รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 11)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
15734601925นางสาวกันต์หทัย ประกายเพ็ชรกุล
25734602525นายกิตติณัฐ พิมพขันธ์
35734604825นางสาวจุไรรัตน์ สละทองอินทร์
45734605425นางสาวชนม์ชนิกานต์ ศศิชานนท์
55734606025นายชวิน ศรีนนท์
65734607725นายชัชวาล ไชยกันทะ
75734608325นายชาญณรงค์ ศรีอ่อน
85734609025นายณัชพัฒน์ สายกระสุน
95734612825นายธนัท หาญสุวรรณ
105734613425นางสาวนภฉัตร ตรีธรรมพินิจ
115734614025นายนภพล เลาวัฒนกุล
125734615725นางสาวนภัสวรรณ สังข์ทิพย์
135734617025นางสาวปัณฑิตา เหตานุรักษ์
145734618625นางสาวปาลิตา จันทร์ทวีทรัพย์
155734619225นายปุริม ปุยะติ
165734620825นางสาวพิมพ์วิภา ตราชูวณิช
175734622025นางสาวภูริชา แสงเรืองชัย
185734623725นายภูรินท์ ตู้มณีจินดา
195734624325นายรัชชานนท์ กัณกง
205734625025นางสาวรัตนา มีมะโน
215734626625นายวชิรกร อาษาสุจริต
225734628925นางสาววีรอร นาควงษ์
235734629525นางสาวสุทัตตา สุทัศน์วรวุฒิกุล
245734630025นายอัฑฒกร เกตุประภากร