รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 (รุ่นที่ 7)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
1533 46050 25นางสาวจิรัชญา สุขสมานพาณิชย์
2533 46067 25นางสาวจุรนิตา พวงจินดา
3533 46080 25นางสาวชนิภา พรมเมืองดี
4533 46096 25นางสาวชลิดา แสงเทศ
5533 46101 25นายชวนะนันท์ หงษ์ยนต์
6533 46118 25นางสาวญาณิศา ศรีปราชญ์
7533 46124 25นางสาวฐิญาภรณ์ พันธุ์โยศรี
8533 46130 25นายณภัทร ธีระอัมพรพันธุ์
9533 46147 25นางสาวณัฐกุล สุวรรณภักดิ์
10533 46153 25นางสาวณัฐรุจี สัณฐิติโกศล
11533 46160 25นายธรรศ ปาริชาติดุสิต
12533 46176 25นางสาวธนพร บุญศรี
13533 46199 25นายนรุตม์ พูลรส
14533 46204 25นางสาวนิภาพร อุดราช
15533 46227 25นางสาวบูซิตา หลิ่มเจริญ
16533 46233 25นางสาวปรณัฏฐ์ ภัทรณัฏฐากุล
17533 46240 25นางสาวปาณิสรา ลิ้มพงศ์พันธ์
18533 46256 25นายพฤฒิเชษฐ์ เลิศอุดมพฤกษา
19533 46262 25นางสาวพัทธวรรณ สุกทน
20533 46279 25นางสาวพันธินีย์ ธัชศฤงคารสกุล
21533 46285 25นายพิรุณพงศ์ จุลลางกูร
22533 46291 25นางสาวภานินี ชยานันท์
23533 46307 25นายภูเบศร์ สิทธิคู
24533 46313 25นางสาวมธุรส คำแสง
25533 46320 25นางสาวมนสิชา ศรีบุญเพ็ง
26533 46336 25นางสาวมิ่งขวัญ รัตนคช
27533 46342 25นางสาวยุวดี วิเท่ห์
28533 46359 25นายรณพีร์ อารีพงษ์
29533 46365 25นางสาวลลิตา เกรียงวัฒนศิริ
30533 46371 25นางสาวณิชชาอร วงษ์เจริญ
31533 46388 25นางสาววิภาสิรี มหาผาสุกวัฒน์
32533 46394 25นายศิวัช วิตนากร
33533 46400 25นายศุภกร สีหะวณิช
34533 46416 25นางสาวสลิลทิพย์ อรุณนิธิ
35533 46422 25นางสาวสาวิตรี อินทรโฉม
36533 46439 25นายสุหฤท ศรีสำราญ
37533 46445 25นางสาวอัจฉราภรณ์ ปลื้มอารมณ์
38533 46451 25นายอาณาจักร รัตนกิจการกล
39533 46468 25นางสาวอุบลทิพย์ เอกชัยเรืองเดช
40533 46474 25นางสาวอุษาชฎา โพธิกันยา