เมืองเป็นแหล่งรวมความหลากหลาย ความเจริญ และ โอกาส

พัชมล ผลชีวิน