ภาควิชาวางแผนภาคและเมือง เป็นกลไกสำคัญ ที่ทำให้เมืองพัฒนายิ่งขึ้น

ศุภกฤต เดชากิตตินันท์