รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 12)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
15834604925นายชัชนก อิทธิอมรเลิศ
25834605525นายชัชพงศ์ บุญศิลป์
35834606125นางสาวพรวริมน ศิริเหลืองรังษี
45834608425นางสาวทยุตา แช่มช้อย
55834609025นายทัตพล วงศ์สามัคคี
65834610625นางสาวแทนใจ สาธิตปัตติพันธ์
75834611225นางสาวธัญชนก วงศ์ทวิลาภ
85834612925นายนราธิป ล้ออิสระตระกูล
95834613525นางสาวบุณยาพร กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง
105834615825นายพนธกร ปักษีเลิศ
115834616425นางสาวพริมา เจนงาน
125834618725นางสาวระวิพร วิทยเบญจางค์
135834619325นางสาวริณรนินณ์ สิริพันธะสกุล
145834620925นายรุจิภาส เจริญใจ
155834621525นางสาววิฐิตา ศรีพรหม
165834622125นางสาวศิริวิมล หมั่นสระเกษ
175834624425นายสลิล บริบูรณ์
185834627325นายสุทธิพงศ์ ปัทมะนาวิน
195834628025นางสาวสุนิศา ตันกุลธร
205834629625นายอธิพัฒน์ พูนสินบูรณะกุล
215834629625นางสาวอรวรา เวโรจน์วิวัฒน์