หนังสือ

Book

นิจ ตันติศิรินทร์ และ สุธี อนันต์สุขสมศรี

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคสำหรับการวางแผนภาคและเมือง

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2563

พนิต ภู่จินดา และ ยศพล บุญสม

ออกแบบเมือง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองไทย
Urban Guildline for The Future of Thailand

บริษัท ไทยเบสท์รอยัลพรินท์ จำกัด

2559

พนิต ภู่จินดา และ ยศพล บุญสม

เมืองศูนย์กลางราชการ
Government City

บริษัท ไทยเบสท์รอยัลพรินท์ จำกัด

2559

พนิต ภู่จินดา และ ยศพล บุญสม

เมืองการศึกษา
Education City

บริษัท ไทยเบสท์รอยัลพรินท์ จำกัด

2559

พนิต ภู่จินดา และ ยศพล บุญสม

เมืองคมนาคมทางน้ำและโลจิสติกส์
Port & Logistics City

บริษัท ไทยเบสท์รอยัลพรินท์ จำกัด

2559

พนิต ภู่จินดา และ ยศพล บุญสม

เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือน
Industrial City

บริษัท ไทยเบสท์รอยัลพรินท์ จำกัด

2559

พนิต ภู่จินดา และ ยศพล บุญสม

เมืองท่องเที่ยวด้านนันทนาการและบันเทิง
Entertainment City

บริษัท ไทยเบสท์รอยัลพรินท์ จำกัด

2559

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

เศรษฐกิจที่ดินของประเทศไทย
The Land Economy of Thailand

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558

จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ

สถาปัตยกรรมผังเมืองเบื้องต้น

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558

นพนันท์ ตาปนานนท์

ถอดรหัสรัตนโกสินทร์

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์

อัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำ

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

นพนันท์ ตาปนานนท์

นววิถี เมืองฐานน้ำ

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

Apiwat Ratanawaraha / Pun-Arj Chairatana / William W. Ellis

Innovation Systems In Southeast Asia

Chulalongkorn University Press

2556

พนิต ภู่จินดา

คู่มือการออกแบบระบบกายภาพเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน

สสส+จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

พนิต ภู่จินดา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

พนิต ภู่จินดา

การผังเมืองกับการพัฒนาเมือง

สถาบันพระปกเกล้า

2556

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์

เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับการวางแผนภาคและเมือง

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555

ระหัตร โรจนประดิษฐ์

การออกแบบชุมชนเมืองในสหราชอาณาจักร

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

ดารณี บัญชรเทวกุล

กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำลังพัฒนา

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551

ระหัตร โรจนประดิษฐ์

การวางผังเมืองโลจิสติกส์

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

พนิต ภู่จินดา

วิพากษ์เมือง

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

ระหัตร โรจนประดิษฐ์

กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์

แผนที่มรดกวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

นพนันท์ ตาปนานนท์

ยุทธศาสตร์ทางผังเมืองของประเทศไทย

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546