เมืองมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของคน

ปรีชญา นวราช