รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 (รุ่นที่ 6)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
1523 46014 25น.ส.กัญรัช วิวัฒน์เดชากุล
2523 46020 25นายเกษมพันธุ์ ตระกูลขจรศักดิ์
3523 46037 25น.ส.จิลล์ พรมดี
4523 46043 25น.ส.เจน แอนนา โนแว็ค
5523 46066 25นายฐิติพงษ์ คำวังพฤกษ์
6523 46072 25น.ส.นิธิมาส กีรติวิบูลย์วงศ์
7523 46089 25น.ส.ปทิตตา ฮุนตระกูล
8523 46100 25นายพชร ตังสวานิช
9523 46117 25น.ส.พชรอร บุญมี
10523 46123 25นายพัฒน์ จันทะโชติ
11523 46146 25น.ส.ภรณ์พัทธ์ สหเจริญวัฒน์
12523 46152 25น.ส.ภัทรวดี นรารัตนประดิษฐ์
13523 46175 25นายวรรณวัต ตันตยานนท์
14523 46181 25นายวรัญ จังไพบูลย์
15523 46210 25น.ส.ปุญพิชชา เตชคุณวุฒิ
16523 46232 25นายอนาวิล เจียมประเสริฐ