แผนพัฒนามหานครโคราช 2040

Korat 2040 Strategic Plan

Korat Strategic Plan 2040

เมืองโคราชในปัจจุบัน มีวิวัฒนาการสู่การเป็นเมืองกระจุกตัวเต็มไปด้วยที่อยู่อาศัย แหล่งงาน และแหล่งกิจกรรมทางสังคม เป็นศูนย์กลางแห่งโอกาสที่มีประชากรหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประชากรแฝงจากท้องถิ่นอื่นในจังหวัดและภูมิภาคอีสาน การเป็นเมืองกระจุกตัวจากการเพิ่มขึ้นของประชากร นำพามาซึ่งผลกระทบเชิงลบอย่างมหาศาลเช่นเดียวกับหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก เช่น ค่าครองชีพในการอยู่อาศัยสูงขึ้น รถติดนานกว่าปกติ อากาศมีฝุ่นควัน ป่าไม้ถูกทำลายกลายเป็นพื้นที่เมือง ความเหลื่อมล้ำเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น การพัฒนาตามทิศทางโลกาภิวัฒน์ของเมืองโคราชที่เกิดจากวัฏจักรการผลิตและบริโภคโดยขาดการคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม การจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ประเด็นด้านสังคม ความผันแปรทางเทคโนโลยีประกอบกับมีโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตที่จะมาลงทุนในพื้นที่ ทำให้ผู้วางแผนยุทธศาสตร์ตระหนักถึงสภาวการณ์ใหม่ที่โคราชกำลังจะเผชิญ ยังไม่นับรวมปัจจัยอื่นในอนาคตที่จะเป็นตัวกำหนดจุดเปลี่ยนให้กับพลวัตของเมือง โดยปัจจุบัน โคราชกำลังพัฒนาตามแผนการพัฒนาที่ไร้ทิศทาง ขาดการบูรณาการ และอาจยังไม่พร้อมรับมือกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป นำมาซึ่งปัญหาของเมืองที่เริ่มประจักษ์ให้เห็นแล้วในปัจจุบัน และคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคตภายใต้สภาวการณ์ที่จะผันผวนกว่าปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แผนพัฒนามหานครโคราช 2040 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่นำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนารองรับการเติบโตของเมืองโคราชในอนาคต ทั้งในระดับเมืองและในระดับโครงการ โดยมีกรอบการศึกษาอยู่ภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาและพื้นที่โดยรอบ ที่มีความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมกับตัวเมือง ฉะนั้น การใช้ชื่อโคราชในรายงานฉบับนี้จึงหมายถึงพื้นที่ของตัวเมืองโคราชเท่านั้น และไม่รวมถึงส่วนอื่นๆ ของจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนามหานครโคราช 2040 เป็นผลลัพธ์มาจากการลงพื้นที่จริง การศึกษารวบรวมข้อมูล และการวางแผนโครงการโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบการทำงานระยะเวลา 4 เดือน เพื่อวางเป้าหมายภาพการพัฒนาเมืองโคราชสำหรับปี ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) อนึ่ง แผนพัฒนามหานครโคราช 2040 นี้ เป็นเพียงผลการศึกษาเพื่อการพัฒนาเมืองโดยนิสิตฯ เพียงกลุ่มเดียว แต่การกำหนดแผนพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ต้อง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองโคราช โดยมีภาครัฐหรือภาคีพัฒนาเมืองเป็นหน่วยงานกลางในการร่วมกันกำหนดทิศทาง หาความสอดคล้องของการพัฒนาเมืองในแต่ละด้าน และผลักดันให้แผนดังกล่าวมีผลบังคับใช้จริง

โคราชเป็นเมืองที่มีศักยภาพและเปี่ยมไปด้วยโอกาสมากมาย เราจึงควรผลักดันให้เกิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การศึกษาพื้นที่ กำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่จะทำให้ภาพการพัฒนาตามวิสัยทัศน์เป็นไปได้จริง โคราชจึงจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านแผนฉบับเต็ม จัดทำโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ที่  >>> แผนพัฒนามหานครโคราช 2040