รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 13)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
1593 46010 25นายกษิดิ์เดช ชัยศิริเพ็ญภาค
2593 46027 25นางสาวกัญชุดา เพ็ญไชยา
3593 46040 25นางสาวจิรัถชญา พิมพาแป้น
4593 46056 25นายเจษฎา ฐิติวัสส์นิพัทธ์
5593 46062 25นางสาวชญตา ลีวงศ์เจริญ
6593 46079 25นายณัฐวัชร เหล่าวิทยานุรักษ์
7593 46085 25นางสาวณิชารีย์ ยะบุญ
8593 46091 25นางสาวลชา แดงธรรมชาติ
9593 46107 25นางสาวธนญา วีระวุฒิพล
10593 46113 25นางสาวธนภรณ์ เมธาสันต์
11593 46120 25นางสาวธรวรัน กันฉาย
12593 46136 25นางสาวธันยามณฐ์ ภัคศิริฐากูร
13593 46142 25นางสาวธิษณา หาวารี
14593 46159 25นางสาวธีรกานต์ พินิจกุล
15593 46165 25นายธีระทัศน์ สุนทรวัฒนศิริ
16593 46171 25นางสาวเธียรหทัย รักษ์พงษ์
17593 46194 25นางสาวปัญญาภรณ์ สมบัตินิมิตร
18593 46200 25นายพล เพียรสุสม
19593 46222 25นางสาวมาธวี ดิลกเรืองชัย
20593 46239 25นางสาวลลิตา ป้องเทพ
21593 46245 25นางสาววลัยภรณ์ แก้วอร่าม
22593 46268 25นางสาวสุวนันท์ วีรงคเสนีย์
23593 46274 25นายอภิสิทธิ์ ชุมสกุล