รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2550 (รุ่นที่ 4)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
1503 46012 25น.ส.กมลกานต์ จันทวิรัช
2503 46020 25นายกัณตวัฒน์ พงษ์ริยวัฒนา
3503 46020 25น.ส.กุลิสรา เลิศพิริยประเสริฐ
4503 46041 25น.ส.ชลิดา กาญจนารักษ์
5503 46058 25นายธนพล ธนไพศาลกิจ
6503 46064 25น.ส.ธนภรณ์ หุ่นดี
7503 46070 25น.ส.ธนัญญาณ์ พงศ์พันธ์เกษม
8503 46087 25นายธเนศ ปัญญาดี
9503 46093 25นายธรามร เอกลักษณานนท์
10503 46115 25น.ส.นฤมล ศิริรุ่งเรืองกุล
11503 46121 25น.ส.นัทมาศ โค้วสีหวัฒน์
12503 46144 25น.ส.บุศรินทร์ เดี่ยววัชรกาญจน์
13503 46150 25น.ส.ปทิตตา สุโรพันธ์
14503 46167 25นายปานปั้น รองหานาม
15503 46173 25น.ส.ปานรัตน์ พิชิตสกุลเดช
16503 46180 25น.ส.พิมพ์ภรณ์ รัตนคนึงธรรม
17503 46196 25น.ส.พุฒิมาส วุฒิวณิชย์
18503 46201 25น.ส.เมธชนัน สุขประเสริฐ
19503 46218 25น.ส.วีวิการ์ วิเศษธรรมคุณ
20503 46224 25น.ส.ศิญาณ์ เตียวัฒนานนท์
21503 46230 25นายสาธิต ศรีสถิตย์
22503 46247 25นายสุทธิฆฤณ สินปวีณ
23503 46253 25น.ส.สุปาณี สุวรรณะ
24503 46260 25น.ส.อภิญญา อุดมสัจจพันธุ์
25503 46276 25นายอรุณกร จิระเดชประไพ
26503 46282 25นายอิทธิพล โรจน์วิรัตน์
27503 46299 25น.ส.ไอริน บุญนิมิตรภักดี