MODULAR หน่วยที่พักอาศัยทางตั้ง

ระวิพร วิทยเบญจางค์

โครงการพักอาศัยที่มีแนวคิดมาจากสภาพแวดล้อมที่ตั้งและบริบทโดยรอบซึ่งเป็นร่องสวนอันเป็นลักษณะเด่นในพื้นที่บางกระเจ้า จึงก่อให้เกิดหน่วยที่พักอาศัยที่มีสัดส่วน2ต่อ1ตามสัดส่วนของร่องสวน(แปลง:ร่องน้ำ) โดยที่พักอาศัยลักษณะนี้นอกจากจะมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแล้วยังสามารถก่อให้เกิดรูปแบบการเชื่อมต่ออาคารได้หลากหลายรูปแบบไม่มีขีดจำกัดและยังสะดวกในการก่อสร้างจริงเนื่องจากง่ายและประหยัดเพราะโครงสร้างมีขนาดและสัดส่วนที่แน่นอน ยูนิตที่พักอาศัยทั้งขนาดเล็กและใหญ่มีการออกแบบมาจากพื้นฐานเดียวกัน แต่ต่างกันที่จำนวนห้องและสัดส่วนการใช้งานที่ต่างกันไป โดยยูนิตที่มีความคล้ายเคียงกันนี้จะทำให้เกิดความกลมกลืนกันทั้งโครงการแต่สามารถสร้าง formของทั้งอาคารให้เกิดความหลากหลายได้โดยการจัดเรียงยูนิตต่างๆให้เกิด negative space ที่ต่างกัน โดยที่ว่างที่เหลือนี้นอกจากจะสร้างรูปแบบอาคารไม่ให้เกิดความจำเจแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในด้าน function ทั้งเรื่องมุมมองและการระบายลมและรับแสงแดด โครงการนี้มีการจัดเรียงหน่วยที่พักเป็น2clusterหลักๆ ให้มีความเลื่อมกันเพื่อไม่ให้เกิดการบังวิวทิวทัศน์และช่วยเปิดมุมมองให้รับวิวได้หลายทิศทาง เลือกใช้โทนสีอุ่นไล่จากครีมไปน้ำตาลเข้มให้เกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติ ความสูงทั้งหมด6ชั้นและมีการลดทอนmassในแต่ละชั้นที่สูงขึ้นไปเพื่อให้เข้ากับบริบทที่เป็นที่พักอาศัยความหนาแน่นต่ำ ยกใต้ถุนชั้นล่างทั้งหมดเพื่อเก็บสภาพแวดล้อมความเป็นร่องส่วนไว้และสามารถใช้เป็นที่จอดรถ พื้นที่พบปะพักผ่อนหย่อนใจ และช่วยเรื่องการระบายอากาศได้อีกด้วย