รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 (รุ่นที่ 3)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
1493 46018 25นายกันตพงศ์ อินทรศวร
2493 46024 25น.ส.กุลชา ศิริขันธ์
3493 46030 25นายจิรเชษฐ์ มีมุตติ
4493 46047 25นายกวี งามเอนก
5493 46053 25นายชยาพล บัวแก้ว
6493 46060 25นายวชิรบุตร วิภูศิริคุปต์
7493 46076 25นายเชิดศักดิ์ เม้ยขันหมาก
8493 46082 25นายแทนศร วิเศษ
9493 46099 25นายธนาดล เที่ยงตรง
10493 46104 25น.ส.ปณัฐพรรณ ลัดดากลม
11493 4610 25น.ส.ประภาดา สถาวรศีลพร
12493 46127 25น.ส.ปิยมาศ กังวานกิจวาณิช
13493 46133 25นายปีแสง แสงสุวรรณ
14493 46140 25น.ส.เปี่ยมรัก กรีพลฤกษ์
15493 46156 25น.ส.ภัทรชนน ผลชีวิน
16493 46162 25นายมณฑล พลนิกร
17493 46179 25น.ส.เยาวดี ใบโพธิ์วงศ์
18493 46185 25นายรพี แนบเนียน
19493 46191 25นายวีราทร มงคลพาณิชยกิจ
20493 46207 25นายศักรพัฒน์ อนุรักษ์ภราดร
21493 46213 25น.ส.ศิวพร ศิริวิริยพูน
22493 46220 25น.ส.สายทิพย์ อเนกบุญลาภ
23493 46236 25น.ส.สิริรัตน์ ธาราทรัพย์
24493 46242 25น.ส.สุทธิกาญจน์ อารยโกศล
25493 46259 25น.ส.สุภาพรรณ พลับลับโพธิ์
26493 46265 25นายอติชาต วัฒนสิน
27493 46271 25น.ส.ฮุสนา รัตนาภิบาล