การออกแบบเมืองคาร์บอนต่ำเพื่อตอบรับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้มีการบรรจุแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น “World – Class Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า ประกอบกับในอนาคตจะมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก ส่งผลให้เมืองศรีราชาซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟความเร็วสูงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นส่งผลให้เมืองศรีราชาจะมีการปล่อยคาร์บอนอันเนื่องมาจากการคมนาคมและขนส่ง และการใช้พลังงานในอาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก การออกแบบเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ผู้ออกแบบเลือกใช้ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองประหยัดพลังงานเพื่อผลต่อการลดการปล่อยคาร์บอนของเมืองอันเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน (Global Warming) เพราะฉะนั้น การออกแบบเมืองคาร์บอนต่ำเพื่อตอบรับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรณีตัวอย่างเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี จึงได้มีการเสนอถึงแนวทางการออกแบบกายภาพเมืองด้วยวิธีการที่มีความเฉพาะของบริบทพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่ได้มาตรฐานสากลควบคู่กับการลดคาร์บอนของเมือง