ผังเมืองจุฬาฯ

หลักสูตร / Courses

การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมือง

M.U.R.P.

Master of Urban and Regional Planning (M.U.R.P.)

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมือง

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมือง เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา ที่มีการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาทั้งการวางผัง (Planning) และออกแบบ (Design) มุ่งเน้นการฝึกทักษะการทำวิจัย (Research) ควบคู่กับทักษะด้านวิชาชีพ (Practice) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหศาสตร์ที่ต้องบูรณาการความรู้ของหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน อันนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยด้านการวางผังและออกแบบที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญของเมือง สนับสนุนโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา รวมถึงมีผลงานวิจัย ตำราและผลงานวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องมากที่สุดของประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยวิจัย (Research Unit) ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาเมืองที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและก้าวทันกับสถานการณ์การพัฒนาเมืองของโลกในปัจจุบัน

การเรียนการสอน

ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี หลักสูตรประกอบด้วยวิชาบังคับที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการในการวางผังและออกแบบอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทั้งด้านวิชาชีพและด้านการวิจัย และสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่ส่งเสริมทักษะเฉพาะด้าน อาทิ เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่สำหรับการวางผังและออกแบบ หรือทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาเมืองในทุกมิติ ทั้งกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถทำวิจัยตามความถนัดและความสนใจ รวมถึงมีการจัดทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการวางผังและออกแบบเมือง และมีความร่วมมือในการทำวิจัยและการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มิได้จบสถาปัตยกรรมผังเมืองบัณฑิตเกียรตินิยม

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

 • รายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
 • รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

ภาคต้น 15 หน่วยกิต

 • ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการวางผังและออกแบบ
 • ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้านการวางผังและออกแบบ
 • ปฏิบัติการวางผังและออกแบบเมือง
 • โครงสร้างกายภาพเมือง
 • วิทยานิพนธ์

ภาคปลาย 15 หน่วยกิต

 • พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง
 • การบริหารจัดการด้านการวางผังและออกแบบ
 • การเขียนรายงานวิชาการด้านการวางผังและออกแบบ
 • วิชาเลือก 1
 • วิชาเลือก 2
 • วิทยานิพนธ์

ภาคฤดูร้อน 6 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์

โอกาสในการประกอบอาชีพ

สังคมโลกกำลังให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์เมือง ประเทศและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความต้องการบุคลากรด้านการวางผังและออกแบบเมืองอย่างมาก ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพนักผังเมืองและนักวิจัยด้านการวางผังและออกแบบเมือง เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทำงานรับใช้สังคมได้ทั้งด้านการวางแผนนโยบาย การออกแบบ การบริหารจัดการเมือง และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางผังและออกแบบเชิงพื้นที่ทุกระดับ สามารถทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานของเอกชนหลายแห่ง อาทิ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เรียน

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขา
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับปริญญาบัณฑิต ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.50
3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ
www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b02_admission_normal.php