ผังเมืองจุฬาฯ

หลักสูตร / Courses

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

B.Arch.

Bachelor of Architecture Program in Urban Architecture

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา (Multidisciplinary Program) ที่มีการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาทั้งออกแบบ (Design) การวางแผน (Planning) การทำวิจัย (Research) ควบคู่กับทักษะด้านวิชาชีพ (Practice) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหศาสตร์ที่ต้องบูรณาการความรู้ของหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน อันนำไปสู่การพัฒนางานการวางแผนและการออกแบบที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญของเมือง สนับสนุนโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา รวมถึงมีผลงานวิจัย ตำราและผลงานวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องมากที่สุดของประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยวิจัย (Research Unit) ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาเมืองที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและก้าวทันกับสถานการณ์การพัฒนาเมืองของโลกในปัจจุบัน

การเรียนการสอน

ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วยวิชาบังคับที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการในด้านการออกแบบเมือง (Urban Design) และด้านการวางแผน (Planning) รวมไปถึงวิชาเลือกที่ส่งเสริมทักษะเฉพาะด้าน อาทิ เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่สำหรับการวางผังและออกแบบ ตลอดจนทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาเมืองเชิงลึกในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม กายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถศึกษาในเชิงลึกตามความถนัดและความสนใจ รวมถึงการจัดทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผนและออกแบบ โดยมีความร่วมมือในการเรียนการสอน การทำวิจัยและการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีสาขาวิชาเกี่ยวข้องกับการวางแผนและออกแบบเมือง

จำนวนหน่วยกิตที่จำเป็นสำหรับจบการศึกษารวมตลอดหลักสูตรมีจำนวนทั้งสิ้น 174 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียน 162 หน่วยกิต

 • รายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 • รายวิชาบังคับพื้นฐาน 55 หน่วยกิต
 • รายวิชาบังคับสาขา 77 หน่วยกิต
 • รายวิชาเลือกสาขา 6 หน่วยกิต
 • รายวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

2. จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

ปีที่ 1

ภาคต้น 19 หน่วยกิต

 • หลักการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
 • ปฏิบัติการออกแบบ
 • การนำเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 1
 • ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม
 • โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1

ภาคปลาย 19 หน่วยกิต

 • หลักการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
 • ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
 • การนำเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม 2
 • มรดกสถาปัตยกรรมไทย
 • โครงสร้างและวัสดุ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2

ปีที่ 2

ภาคต้น 19 หน่วยกิต

 • หลักการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2
 • ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2
 • การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับสถาปัตยกรรมเมือง 1
 • ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 1
 • การตั้งถิ่นฐานมนุษย์
 • วิชาเลือกศึกษาทั่วไป

ภาคปลาย 19 หน่วยกิต

 • หลักการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3
 • ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3
 • การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับสถาปัตยกรรมเมือง 2
 • ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา 2
 • วิชาเลือกศึกษาทั่วไป

ปีที่ 3

ภาคต้น 19 หน่วยกิต

 • การวางผังพัฒนาเมือง
 • ปฏิบัติการวางผังพัฒนาเมือง
 • การวางผังขนส่งเมือง
 • การออกแบบองค์ประกอบเมือง 1
 • เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรมเมือง
 • วิชาเลือกสาขา

ภาคปลาย 19 หน่วยกิต

 • การวางผังฟื้นฟูมือง
 • ปฏิบัติการวางผังฟื้นฟูเมือง
 • การวางผังโครงสร้างพื้นฐานเมือง
 • การออกแบบองค์ประกอบเมือง 2
 • สังคมวิทยาเมือง
 • วิชาเลือกสาขา

ปีที่ 4

ภาคต้น 19 หน่วยกิต

 • การวางผังและออกแบบชุมชน
 • ปฏิบัติการวางผังและออกแบบชุมชน
 • เศรษฐศาสตร์เมือง
 • การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สถิติประยุกต์เพื่อการวางแผน
 • วิชาเลือกเสรี

ภาคปลาย 19 หน่วยกิต

 • การวางผังและออกแบบเมือง
 • ปฏิบัติการวางผังและออกแบบเมือง
 • การบริหารจัดการเมือง
 • การควบคุมการวางผังและออกแบบเมือง
 • วิชาเลือกสาขา
 • วิชาเลือกเสรี

ปีที่ 5

ภาคต้น 15 หน่วยกิต

 • การวางแผนภาคและเมือง
 • ปฏิบัติการวางแผนภาคและเมือง
 • การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง
 • การเตรียมวิทยานิพนธ์
 • วิชาเลือกเสรี

ภาคปลาย 12 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์

โอกาสในการประกอบอาชีพ

สังคมโลกกำลังให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์เมือง ความต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจด้านการพัฒนาเมืองกำลังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการวางผังและออกแบบเมืองของประเทศและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพสถาปนิกผังเมือง นักผังเมือง และนักวิจัยด้านการวางแผนและออกแบบเมือง เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทำงานรับใช้สังคมได้ทั้งด้านการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ การออกแบบ การบริหารจัดการ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเชิงพื้นที่และการวางผังและแผนทุกระดับ สามารถทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทของเอกชนหลายแห่ง อาทิ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามระเบียบการสมัครสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย