รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 9)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
15534601725นางสาวกมลทิพย์ แซ่โง้ว
25534602325นายกษิดิ์เดช มีศีล
35534603025นางสาวกานต์พจี พร้อมอิทธิกุล
45534604625นายกุลยศ หาญวีระ
55534605225นางสาวจารุจรรย์ ลาภพานิช
65534606925นายชัชนัย อัคควัฒนกุล
75534607525นายเชิงอรรถ ชลศรานนท์
85534608125นายธนวัฒน์ บำรุงธรรม
95534609825นางสาวนภิสา นาควิโรจน์
105534610325นางสาวบราลี ชัยวงศ์นาถ
115534611025นายบุญรัตน์ บัวบาน
125534612625นางสาวปั้นสิบ พันธุ์ไชยศรี
135534613225นางสาวปิยาพัชร ช่อมณี
145534614925นายพงศ์พันธุ์ โคตะวรรณ
155534615525นายพณวัฒน์ ตนายะพงศ์
165534617825นายพัฒก์ เกษรแพทย์
175534618425นางสาวพิมพ์วลัญช์ ตั้งเจริญนุรักษ์
185534619025นางสาวพีรศิลป์ อัศวลาภสกุล
195534621225นายรัชพงศ์ ซื่อทรัพย์อนันต์
205534622925นางสาววนัชวรรณ ชานวิทิตกุล
215534623525นายวศิน เพ็ชรวิภาต
225534624125นายวาทิศ โกฏิตระกูล
235534626425นายศิรณัฐ ชัยชนะ
245534627025นางสาวศิรดา ดาริการ์นนท์
255534628725นายศุภกฤต เดชากิตตินันท์
265534629325นางสาวศุภนุช ตั้งจิตราพิทักษ์