ผังเมืองไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร? สถาปนิกช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?

ดร. ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย