งตามวุฒิการศึกษาเดิมของผู้เรียนออกเป็น 2 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดของหน่วยกิตดังนี้

1. สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 12 หน่วยกิต

 • รายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

ปีที่ 1

ภาคต้น 12 หน่วยกิต

 • การเขียนรายงานวิชาการด้านการวางผังและออกแบบ
 • ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวางผังและออกแบบ
 • ทฤษฎีการวางแผนขั้นสูง
 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาคปลาย 12 หน่วยกิต

 • สัมมนาการวางผังและออกแบบ
 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
 • วิชาเลือก 2+1

ปีที่ 2

ภาคต้น 12 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
 • วิชาเลือก 4 + 3

ภาคปลาย (เมื่อสอบวัดคุณสมบัติผ่าน) 6 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

ปีที่ 3

ภาคต้น 6 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาคปลาย 6 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

2. สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 12 หน่วยกิต

 • รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
 • รายวิชาเลือก 15 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

ปีที่ 1

ภาคต้น 9 หน่วยกิต

 • ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวางผังและออกแบบ
 • ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้านการวางผังเมืองและออกแบบเมือง
 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาคปลาย 12 หน่วยกิต

 • พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
 • ทฤษฎีการวางแผนขั้นสูง
 • สัมมนาการวางผังและออกแบบ
 • ปฏิบัติการวางผังเมืองและออกแบบเมือง
 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

ปีที่ 2

ภาคต้น 12 หน่วยกิต

 • การเขียนรายงานวิชาการด้านการวางผังและออกแบบ
 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
 • วิชาเลือก 1 + 2

ภาคปลาย (เมื่อสอบวัดคุณสมบัติผ่าน) 12 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
 • วิชาเลือก 3 + 4

ปีที่ 3

ภาคต้น 9 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
 • วิชาเลือก 5

ภาคปลาย 6 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

ปีที่ 4

ภาคต้น 6 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาคปลาย 6 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์
 • สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

โอกาสในการประกอบอาชีพ

สังคมโลกกำลังให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์เมือง ความต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจด้านการพัฒนาเมืองกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการวางผังและออกแบบเมืองของประเทศและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดุษฎีบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ประจำอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวางผังและออกแบบเมือง ซึ่งเป็นสาขาที่กำลังทวีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ บางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในหน่วยงานด้านการวางแผนและผังของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทของเอกชนหลายแห่ง อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เรียน

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาเกียรตินิยม ทุกสาขาวิชา
2. สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตทุกสาขา
3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ

ลิงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย

www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b02_admission_normal.php