รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 (รุ่นที่ 10)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
15634601825นางสาวกชกร ธรรมกีรติ
25634602425นางสาวกรวรรณ นิ่มวิศิษย์
35634603025นางสาวจารวี ดำรงค์กิจการ
45634604725นายจารุเกียรติ ธนอารักษ์
55634607625นางสาวโชติรัตน์ สว่างวงษ์
65634609925นายดุษฎี บุญฤกษ์
75634611025นายธนิศร ช่วยดำรงสกุล
85634612725นายนัทธพล พูนเพชร
95634613325นายนันทพัทธ์ พูนศรีพัฒนา
105634614025นางสาวบุษยา พุทธอินทร์
115634616225นายพงศวัชร โชคทวีวสุรัตน์
125634617925นายพงษ์เฉลิม โยมา
135634618525นางสาวพรรณวิกา แฝงยงค์
145634619125นายวัชรินทร์ ขวัญไฝ
155634620725นายวันพัฒน์ มาตังคะ
165634621325นายศิรวิทย์ งามนิยม
175634622025นางสาวสุวลี หวังแสงทอง
185634623625นางสาวอภิชญาฎา ภู่ระหงษ์
195634624225นายอภินัทธ์ ตติยบุรุส
205634625925นางสาวอริสรา แข่งขัน
215634626525นายอัษฎาวุธ นวไตรลาภ
225634627125นางสาวอารยา โชคปัญญาพงษ์