รายชื่อนิสิตระดับอุดมศึกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2547 (รุ่นที่ 1)

ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - นามสกุล
1473 46010 25น.ส.กัลยานี พรพัฒนกุล
2473 46022 25น.ส.กุลยา เจริญเรืองเลิศ
3473 46039 25นายจารุวัส มหาวีระ
4473 46045 25น.ส.ชัญญาภรณ์ ลาดเสนา
5473 46051 25นายชินดนัย เลาหกิจวิฑูร
6473 46068 25น.ส.ชินาภรณ์ มีฉัยยา
7473 46074 25นายฐานิศร์ วัชรสถาพรพงศ์
8473 46080 25นายดนัยกานต์ จงเฟื่องปริญญา
9473 46097 25น.ส.ธัญทิพา เวทมาหะ
10473 46119 25น.ส.ภัทรา พัฒนพิบูล
11473 46125 25นายมนัสวี เอื้อนนทัช
12473 46131 25นายวัชร์ เลิศไพรวัน
13473 46148 25นายวีรเมธ เหล่าเราวิโรจน์
14473 46154 25นายศิวพล สุวิทยาอนนท์
15473 46160 25น.ส.ศุจินันท์ นวมวิสุทธิ์
16473 46177 25น.ส.อธีนา อังศุธารา