รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2548 (รุ่นที่ 2)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
1483 46017 25นายกฤช กุลสิงห์
2483 46023 25นายก้องกิจ เหล่าวิวัฒน์วงศ์
3483 46030 25นายเกษมสิทธิ์ โฆษิตศรวณีย์
4483 46046 25น.ส.จิราพร ทับทิมแดง
5483 46052 25น.ส.ชนิดา จุณณะปิยะ
6483 46069 25น.ส.ชริตา ชาตรีกุล
7483 46075 25นายชาติ งามวิทยานนท์
8483 46098 25น.ส.ณัฐิกา เลาหวิริยานนท์
9483 46103 25น.ส.นฤดี แสงชูวงษ์
10483 46110 25น.ส.นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์
11483 46132 25นายปิยะวัฒน์ ชัยเอกสิทธิ
12483 46149 25นายพันชนะ อ่อนทุ่งนา
13483 46155 25น.ส.ภัทร์พร วงศ์สุชาต
14483 46178 25น.ส.รติกร เสวกาพานิช
15483 46184 25นายลัทธนันทน์ ภูมิวุฒิสาร
16483 46190 25นายวาณุภัทร ทองเหลือง
17483 46206 25น.ส.วิมลสิริ แสงกรด
18483 46212 25น.ส.สราลี สงวนทรัพย์
19483 46229 25น.ส.เสาวนิธิ อยู่โพธิ์