โครงการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่รอบสถานีแม่น้ำ

The Mae Nam Station Redevelopment Project


โครงการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่รอบสถานีแม่น้ำ เพื่อเป็นเขตนวัตกรรมพิเศษ (SIZ) เป็นการศึกษาโครงการพัฒนาผังแม่บท บนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย
จากการศึกษา ลักษณะพื้นที่ที่ส่งเสริมต่อกระบวนการเกิดนวัตกรรม แบ่งประเภทได้ ดังนี้ 1.พื้นที่การรับรู้ และสร้างความคิด 2.พื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล และ 3.พื้นที่ผลิตภายภาพ ประกอบกับการวางผังแม่บท และจัดทำโครงการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นการชี้นำการพัฒนาของภาคเอกชนในลำดับถัดไป

The Mae Nam Station Redevelopment Project is one of the pilot special innovative zone suggestions, which occupied by State Railway of Thailand.
From the research, it could be explained that there are three types of spaces with innovative incubator which are Thinking spaces, Information spaces and Productive spaces. This development is integrated with urban redevelopment and rehabilitation techniques to create public spaces and urban design guidelines which could initiate following development by private sectors.