รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 14)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
1603 46015 25นายกฤติน วันทนาศุภมาต
2603 46021 25นางสาวขวัญชนก นิลประเสริฐ
3603 46038 25นางสาวจิดาภา ศรีสวัสดิ์
4603 46044 25นางสาวจินตวีณ์ มาลีวงษ์ภัทร์
5603 46050 25นางสาวจิรภิญญา หอมยิ่ง
6603 46067 25นายชญาน์วัต เฉลิมศรีภิญโญรัช
7603 46073 25นางสาวชนปรียา บุญมานะวงศ์
8603 46080 25นางสาวชนิตา รัตนภักดี
9603 46096 25นายชยางกูร กิตติธีรธำรง
10603 46101 25นางสาวชลลดา ศรีขาวรส
11603 46118 25นางสาวเฌอมาร์ ถาวโรฤทธิ์
12603 46124 25นายณรงค์ฤทธิ์ ชุมภูรัตน์
13603 46147 25นายธนบดี ซาลาซาร์
14603 46153 25นางสาวธนัชชา เทพมังกร
15603 46160 25นางสาวปริชญา ยรรยงยุทธ
16603 46176 25นางสาวพชรพร ถือพุดซา
17603 46182 25นางสาวพิมพ์รพัชร สุวรรณ์โรจน์รุ่ง
18603 46199 25นางสาวแพรวมุกข์ อาทิตย์เรืองสิริ
19603 46204 25นายภาพิชญ์ เลี้ยงสุข
20603 46210 25นายภูมิภัทร ไกรกูล
21603 46227 25นางสาวเมธาวี ติ่งรวมญาติ
22603 46233 25นางสาวรมณ ศรีโยธี
23603 46240 25นายวริทธิ์ธร กอกระจาดเพ็ชร์
24603 46256 25นางสาววัสสพร ยี่สุ่นเทศ
25603 46262 25นางสาววิลาสินี เลิศชวลิตานนท์
26603 46279 25นายศุภวิชญ์ ศรีพงษ์ชู
27603 46285 25นางสาวศุภิฌา สุวรรณลักษณ์
28603 46291 25นายสิทธิโชค เชาวน์สุขุม
29603 46307 25นายสิริวุฒิ ปราสาทเวสร์