รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 15)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
1613 46016 25นางสาวกมลฉัตร ชื่นจิตต์ศิริ
2613 46022 25นางสาวกรวรรณ สร้อยสุนทร
3613 46039 25นางสาวกานต์สิริ รอบรู้
4613 46045 25นายชนันกร ลิ้มสราคำ
5613 46051 25นายชยกร วัตถโกวิท
6613 46068 25นายชลสิทธิ์ กรวิศิษฎ์วาทิน
7613 46074 25นางสาวณัฎฐธิดา สุทธิเบญจกุล
8613 46080 25นางสาวณัฐนนท์ นิพัทธ์เจริญ
9613 46094 25นางสาวณัฐลิตตา ธรรมรักษา
10613 46102 25นางสาวณัตตยา สายบัว
11613 46119 25นายต้นพงศ์ จะรุมเครือ
12613 46125 25นายตะวัน ตันธนะสาร
13613 46131 25นายธนกร ณ นครพนม
14613 46148 25นายธเนศ เขียวอ่อน
15613 46154 25นางสาวธัญพิชชา บุญธรรม
16613 46160 25นายธันยากร คงวิบูลย์เกียรติ
17613 46177 25นายธารธรรม ฮังโยธา
18613 46183 25นายนพกฤษฎิ์ ฐานพิริยากรณ์
19613 46190 25นางสาวนภัสสร จันทรเสนา
20613 46205 25นายนัทนันท์ คำแสน
21613 46211 25นางสาวนันท์นภัส ขันศิริ
22613 46228 25นางสาวเบญญาดา ศิริพันธุ์
23613 46234 25นางสาวปภาวีร์ รัตนโกศล
24613 46240 25นางสาวปริณดา วัฑฒนะพงษ์
25613 46257 25นางสาวปาณิศา ณ สงขลา
26613 46263 25นางสาวปุณฑริกา พงษ์กิติวณิชกุล
27613 46270 25นางสาวพัชรพร นุดสมบัติ
28613 46286 25นายพิเชฐ เหลืองคำ
29613 46292 25นางสาวพิมพ์ชนก ขันตี
30613 46308 25นายภูมิบดี เชษฐบดี
31613 46314 25นายมาวิน จันทร์สวัสดิ์
32613 46320 25นายรณกฤต กระถินทอง
33613 46337 25นายวงศกร ศรีนวล
34613 46343 25นายสิทธินนท์ ร่วมสุข
35613 46350 25นางสาวสุทธิลักษณ์ อุกประโคน
36613 46366 25นายสุมงคล คำสอน
37613 46372 25นางสาวอมลรดา โกวิทวัฒนชัย