โครงการพัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 1,153 ไร่ เป็นที่ดินขนาดใหญ่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการพัฒนาที่สูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเชิงการค้า ตั้งอยู่ล้อมรอบด้วยย่านธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้สูง เป็นแหล่งงาน แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่บันเทิง สถานที่นัดพบของคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย มีระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าผ่านเข้ามารอบพื้นที่ถึง 3 สถานี ได้แก่สถานีสยามสแควร์ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน แต่ในปัจจุบันนั้นพื้นที่จุฬาฯ ยังไม่ได้นำศักยภาพดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มที่ มีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพียงบางส่วน และแยกพื้นที่การศึกษาออกจากพื้นที่เมืองอย่างชัดเจนโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศความเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง จึงทำให้เป็นปัญหาที่ถกเถียงกลายเป็นที่วิพากษ์ของสังคมมาโดยตลอด การสร้างโครงข่ายความเชื่อมโยงระหว่างภายใน ภายนอกพื้นที่การศึกษาและพื้นที่พาณิชย์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันระหว่างนิสิตกับคนภายนอก พื้นที่ส่วนกลางระหว่างคณะ การเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ประกอบกิจกรรมจะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมและนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของสังคม แก้ปัญหาตอบข้อวิพากษ์ เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมให้สมกับเป็นเสาหลักของแผ่นดิน โดยการพัฒนาตามแนวคิด “จุฬาฯ 21st เมืองแห่งการเรียนรู้”