รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 (รุ่นที่ 5)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
1493 46047 25นายกวี สุนทรวรรณ
2513 46013 25น.ส.กานต์รวี คารวะวุฒิกุล
3513 46036 25น.ส.กุลิสรา เลิศพิริยประเสริฐ
4513 46042 25น.ส.ขนิษฐ์ วรรณศิริ
5513 46059 25น.ส.จุฬาลักษณ์ วิทูประพัทธ์
6513 46065 25นายเจนณรงค์ ไชยสิงห์
7513 46088 25น.ส.ณัฐวรัญช์ ภู่จีนาพันธ์
8513 46094 25นายธนวัฒน์ อ้นเจ๊ก
9513 46100 25นายธีรติ ภู่อินทร์
10513 46116 25นายนิพิฐพนธ์ ศิริพานิช
11513 46122 25น.ส.เนตรนพิศ เกียรติกิตติกุล
12513 46139 25น.ส.ปรีชญา นวราช
13513 46145 25นายปาณพล จันทรสุกรี
14513 46151 25น.ส.พัชราภรณ์ ร้อยแก้ว
15513 46168 25น.ส.พิมพ์นารา ศิลปอริยะ
16513 46180 25น.ส.ภควดี ประพันธ์บัณฑิต
17513 46197 25น.ส.ภัทราภรณ์ เวคะวากยานนท์
18513 46202 25น.ส.รศนา รุ่งนิรันดร์พร
19513 46219 25น.ส.รัตนชาติ แตงอ่อน
20513 46225 25น.ส.วรนันท์ ทองอยู่
21513 46231 25นายวัชระ แกล้วกล้า
22513 46248 25นายวิทวัส พันธ์แก้ว
23513 46254 25น.ส.วิศัลยา ถุงทอง
24513 46260 25นายศรัณย์ สุขพิริยกุล
25513 46277 25น.ส.ศุทธิมา ตรีถาวรยืนยง
26513 46283 25น.ส.ศุภกานต์ ภัทรินกุล
27513 46290 25น.ส.สิปปะ อิงคภากร
28513 46305 25น.ส.สิรฉัตร ศิริสรรหิรัญ
29513 46311 25น.ส.สุกัญญา สดุดีวิถีชัย
30513 46328 25นายสุธิพงษ์ บุษบงค์
31513 46334 25นายเอกชัย ชูชัยวุฒิพงศ์