หนังสือ

Book

ระหัตร โรจนประดิษฐ์

กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์

แผนที่มรดกวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

นพนันท์ ตาปนานนท์

ยุทธศาสตร์ทางผังเมืองของประเทศไทย

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2548

พนิต ภู่จินดา

วิพากษ์เมือง

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

ระหัตร โรจนประดิษฐ์

การวางผังเมืองโลจิสติกส์

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

ดารณี บัญชรเทวกุล

กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำลังพัฒนา

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551

ระหัตร โรจนประดิษฐ์

การออกแบบชุมชนเมืองในสหราชอาณาจักร

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์

เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับการวางแผนภาคและเมือง

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555

พนิต ภู่จินดา

คู่มือการออกแบบระบบกายภาพเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน

สสส+จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

พนิต ภู่จินดา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

พนิต ภู่จินดา

การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง

สถาบันพระปกเกล้า

2556

ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์

อัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำ

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

นพนันท์ ตาปนานนท์

นววิถี เมืองฐานน้ำ

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

Apiwat Ratanawaraha / Pun-Arj Chairatana / William W. Ellis

Innovation Systems In Southeast Asia

Chulalongkorn University Press

2556

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

นพนันท์ ตาปนานนท์

ถอดรหัสรัตนโกสินทร์

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557

จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ

สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558