อนาวิน เจียมประเสริฐ

อาหารสมองคนเมือง เป็นโครงการบรรยายพิเศษที่ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเมืองผ่านหัวข้อและประเด็นปัญหาต่างๆที่น่าสนใจ โดยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวางผังและออกแบบเมือง